Secció Històrico-Arqueològica

Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR). Corpus d’escultura romana dels Països Catalans / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Ferran Arasa i Gil
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de València

Col·laboradors:
Isabel Rodà de Llanza, UAB
Montserrat Claveria Nadal, UAB

Doctorands:
Marta Moreno Vide, UAB
Julio César Ruiz Rodríguez, UAB
 
Síntesi

L’objectiu del projecte Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR) és la recopilació, anàlisi i estudi de totes les manifestacions escultòriques d’època romana trobades a l’àmbit territorial dels Països Catalans que poden datar-se entre els segles II aE i V dE, realitzades tant en pedra com en metall, incloses les de temàtica cristiana, en les modalitats de relleu i escultura exempta, amb funcions ornamentals, votives i funeràries. També s’hi inclourà l’escultura desapareguda, coneguda a través de les fonts bibliogràfiques i manuscrites. 
Els materials arqueològics són tant de caràcter urbà com rural, el qual comprèn l’anomenada escultura de vil·les, que es troba pels nombrosos assentaments disseminats coneguts en els seus territoris, les ciutats romanes i les nombroses villae existents en el seu territori.
Els criteris generals en la delimitació dels camps d’estudi són els establerts pel Comitè CSIR – Espanya, que segueixen els que defineix el programa internacional CSIR.
 
 

Abstract

The aim of the project Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR) is to compilate, analyse and study all the sculptural manifestations of the Roman period found in Catalan Countries from 2nd century (BCE) to 5th century (CE). Sculptures are made both in stone and metal, and includes Christian themes, of relief and sculpture types, with ornamental, votive and funeral functions. Missing sculpture, known through bibliographic sources and manuscripts, also will be included. Archaeological areas are both urban and rural, which includes the so-called 

 

Paraules clau

Arqueologia, escultures, època romana, Països Catalans

 

Inici del projecte

2019 -

 

Antecedents

El projecte internacional dedicat a la recopilació i estudi de les escultures de l’Imperi Romà (Corpus Signorum Imperii Romani – CSIR) va néixer l’any 1963 sota els auspicis de l’Associació Internacional d’Arqueologia Clàssica. D’aleshores ençà, nombrosos països  han publicat desenes de volums d’aquesta sèrie. 
 
El Comitè Espanyol es va constituir l’any 1987 sota la presidència del professor Alberto Balil, però la seva mort el 1989 va deixar el projecte sense direcció. A partir del 1992 es va reprendre amb la constitució d’un nou Comitè que va dissenyar l’estructura del Corpus adaptant-lo a les necessitats dels materials espanyols i a les tendències actuals de la recerca sobre aquest camp. L’estructura de la col·lecció i el model de fitxa es van concretar el 1999. 
 
La col·lecció s’organitza en tres sèries subdividides en fascicles: I la primera comprèn les divisions administratives actuals, la segona segueix un ordre temàtic i la tercera es dedica als museus i col·leccions més importants; quan coincideixen ambdós criteris, s’aplica preferentment el de la divisió geogràfica.
 
Fins ara se n'han publicat nou volums, en l’edició dels quals ha col·laborat l’Institut d’Estudis Catalans (vegeu resultats).
 
Aquests volums, a més de ser un catàleg  rigorós de les peces, contenen un estudi global que les contextualitza i presenta com un document que s’insereix en una reconstrucció de tipus històric.
 
El Corpus s’estructura en tres blocs, amb les subdivisions respectives:
I. Escultura exempta: ideal, retrats, escultura icònica, animals, varia i escultures perdudes.
II. Relleus: escultura ideal, retrats, votius, honorífics, funeraris, animals, decoració arquitectònica figurada i relleus perduts.
III. Monuments arquitectònics amb escultura figurada.
 
A més a més, en cada monografia, el catàleg s’acompanya d’estudis introductoris i les conclusions corresponents. 

 

Resultats

Publicacions anteriors: http://www.corpussignorum.org/CSIR/publications.htm

Claveria Nadal, M.: Corpus signorum imperii Romani. Corpus de esculturas del imperio romano. España, 1, 1. Los sarcófagos romanos de Cataluña, Murcia: Tabularium, 2001 - ISBN 84-95815-001
 
Garriguet, J.A.: Corpus signorum imperii Romani. Corpus de esculturas del imperio romano. España, 2, 1. La imagen del poder imperial en Hispania. Tipos estatuarios, Murcia: Tabularium, 2001 - ISBN 84-95815-01-X
 
Baena del Alcázar, L.; Beltrán Fortes, J.: Corpus signorum imperii Romani. Corpus de esculturas del imperio romano. España, 1, 2. Esculturas romanas de la provincia de Jaén, Murcia: Tabularium, 2002 - ISBN 84-95815-02-8
 
Vidal Alvarez, S.: Corpus signorum imperii Romani. Corpus de esculturas del imperio romano. España, 2, 2. La escultura hispánica figurada de la antigüedad tardía (siglos IV - VII), Murcia: Tabularium, 2005 - ISBN 84-95815-61-3
 
Beltrán Fortes, J.; García Garíca, M.A.; Rodríguez Oliva, P.: Corpus signorum imperii Romani. Corpus de esculturas del Imperio romano. España, 1, 3. Los sarcófagos de Andalucía, Murcia: Tabularium, 2006 - ISBN 978-84-95815-69-9
 
Noguera Celdrán, J.M.: Corpus signorum imperii Romani. Corpus de esculturas del imperio romano. España, 1, 4. Segobriga (provincia de Cuenca, Hispania Citerior), Tarragona 2012 - ISBN 978-84-940565-6-7
 
Merchán, M.ª J.: Corpus signorum imperii Romani España, I, 5. Écija (Provincia de Sevilla, Hispania Ulterior Baetica), Sevilla-Tarragona: Editorial Universidad de Sevilla, 2015 – ISBN 8494203444, 9788494203442.
 
Moreno Pérez, A. S. : Corpus signorum imperii Romani España, I, 6. Pollentia (Islas Baleares, Hispania Citerior), Editorial Universidad de Granada-ICAC, 2016 – ISBN 978-84-338-5880-1, 978-84-942034-8-0.
 
López García, I. : Corpus signorum imperii Romani España, I, 7. Osuna (Provincia de Sevilla. Hispania Vlterior Baetica), Editorial Universidad de Sevilla-ICAC, 2017 – ISBN 978-84-472-1896-7, 978-84-946298-1-5.
 
Beltrán Fortes, J.; Loza Azuaga, Mª L.: Corpus signorum imperii Romani. Corpus de esculturas del Imperio romano. España, 1, 8. Provincia de Cádiz (Hispania Viterior Baetica), Editorial Universidad de Cádiz-ICAC, 2020.-. ISBN 978-84-9828-801-8, 978-84-949747-3-1.
 

Articles científics:
 
ARASA I GIL, F. (2020): «Aportaciones al estudio de la escultura de Sagunto (Valencia)», IX Reunión Internacional de Escultura Romana en Hispania, Escultura romana en Hispania IX, YAKKA. Revista de Estudios Yeclanos, 22, J. M. Noguera i L. Ruiz (eds.), Yecla, pp. 235-251. ISBN: 978-84-178.
 
ARASA I GIL, F. i VIDAL I BERTOMEU, R. (2020):«Un fragment d’escultura trobat a la vil·la romana de les Hortes (Xaló, la Marina Alta)», Saguntum. PLAV, 52, València, pp. 213-217. DOI: 10.7203/SAGVNTVM.52.17541.65-49-8.
 
RUBIÓ i-BARBERÀ, S.;FRAGOSO, J.;GALLELLO, G.; ARASA, F.; LEZZERINI, M.; HERNÁNDEZ, E.; PASTOR, A.; DE LA GUARDIA, M. (2019): «Analysis of Sagunto Ibero-Roman votive bronze statuettes by portable X-ray fluorescence» A: Radiation Physics and Chemistry, 159, pp.17-24. 
 
 
Ponències i comunicacions a reunions especialitzades:
 
«Aportaciones al estudio de la escultura de Sagunto (Valencia)» A: IX Reunión Internacional de Escultura Romana en Hispania. Universitat de Múrcia i Ajuntament de Yecla (Múrcia). 28-30 de març de 2019. 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte