Secció de Ciències i Tecnologia

Anàlisi del risc en cas d’incendi en la interfície urbana-forestal: impacte en infraestructures de GLP

Direcció

Joaquim Casal i Fàbrega
Institut d'Estudis Catalans - Centre d’Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC)

Col·laboradors: 

Eulàlia Planas i Cuchi, Centre d’Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC), UPC
Elsa Pastor i Ferrer, Centre d’Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC), UPC
 
Síntesi

Els incendis en la interfície urbana-forestal (IUF), aquells que afecten zones en les quals les edificacions i les infraestructures entren en contacte amb la forest, són un problema creixent a l’Europa Mediterrània, amb conseqüències ambientals, socials i econòmiques de gran magnitud. 

La problemàtica associada als incendis en la IUF apareix a diferents escales: la macroescala o escala de paisatge, la mesoescala o escala d’urbanització i la microescala o escala de parcel·la. És a la microescala on ocorren els fenòmens concrets que amenacen persones i béns i on cal prendre accions de prevenció als voltants més immediats dels habitatges. La microescala està caracteritzada per la presència de tot tipus de combustibles al voltant dels habitatges (vegetació ornamental, material d’emmagatzematge, residus domèstics, combustibles residencials),. de risc mal caracteritzat i sovint subestimat per la població. 
 
Cal assenyalar concretament el risc associat als dipòsits d’emmagatzematge de combustible. En zones d’IUF s’hi poden veure sovint dipòsits de gas liquat del petroli (GLP-propà) que donen servei a habitatges familiars. Aquestes instal·lacions es poden veure sotmeses al risc d’incendi i d’explosió (dolls de foc, BLEVE-bola de foc) en cas d’incendi forestal, sobretot en aquells casos en què els buits de reglamentació permeten una exposició molt propera a flames provinents de combustible vegetal.
 
El programa de recerca internacional pretén caracteritzar el risc associat a la presència de dipòsits de propà a la IUF amb la finalitat última d’aconseguir comunitats més informades, amb més resiliència i, en definitiva, més segures en cas d’incendis forestals. 
 
L’equip investigador treballarà per: 
  • Quantificar la incidència d’escenaris de risc d’incendi i explosió de tancs de GLP a la IUF als Països Catalans.
  • Caracteritzar la combustibilitat a escala real de les espècies arbustives i arbòries més freqüents en escenaris de risc.
  • Analitzar l’efecte de la radiació i el contacte directe de les flames sobre els dipòsits de GLP i les eventuals mesures de seguretat a implementar per a disminuir el risc.
  • Elaborar un document que serveixi com a guia de mesures de prevenció per difondre entre els tècnics de prevenció d’incendis de les administracions competents i entre la població vulnerable.
  • Redactar un document explicitant les mesures addicionals de seguretat que convindria adoptar per a disminuir el risc en aquestes instal·lacions. 
La col·laboració internacional es durà a terme amb dos grups de recerca de renom a França i a Itàlia, amb qui es fomentaran sinergies i es compartiran lliçons apreses. 
 
 
Abstract 
 
Wildland-Urban Interface (WUI) fires, those affecting areas where housing and infrastructure meet the wilderness, represent a growing problem in the Mediterranean Europe with large environmental, social and economic consequences. Among other aspects, vulnerability of WUI developments is due to the presence at the microscale (home-owner scale) of all sorts of fuels jeopardizing structures whose hazard is poorly characterized and, thus, remarkably disregarded by residents. In this sense, it has to be highlighted the hazard associated with domestic LPG (liquefied petroleum gas) storage tanks, used as energy source for heating, hot water production or cooking. This type of infrastructure can be seriously threaten by a fire nearby, particularly in those cases where negligence or regulatory gaps allow a very close exposure of these tanks to flames coming from nearby fuels. In this project we will monitor and characterize the risk associated to LPG tanks at the WUI. Our working methodology will be mainly based on fire experimentation and simulation. At the end of the action we will deliver scientifically-based guidelines to be disseminated between fire practitioners, residents and regulatory bodies.
 

 

Paraules clau

Incendis forestals, dipòsits gas propà, interfície urbana-forestal

 

Inici del projecte

2018 - 2019

 

Antecedents

L’Europa Mediterrània, especialment propensa als incendis forestals, no queda exempta del risc dels incendis en la interfície urbana-forestal (IUF). En els darrers anys hi ha hagut episodis particularment virulents als Països Catalans, al sud de França i a Itàlia, que impliquen un alt risc en zones molt concorregudes i que posen de manifest la complexitat de les emergències en aquests escenaris. Esdeveniments recents han deixat xifres molt dramàtiques de víctimes mortals i cases devastades també a Canadà, Portugal i Califòrnia. 

 

Resultats

Foroughi, V.; Cavini, A.; Palacios, A.; Albó, K.; Àgueda, A.; Pastor, E.; Casal, J. “Domino effect by jet fire impingement in pipelines” A: Chemical Engineering Transactions, 75, 1-6, 2019.
 
Foroughi, V.; Palacios, A.; Pastor, E.; Casal, J. “The effects of jet fire flames impingement”. A: European Meeting on Chemical Industry and Environment 2020.
 
Foroughi, V.; Pastor, E.; Àgueda, A.; Palacios, A.; Planas, E.; Casal, J. “Experimental analysis of jet fires impingement: heat fluxes and heat transfer coeficients. Fuel.
 
Hemmatian, B.; Casal, J.; Planas, E.; Rashtchian, D. “BLEVE: The case of water and a historical survey”. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 57, p. 231-238. (2019)
 
Foroughi, V.; Palacios, A.; Pastor, E.; Casal, J. “The effects of jet fire flames impingement”. European Meeting on Chemical Industry and Environment (Nantes, 2019)
 
Risk analysis of fire in the wildland-urban interface. A project funded by Institut d’Estudis Catalans.
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte