Repertori de col·leccionistes i col·leccions d’art i arqueologia de Catalunya (RACAAC)

Direcció

Bonaventura Bassegoda Hugas
Institut d'Estudis Catalans -

Direcció

Francesc Fontbona i de Vallescar
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laborador:

Josep Maria Palau
 
Síntesi

La formació dels museus d’art i d’arqueologia a Catalunya ha estat un fenomen històricament recent. El fet de no tenir col·leccions reials o nobiliàries fa que el col·leccionisme privat ha estat una llavor essencial de la nostra riquesa artística patrimonial. És ben coneguda la tasca d’alguns col·leccionistes, com ara Plandiura, Cambó, Sala o Marès, però ens falta un instrument més exhaustiu per fer visible l’amplada i la profunditat del fenomen que abasti l’itinerari de les col·leccions que han passat al domini públic, per venda, donació o llegat, però també de les que, sempre dins de l’àmbit privat, han perdurat o per contra han desaparegut per herències o vendes successives. 

Aquest Repertori vol omplir aquest buit d’informació ja que intenta recollir i posar en xarxa una sèrie d’informacions i notícies que han de posar nom i fer visibles totes aquestes iniciatives individuals –i excepcionalment col·lectives- de recull i valoració del nostre patrimoni artístic i arqueològic. El gruix del projecte s’ocuparà de col·leccions i col·leccionistes ja desapareguts, però no renunciem a incorporar les que es fan actualment, especialment aquelles que ja s’han manifestat mitjançant la creació de fundacions amb vocació de servei públic o aquelles que, essent privades, han prestat peces a exposicions amb denominacions pròpies i no anònimes.
 
 
Abstract
The development of art and archaeological museums in Catalonia has been a recent historical issue. The private art collecting has been essential for the Catalan artistic heritage wealth because of the lack of royal or noble collections. The work of some private collectors, such as the Catalan Plandiura, Cambó, Sala or Marès, is well known. However, a more exhaustive instrument is needed to show the depth of this issue. This instrument must include the itinerary of the collections which have been incorporated into the public domain by sale, donation or legacy. In addition, it must include those that, within the private sphere, have survived or have disappeared due to inheritance or successive sales.
 
This collection has the aim to collect and publish online a series of information and news in order to display all these artistic and archaeological initiatives. The project mainly will deal with collections and collectors that have already disappeared. Despite that, those that are currently being done will be also incorporated.

 

Paraules clau

Història de l’art, col·leccionisme.

 

Inici del projecte

2018 -

 

Antecedents

La història del col·leccionisme ja fa un parell de dècades que ha pres en la bibliografia internacional de la Història de l’Art un creixement molt significatiu. Entre nosaltres aquesta mena de recerques han augmentat molt i ara ja són ben presents en la vida acadèmica universitària i també en forma de treballs de fi de màster i de tesis de doctorat. 

 
El Repertori vol fer evident que l’activitat col·leccionista respon a uns criteris de gust i de mercat, que són històricament canviants, que permeten una nova lectura crítica sobre el fet artístic i sobre el procés de la seva gradual valoració i patrimonialització.
 
Es posarà accent en els col·leccionistes, en la mida que aquesta activitat normalment respon a un fet individual, o excepcionalment com una activitat de tipus familiar, però parlem també de col·leccions, per la paradoxal circumstància que hi pot haver col·leccions sense col·leccionista en sentit estricte. Aquest seria el cas de les donacions dels fons de taller dels artistes o de les col·leccions d’art corporatives. 
 

 

Resultats

Elaboració d’una base de dades i creació d’una pàgina web que contindrà unes 500 fitxes de  col·leccionistes i col·leccions. Actualment, hi ha disponibles 113 fitxes a l’espai http://coleccions.recerca.iec.cat/

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció Històrico-Arqueològica

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 http://coleccions.recerca.iec.cat/

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte