Secció de Ciències Biològiques

Recerca etnobotànica als Països Catalans: prospecció, base de dades i filogènia / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Joan Vallès Xirau
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Col·laboradors:
Ugo d’Ambrosio Palau, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Teresa Garnatje Roca, Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Airy Gras Mas, Laboratori de Botànica (UB)
Montse Parada Soler, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)

 
Col·laboradors en prospeccions en diversos territoris:
Clara Aldea Aliu, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Beatriz Almeida Batalla, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Jacint Altimiras Roset, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Rosa Cases Bolingar, Laboratori de Botànica (UB)
Francesc Ferrando Molina, Laboratori de Botànica (UB)
Raquel González Dunford, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Imma Llobet Nadal, Laboratori de Botànica (UB)
Joan Marín Fernández, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Síntesi

L’etnobotànica, l’estudi de les relacions entre les societats humanes i el món vegetal, abasta alhora els grups humans i les plantes. 

El programa de recerca en etnobotànica catalana vol treballar en dues vessants: d’una banda, creació i disseny d’una base de dades pública d’etnobotànica als Països Catalans a partir de la base de dades de treball, ja existent, que conté 1.100 tàxons (sobretot plantes vasculars) provinents de més de 1.600 informants de pràcticament tots els territoris del domini lingüístic català, i de l’altra, prosseguir les recerques etnoflorístiques a les zones de Catalunya, Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra, Franja de Ponent, País Valencià, el Carxe i l’Alguer. 

Es tracta d’un programa de recerca pluridisciplinària, atès que pertoca a la Secció de Ciències Biològiques, però que també implica la Secció Filològica (pels noms populars de les plantes) i la Secció de Filosofia i Ciències Socials (per l’enfocament etnogràfic). 
 
Actualment, es disposa d’una quantitat important de dades referents a noms i usos (medicinals, alimentaris i d’altra mena) populars de plantes, d’interès per a un ampli ventall de persones interessades en cultura popular, botànica, fitoteràpia, nutrició i altres àmbits. De tota manera, s’intueixen territoris en els quals seria particularment interessant fer més prospeccions, abans que el coneixement es perdi. Una vegada culminat aquest programa es disposarà d’un inventari força complet de tot allò lligat als coneixements i a la gestió populars de la biodiversitat vegetal.
 
 
Abstract
 
Ethnobotany, the study of the relationships between human societies and the plant world, encompasses both human groups and plants.
 
The research program in Catalan ethnobotany will work on two aspects: on the one hand, the creation and design of a public ethnobotanical database in Catalan Countries based on the existing work database which contains 1,100 taxons (especially vascular plants) from more than 1,600 sources coming from almost all the territories of the Catalan language domain. And on the other, to continue the ethno-flowering research in the areas of Catalonia, Balearic Islands, Northern Catalonia, Andorra, La Franja de Ponent, Valencian Community, El Carxe and l’Alguer.
 
It is a multidisciplinary research program, since it belongs to the Biological Sciences Section, but it also involves the Philological Section (because of the common names of plants) and the Philosophy and Social Sciences Section (because of the ethnographic approach). Currently, there is an important amount of data referring to common names and uses of plants (medicinal, food and other kinds)  of interested to a wide range of people concerned with popular culture, botany, phytotherapy, nutrition and other areas. Nevertheless, there are some territories in which it would be particularly interesting to carry out more surveys, before knowledge is lost. Once this program has been finished, it will have a quite complete inventory of everything related to the knowledge and common management of plant biodiversity.

 

 

Paraules clau

Botànica, etnografia, cultura popular

 

Inici del projecte

2017-

 

Antecedents

Als Països Catalans, l’etnobotànica té presència des de Pius Font i Quer que s’interessà pels noms i els usos populars de les plantes. Des de la darrera dècada del segle XX, l’etnobotànica s’ha establert en el món acadèmic i ha donat lloc a tesis doctorals i publicacions derivades.

 

Resultats

 
Aldea, C.; Almeida, B.; Garnatje, T.; Vallès, J. 2019. Estudi etnobotànic ena Val d’Aran. Sabença populara e patrimoni naturau e culturau. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2019.
 
IX Jornades d'Etnobotànica en llengua catalana : llibre de resums. Andorra: Societat Andorrana de Ciències (2018)
  
 
Articles científics:
 
Balant, M., Gras, A., Gálvez, F., Garnatje, T., Vallès, J., Vitales, D. 2021. “CANNUSE, a database of Cannabis uses – an opportunity for new research”. Database 2021:baab024.

Balant, M., Gras, A., Ruz, F., Vallès, J., Vitales, D., Garnatje, T. 2021. “Traditional uses of Cannabis: the first analysis of the CANNUSE data base”. Journal of Ethnopharmacology, 279, (publicat en línia, pendent de paginació).

 
D’Este, P., Pardo, J., Arrizabalaga, J., Campos, R, Huertas, R., Garnatje, T., Vallès, Serrano, R. 2021. “Socio-cultural, historical, political and economic dimensions of health and medicine”. A: Marco, J., Moreno-Arribas, M.V. (eds.). CSIC scientific challenges: towards 2030, vol. 4: Delgado, M., Moros, M. (eds.) Challenges in biomedicine and health, p. 219-239. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 
Garnatje, T., Gras, A., Parada; J., Parada, M., Vallès, J. 2021. "La web ‘Etnobotànica dels Països Catalans: coneixement tradicional al servei de la societat”. Collectanea Botanica (Barcelona), 2021:e006.
 
Gras, A., Garnatje, T., Marín, J., Parada, M., Sala, E., Talavera, M., Vallès, J. 2021. “The power of wild in feeding humanity: a meta-analytic ethnobotanical approach in the Catalan linguistic area”. Foods, 10:61.
 
Gras, A., Hidalgo, O., D’Ambrosio, U., Parada, M., Garnatje, T., Vallès, J. 2021. “The role of botanical families in medicinal ethnobotany: a phylogenetic perspective”. Plants, 10:163.
 
Gras, A., Parada, M., Vallès, J., Garnatje, T. 2021. “The Role of Traditional Plant Knowledge in the Fight Against Infectious Diseases: A Meta-Analytic Study in the Catalan Linguistic Area”. Frontiers in Pharmacology, 12:744616.
 
Ona, G., Balant, M., Bouso, J.C., Gras, A., Vallès, J., Vitales, D., Garnatje, T. 2021. “The Use of Cannabis sativa L. for Pest Control: From the Ethnobotanical Knowledge to a Systematic Review of Experimental Studies. Cannabis and Cannabinoid Research, (publicat en línia, pendent de paginació).
 
Reyes-García, V., Benyei, P., Aceituno-Mata, L., Gras, A., Tardío, J., Pardo de Santayana, M. 2021. “Documenting and protecting traditional knowledge in the era of open science: Insights from two Spanish initiatives”. Journal of Ethnopharmacology, 278:114295.
 
Gras, A., Vallès, J., Garnatje, T. 2020. «Filling the gaps: Ethnobotanical study of the Garrigues district, an arid zone in Catalonia (NE Iberian Peninsula)». Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 16:34.
 
Gras, A., Parada, M., Vallès, J., Garnatje, T. 2020. «Catalan ethnoflora: a meta-analytic approach to life forms and geographic territories.» Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 16:72.
 
Gras, A., Garnatje, T., Marín, J., Parada, M., Sala, E., Talavera, M., Vallès, J. 2021. «The power of wild in feeding humanity: a meta-analytic ethnobotanical approach in the Catalan linguistic area.»  Foods, 10:61 (publicat el 29 XII 2020, amb data de 2021).
 
 
Vallès, J.; D’Ambrosio, U.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. 2019 «Plantes, saber popular i temps: mirades etnobotàniques a les terres catalanes». A: Gargallo, J.E.; Bastardas, M.R.; Fontana, J.; Torres, A. (eds.). Mirades de la ciència sobre el temps. El cicle de l’any i de la vida. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, p.313-338.
 
Gras, A.; Serrasolses, G.; Vallès, J.; Garnatje, T. «Traditional knowledge in semirural close the industria areas: Ethnobotanical studies in western Gironès (Catalonia, Iberian Peninsula)» A: Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 15-19. 
 
Gras, A.; Parada, M; Garnatje, T.; Vallès, J.  «Ethnobotany and Plants Used Againts Cardiovascular Diseases in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands». A: Murad, F.; Atta-ur-Rahman; Bian, K. (eds.) Herbal medicine: Back to future, vol. 2. P. 1-75 Bentham Science Publishers.
 
Gras, A.; Rigat, M.; Parada, M.; Vallès, J.; Garnatje, T. «Folk medicinal plant mixtures. Establishing a protocol for further studies» A: Journal of Ethnopharmacology. (2018)
 
Gras, A. Garnatje, T.; Aldea, C; Almeida, B.; D’Ambrosio, U.; Altimiras, J.; Prada, M.; Rigat, M.; Vallès, J. «Etnotbotànica del Pirineu català: estat actual i propostes de futur» A: Revista IBIX, 10, p. 33-48. (2018)
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Ibáñez, N.; López-Pujol, J.; Nualart, N., Vallès, J. «Medicinal plant uses and names from the herbarium of Francesc Bolòs (1773-1844)» A: Journal of Ethnopharmacology, 204: 142-168. (2017) 
 
Gras, A.; Rigat, M.; Parada, M.; Vallès, J.; Garnatje, T. «Folk medicinal plant mixtures: When the whole is greater than the sum of its parts». A: Journal of Ethnopharmacology. (en revisió) (2017)
 
Vallès, J: D’Ambrosio, U.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. «Plantes, saber popular i temps: mirades etnobotàniques a les terres catalanes». En revisió com a capítol de llibre d’Edicions de la Universitat de Barcelona. (2017)
 
Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T.; Vallès, J. «Ethnobotany and Plants Used Against Cardiovascular Diseases in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands». En revisió com a capítol de llibre de Bentham Science Publishers. (2017).
 
Publicacions de divulgació:
 
Gras, A., Garnatje, T., Parada, M., Vallès, J. 2021. "La ratafia, un licor i moltes coses més: natura, coneixement tradicional, aliment, remei, patrimoni, art". A: Redondo, M., Figueras, E. (eds.) HerbArt. Confluències entre art i ciència. Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, p. 158-165.
 
Garnatje, T., Gras, A., Parada, M., Vallès, J. 2021. “Nyama: patata amb gust de carxofa”. Alberes, 25: 86-87.
 
Garnatje, T., Gras, A., Parada, M., Vallès, J. 2021. “La genciana groga”. Les Garrotxes, 27: 102-103.
 
D’Ambrosio, U., Garnatje, T., Gras, A., Parada, M., Vallès, J. 2020. Plantes medicinals de Catalunya. Sant Vicenç de Castellet, Farell Editors.
 
Garnatje, T., Gras, A., Parada, M., Vallès, J. 2020. «La camamilla de muntanya.» A: Les Garrotxes, 25: 90-91.
 
Garnatje, T.; Gras, A.; Parada, M. Vallès, J. 2019. «L’orella d’os». A: Les Garrotxes, 23, p. 90-91.
 
Gras, A.; Parada, M.; Vallès, J.; Garnatje, T. 2019. «Etnobotánica. Aprender del pasado para el benestar futuro». A: Hidden Nature, 6, p. 3-5
 
Parada, M.; Gras, A.; Garnatje, T.; Vallès, J. «Glops de saviesa popular». A: Alberes, 19. P. 64-65 (2018)
 
Vallès, J. «L’etnobotànica, la ciència de les persones i les plantes. Un estudi en curs a Collserola» A: La Vall de Vidre, 266, p. 11. (2018)
 
Treballs acadèmics:
 
Álvarez, C. Recerques etnobotàniques al Principat d’Andorra. Treball de fi de grau doble de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona. Directors: J. Vallès i A. Gras. Juliol de 2021.
 
Català, J. Etnobotànica i malalties ginecològiques: una metanàlisi als Països Catalans. Treball de fi de grau de Farmàcia, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona. Directors: J. Vallès i A. Gras. Juliol de 2021.
 
Navarro, L. Ethnobotany and plants used against mental disorders in Catalan Countries. Treball de fi de grau de Biologia, Facultat de Biociències, Universitat Autònoma de Barcelona. Qualificació: 9,0. Directores: E. Castells, T. Garnatje i A. Gras. (2020)
 
Orriols, M. Estudis etnobotànics a la comarca del Berguedà. Treball de fi de grau de Farmàcia, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona. Qualificació: 9,8; premi a la millor aportació terminològica en català. Directors: J. Vallès i A. Gras. (2020)
 
Gras, A. Dades etnobotàniques de Catalunya: metaanàlisi i bioprospecció. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: T. Garnatje i J. Vallès. (2019)
 
Hermoso, Y. Beneficis col·laterals de l’etnobotànica. Remeis d’origen fúngic i no vegetal en la medicina tradicional i popular catalana. Treball de fi de grau. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.  Directors: J. Vallès i A. Gras. (2019)
 
Orriols, M. Primera aproximació etnobotànica al Berguedà. Memòria de treball dirigit. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Directors: J. Vallès i A. Gras. (2019)
 
Ruz, M. Etnobotànica del cànem (Cannabis sativa L.). Treball final de grau. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Directors: A. Gras i J. Vallès. (2018)
 
 
Treballs acadèmics en curs:
 
Altimiras, J. Estudi etnobotànic de l’Alt Urgell. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: T. Garnatje i J. Vallès.
 
Álvarez, C. Estudi etnobotànic d’Andorra. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: J. Vallès i A. Gras.
 
Álvarez de la Campa, L. Estudi etnobotànic en alguns municipis del Berguedà. Treball dirigit. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Directors: J. Vallès i A. Gras.
 
Cáceres, F. Etnoveterinària i trastorns digestius, metabòlics i nutricionals: una metaanàlisi als Països Catalans. Treball dirigit. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Directors: J. Vallès i A. Gras.

Cáceres, F. Trastorns digestius, metabòlics i nutricionals en etnobotànica adreçada a medicina humana: una metaanàlisi als Països Catalans. Treball final de grau de Farmàcia. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Directors: J. Vallès i A. Gras.

Casas, M. Plantes silvestres comestibles d’ús tradicional als Països Catalans. Validació bibliogràfica des del punt de vista de les ciències dels aliments, amb especial atenció als aliments funcionals populars. Treball final de grau de Nutrició Humana i Dietètica. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Directors: J. Vallès i A. Gras.

González, R. Etnobotànica i biodiversitat cultivada a l’illa d’Eivissa. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: T. Garnatje i J. Vallès.

Marín, J. Etnobotànica del Parc Agrari del Baix Llobregat. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: T. Garnatje i J. Vallès.

Orriols, M. Estudi etnobotànic del Berguedà. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: J. Vallès i A. Gras.

González, R. Etnobotànica i biodiversitat cultivada a l’illa d’Eivissa..Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: T. Garnatje i J. Vallès.
 
Marín, J. Etnobotànica del Parc Agrari del Baix Llobregat. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: T. Garnatje i J. Vallès.
 
Whittaker, C. Alternatives to globalised useful plants: an assessment from ehnobotanical knowledge in the Catalan lingüístic area. Tesi del màster en Etnobiologia. University of Canterbury, Kent, Regne Unit. Directors: J. Vallès i A. Gras. (Defensa prevista setembre 2020)
 
González, R. Etnobotànica i biodiversitat cultivada a l’illa d’Eivissa. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: T. Garnatje i J. Vallès.
 
Marín, J. Etnobotànica del Parc Agrari del Baix Llobregat. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: T. Garnatje i J. Vallès.
 
Altimiras, J. Estudi etnobotànic de l’Alt Urgell. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: T. Garnatje i J. Vallès.
 
Participació en congressos, jornades i simposis científics:
 
Álvarez, C., Vallès, J., Garnatje, T., Gras, A., Niell, M., Oliveira, D. 2021 .”Aliments funcionals populars: etnobotànica a Andorra (Pirineus)”. Comunicació oral. I Congreso Español de Botánica. Toledo, setembre de 2021.
 
Álvarez, C., Vallès, J., Garnatje, T., Gras, A., Niell, M., Oliveira, D. 2021. “Etnobotànica d’Andorra: saber popular i vegetals”. Comunicació oral al VIII Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, Barcelona, 29 de setembre  a1 d’octubre de 2021.
 
Balant, M., Gras, A., Gàlvez, F., Ruz, M., Vallès, J., Vitales, D., Garnatje, T. 2021. “Traditional Uses of Cannabis: A Comprehensive Analysis of the CANNUSE Database”. 43rd Annual Conference of the Society of Ethnobiology, hosted by Southern Utah University and the Paiute Tribe of Utah, held online. 12-15 de maig de 2021.
 
Gras, A., Garnatje, T., Parada, M., Vallès, J. 2021. “L’etnobotànica, una ciència de resiliència.” II Fòrum Internacional HerbArt: art i ciència en confluència. Universitat de Barcelona, Barcelona, 15-16 de juliol de 2021.
 
Gras, A., Orriols, M., Parada, M., Vallès, J., Garnatje, T. 2021. “Usos tradicionales y retos de futuro: plantas medicinales e infecciones”. Pòster. I Congreso Español de Botánica. Toledo, setembre de 2021.
 
Gras, A., Garnatje, T., Balant, M., D’Ambrosio, U., Parada, M., Vallès, J. 2021. “Los usos tradicionales de Cannabis en España”. Comunicació oral al I Congreso Español de Botánica. Toledo, setembre de 2021.
 
Parada, M. (coord.), Figueras, G., Reyes-García, V., Talavera, M., Vallès, J. 2021. “Empoderem els territoris i les persones: retorn del coneixement tradicional sobre la biodiversitat a la societat”. Taula rodona, Setmana de l’Antropologia. Institut Català d’Antropologia, Barcelona, 5-12 de novembre de 2021.
 
Gras, A. 2020. “Què és l'etnobotànica i com podem recuperar els coneixements tradicionals de les plantes?” Ponència invitada en el cicle de microdebats silvestres organitzat pel col·lectiu Eixarcolant, celebrat en línia.
 
Gras, A., Garnatje, T., Parada, M., Vallès, J. 2020. “Recerques etnobotàniques als Països Catalans: metanàlisi.” Ponència invitada a la 5a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Col·lectiu Eixarcolant, Igualada, Catalunya.
 
Gras, A., Garnatje, T., Vallès, J. 2020. “Introducció a l’etnobotànica.” Ponència invitada a la jornada “Les plantes ens connecten. Etnobotànica, llengua, cuina i societat en els aliments de la cultura xinesa a Santa Coloma de Gramenet”, celebrada en línia. Observatori de l’Alimentació, Universitat de Barcelona, Barcelona, Catalunya.
 
Vallès, J., D’Ambrosio, U., Gras, A., Pozo, C. 2020. “El barri del Fondo divers en cultures i en plantes. Una primera prospecció etnobotànica de les plantes de la cultura xinesa.” Ponència invitada a la jornada Les plantes ens connecten. Etnobotànica, llengua, cuina i societat en els aliments de la cultura xinesa a Santa Coloma de Gramenet, celebrada en línia. Observatori de l’Alimentació, Universitat de Barcelona, Barcelona, Catalunya.
 
Vallès, J., Gras, A., Parada, M., Garnatje, T. 2020. “Olor, gust, conservació, digestió: el paper alimentari i medicinal de les espècies i les plantes aromàtiques en l’etnobotànica de les terres de llengua catalana”. Ponència invitada a la 3a Jornada Carmencita de Estudios Interdisciplinares sobre Gastronomía, celebrada en línia. Universitat d’Alacant, Alacant, País Valencià.
 
Vallès, J., Gras, A., Parada, M., Garnatje, T. 2020. “Importància del saber tradicional local sobre plantes alimentàries en temps de pandèmia o d’altres crisis.” Ponència invitada al Seminari Emergència sanitària i sobirania alimentària, celebrat en línia. Institut de Recerca de la Biodiversitat, Universitat de Barcelona, Barcelona, Catalunya.
 
Garnatje, T.; Gras, A.; Parada, M. Vallès, J. 2019. “Mentes i poniols de Catalunya. Etnobotànica alimentària i curativa.” Ponència invitada. Jornada tècnica “botànica a la cuina. Espècies, herbes i flors”. Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Argençola.
 
Gras, A. 2019.“Estudi etnobotànic de les zones àrides de Catalunya, comarca de les Garrigues”. Comunicació oral. “Jornada de recerca de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Universitat de Barcelona. Tercer premi Fedefarma a les millors comunicacions orals.
 
Gras, A.; Parada, M.; Vallès, J.; Garnatje, T. 2019. “Cancer and traditional plant knowledge: Ethnobotany data from the Catalana Language territories”. International Congress of Ethnobotany (ICEB 2019). Comunicació oral. Recife (Brasil).
 
Gras, A.; Balant, M.; Ruz, M.; Vitales, D.; Garnatje, T.; Vallès, J. 2019. “Hemp (Cannabis sativa L.) ethnobotany: A data base. International Congress of Ethnobotany (ICEB 2019). Comunicació oral. Recife (Brasil).
 
Gras, A.; Hermoso, Y.; Garnatje, T.; Vallès, J. 2019. “Positive side effects of ethnobotanical research: A first approach to remedies of animal origin in the Catalan folk medicine. International Congress of Ethnozoology (ICEZO 2019). Comunicació oral. Recife (Brasil).
 
Gras, A.; Àlvarez, C.; Garnatje, T.; Parada, M.; Orriols, M.; Vallès, J. 2019. “Les plantes i el foc fester al Pirineu català: coneixement tradicional, natura i cultura. Comunicació oral. IV Simposi internacional de focs festius a la Mediterrània. Andorra la Vella (Andorra).
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Vallès, J. 2019. “Quin és el paper de l’etnobotànica en la pèrdua de biodiversitat, la crisi ecològica i el canvi climàtic? Ponència invitada. 6a Jornada de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat. Universitat de Barcelona.
 
Garnatje, T.; Gras, A.; Parada, M.; Vallès, J. 2019. “Botànica i etnobotànica. Mòdul de 4h de l’assignatura “Licors i mixologia del curs de postgrau en l’elaboració de begudes destil·lades i licors”. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
 
Vallès, J. “Etnobotànica: persones, plantes, cultura i benestar. Aspectes generals, i situació i perspectives als Països Catalans”. Discurs de presentació. Secció de Ciències Biològiques, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.
 
Vallès, J.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. “Plantes, persones, cultura i benestar. Aproximació a l’etnobotànica catalana.” Conferència invitada del Fòrum de Debats. Vic, 10 de maig de 2019.
 
Vallès, J.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. “Etnobotànica: persones, plantes, cultura i benestar. Situació i perspectives als Països Catalans.” Conferència invitada del cicle “Divendres culturals de primavera” de l’Agrupació Excursionista Talaia. Vilanova i la Geltrú, 14 de juny de 2019.
 
Parada, M. ; Garnatje, T. “La ratafia, més que un licor.” IV Taller de preparació de ratafia, segons receptes recollides a la nostra comarca, Cadaqués, Escola d’en Mar, 23 de juny de 2019.
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Vallès. J. “Els usos de les plantes a les Garrigues com a símbol d’identitat.” Tallers i jornades de memòria oral. Les Borges Blanques, 28 de setembre de 2019.
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Vallès, J. 2019. “L’olivera i el seu coneixement tradicional a les Garrigues” Xerrada en el marc de la inauguració de la Fira de Santa Caterina i fira de l’oliva arbequina. Arbeca, 22 de novembre de 2019. 
 
Álvarez, C.; Garnatje, T.; Gras, A.; Herruzo, M.; Jané, N.; Valllès, J. “Món rural ancestral i vigent en ambient urbà: l’etnobotànica al Parc de Collserola”. Comunicació oral. IX Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Canillo (Andorra), 6-8 de juliol de 2018.
 
Sala, E; Vallès, J. "Primers resultats de l’estudi etnobotànic del Pla de l’Estany". Comunicació oral. IX Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Canillo (Andorra), 6-8 de juliol de 2018.
 
González, R.; Garnatje, T.; Vallès, J. “Estudi etnobotànic de l’illa d’Eivissa: primers resultats". Comunicació oral. IX Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Canillo (Andorra), 6-8 de juliol de 2018.
 
Barceló, M.C.; Butí, E.; Vallès, J. “La Patum, patrimoni de la humanitat: les plantes que intervenen a la festa”. Comunicació oral. IX Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Canillo (Andorra), 6-8 de juliol de 2018.
 
Vallès, J.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. “Etnobotànica i llengua: plantes fitònims i cultura popular. Universitat d’Estiu Ramon Llull. Curs Les plantes i l’home: història d’una harmonia. Puigcerdà, 2018. 
 
Garnatje, T.; Gras, A.; D’Ambrosio, U.; Parada, M.; Vallès, J. “Etnobotànica del Pirineu. Universitat d’Estiu Ramon Llull. Curs Les plantes i l’home: història d’una harmonia. Puigcerdà, 2018. 
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Parada, M.; Vallès, J. “Etnobotànic i gastronomia. Ratafia i altres licors. Universitat d’Estiu Ramon Llull. Curs Les plantes i l’home: història d’una harmonia. Puigcerdà, 2018. 
 
Vallès, J. “Biodiversitat vegetal i saber popular: l’etnobotànica catalana a l’època de Joaquim Codina”. 150è aniversari – Any Codina. La Cellera de Ter, 2018.
 
Vallès, J.; D’Ambrosio, U.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. “Etnobotànica: recuperació del coneixement de l’ús tradicional i debat sobre les necessitats de l’etnobotànica.” Taula rodona a la Jornada tècnica Associacionisme: clau en el desenvolupament del sector de les plantes aromàtiques i medicinals. Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Centre Tecnològic Forestal, Solsona, 2018.
 
Vallès, J. “Dades etnomicològiques a la flora de la Cellera de Joaquim Codina”. XXXIV Exposició de bolets. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, 2018. 
 
Gras, A.; Rigat, M.; Parada, M.; Vallès, J. Garnatje, T. “Folk medicinal plants mixtures: When the whole is greater than the sum of its parts”. Comunicació oral. 58th anual Meeting of the Society for Economic Botany // II Encuentro Hispano-Portugués de Etnobiología. Bragança, 4-9 de juny de 2017.
 
Gras, A.; Brunés, M.; Gómez, C.; D’Ambrosio, U.; Parada, M.; Garnatje, T.; Vallès, J. “Global and local in folk plant knowledge: allochthonous plants in Catalan ethnobotany.”   
Comunicació oral. 58th anual Meeting of the Society for Economic Botany // II Encuentro Hispano-Portugués de Etnobiología. Bragança, 4-9 de juny de 2017.
 
Garnatje, T; Gras, A.; D’Ambrosio, U.; Parada, M.; Vallès, J. “Plantes del Pirineu: aliments que curen”. Conferència a les Jornades micològiques i botàniques a Montmajor. 2-3 de juny de 2017.
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Vallès, J. “L’etnobotànica a les Garrigues: recull de saviesa popular”. Conferencia a les Jornades culturals d’Alcanó. 21 de juny de 2017.
 
Garnatje, T.; Gras, A.; D’Ambrosio, U.; Parada, M. ; Vallès, J. “Les plantes aromàtiques: entre la química i el coneixement tradicional”. Conferència a la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura. Exploratori de Recursos de la Natura. Explora el potencial de les plantes aromàtiques. Universitat Politècnica de Catalunya. Berga, 7 de juliol de 2017.
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Aldea, C.; Almeida, B.; D’Ambrosio, U. ; Altimira, J.; Parada, M. ; Rigat, M.; Vallès, J. “Etnobotànica del Pirineu català: estat actual i propostes de futur“. X Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs. Queralbs, 29 de setembre – 1 d’octubre de 2017.
 
Vallès, J.; D’Ambrosio, U.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. “Etnobotànica a les terres catalanes. Metodologia, estat de la qüestió i perspectives de futur del saber tradicional sobre la biodiversitat i la seva recerca”. XV Jornada Etnològica de les Terres de l’Ebre. 21 d’octubre de 2017.
 
 
Participació en tallers i altres activitats de divulgació:
 
2021
 
Corominas, M., Palero, F., Garnatje, T., Niell, M., Ros, J. 2021. “Projecte Biogenoma dels Països Catalans: conèixer el genoma de les espècies”. Taula rodona a la Universitat Catalana d’Estiu, Prada. 
 
D’Ambrosio, U., Enrich, M., Garnatje, T., Marín, J., Parada, M., Serra, N., Vallès, J., Vitales, D. 2021. Impartició del curs “La botànica a la cuina”, de 20 hores de classe. Curs Gaudir UB, Institut de Formació Contínua IL3, Universitat de Barcelona.
 
Garnatje, T., Gras, A., Parada, M., Vallès, J. 2021. Impartició de quatre hores de classe sobre Botànica i etnobotànica al mòdul ‘Licors i mixologia’ del Postgrau en l’Elaboració de Begudes Destil·lades i Licors de la Universitat Rovira i Virgili, Finca experimental Mas dels Frares, Constantí.
 
Garnatje, T., Gras, A., Parada, M., Vallès, J. 2021. “El coneixement tradicional de les plantes com a eina de futur”. Conferència al Jardí Botànic de Gombrèn en la celebració del seu 25è aniversari. Associació Jardí Botànic Plantes Medicinals, Gombrèn.
 
Garnatje, T., Gras, A., Parada, M., Vallès, J. 2021. “El coneixement tradicional de les plantes com a eina de futur”. Conferència al Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès, Ripoll.
 
Garnatje, T. 2021. Guiatge de diverses sortides de reconeixement de flora i participació en l’elaboració d’una guia de la flora de Setcases. Grup d’estudi de la flora de Setcases. Setcases.
 
Gras, A., Garnatje, T., Parada, M., Vallès, J. 2021. Impartició de sis hores de classe al curs “Etnobotànica aplicada” a l’Escola Agrària de Tàrrega.
 
Gras, A., Garnatje, T., Valles, T. 2021. Guiatge d’una sortida etnobotànica a Castelldans (les Garrigues) per als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Paisatgisme i Medi Rural de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus.
 
Gras, A. 2021. Seminari “Etnobotánica, usos y aplicaciones de las plantas” en l’assignatura Gestión y Conservación de Flora y Fauna del Grado de Ciencias Ambientales de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
 
Gras, A., Garnatje, T., Vallès, J. 2021. Taller d’elaboració d’escombres. Centre de la Cultura de l’Oli, La Granadella.
 
Gras, A. 2021. Guiatge d’una sortida etnobotànica pels tossals de Miravall. ADPN La Banqueta de Juneda i Centre d’Estudis de les Garrigues, Juneda.
 
Gras, A., Garnatje, T., Vallès, J. 2021. Organització i presentació d’una sessió de curtmetratges etnobotànics dins de l’11a Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de Catalunya. Institut Botànic de Barcelona, Barcelona.
 
Gras, A., Garnatje, T., Vallès, J. 2021. Exposició “Plantes i gent: etnobotànica garriguenca”. Centre d’Estudis de les Garrigues. Prevista per a ser itinerant.
Parada, M., Oliveras, P., , Vallès, J., Gras, A., Garnatje, T. 2021. “La ratafia, més que un licor.” Taller de preparació de ratafia segons receptes tradicionals. Museu d’Història - Espai del metge i de la Salut Rural, Sant Feliu de Guíxols.
 
Parada, M., Oliveras, P., , Vallès, J., Gras, A., Garnatje, T. 2021.” La ratafia, més que un lico”r. V Taller de preparació de ratafia segons receptes recollides a la nostra comarca. Societat l’Amistat - Escola d’en Mar, Cadaqués.
 
Parada, M., Gras, A., Garnatje, T., Vallès, J. 2021. Presentació de la base de dades d’etnobotànica catalana. 6a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Col·lectiu Eixarcolant, Igualada.
 
Parada, M. 2021. Guiatge d’una sortida etnobotànica vora el riu Anoia a Igualada. 6a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Col·lectiu Eixarcolant, Igualada.
 
Vallès, J. 2021. Presentació de la web d’etnobotànica catalana a l’assignatura ‘Plantes medicinals, etnobotànica i bioprospecció’, Universitat de Barcelona.
 
Vallès, J., Gras, A., Parada, M., Garnatje, T. 2021. Recerca etnobotànica als Països Catalans: prospeccions i bases de dades. Presentació del programa de recerca. Ple de l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.
 
 
2020 
 
Garnatje, T. 2020. Guiatge de diverses sortides de reconeixement de flora i participació en l’elaboració d’una guia de la flora de Setcases. Grup d’estudi de la flora de Setcases. Setcases.
 
Gras, A. 2020. Guiatge d’una sortida de reconeixement de flora per a collir les herbes de la ratafia a Argençola, en el marc del 10è Mercat de les espècies. Argençola.
 
Gras, A., Garnatje, T., Vallès, J. 2020. “Etnobotànica garriguenca: plantes medicinals.” Conferència en el cicle organitzat pel Centre d’Estudis de les Garrigues, celebrat en línia. 
 
Gras, A., Garnatje, T., Vallès, J. 2020. Guiatge d’una sortida etnobotànica vora el riu Anoia a Igualada. 5a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Col·lectiu Eixarcolant, Igualada, Catalunya.
 
Gras, A., Garnatje, T., Vallès, J. 2020. Organització d’una sessió dedicada a curtmetratges sobre cistelleria dins de la 10 Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de Catalunya. Institut Botànic de Barcelona, Barcelona, Catalunya.
 
2019
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Vallès, J. 2019. “L’olivera i el seu coneixement tradicional a les Garrigues” Xerrada en el marc de la inauguració de la Fira de Santa Caterina i fira de l’oliva arbequina. Arbeca, 22 de novembre de 2019. 
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Vallès. J. “Els usos de les plantes a les Garrigues com a símbol d’identitat.” Tallers i jornades de memòria oral. Les Borges Blanques, 28 de setembre de 2019.
Parada, M. ; Garnatje, T. “La ratafia, més que un licor.” IV Taller de preparació de ratafia, segons receptes recollides a la nostra comarca, Cadaqués, Escola d’en Mar, 22 de juny de 2019.
 
Vallès, J.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. “Etnobotànica: persones, plantes, cultura i benestar. Situació i perspectives als Països Catalans.” Conferència invitada del cicle “Divendres culturals de primavera” de l’Agrupació Excursionista Talaia. Vilanova i la Geltrú, 14 de juny de 2019.
 
Garnatje, T.; Gras, A.; Parada, M.; Vallès. J. “Taller d’elaboració de xiulells i trompes amb fusta de salze”. Guils de Cerdanya, local social, 25 de maig de 2019.  
 
Vallès, J. “Joaquim Codina i Vinyes i la seva aportació a la botànica: aspectes etnobotànics i etnomicològics”. Conferència a la Fira de la Ratafia, Santa Coloma de Farners, 4 de maig de 2019.
 
Gras, A.; D’Ambrosio, U.; Garnatje, T.; Parada, M.; Vallès, J. 2019. “No és or tot allò que lluu”: etnobotànica i plantes nocives o tòxiques. 4a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Col·lectiu Eixarcolant, Igualada, Catalunya.
 
2018
 
Gras, A. Tast de melmelades amb sabors silvestres: recuperem els fruits de marge. 19a Fira del Medi Ambient. Ajuntament de Tàrrega, Tàrrega, 2018.
 
Parada, M.; Garnatje, T. Taller de ratafia. Cadaqués, Escola d'en Mar, 23 de juny de 2018.
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Parada, M.; Vallès, J. “Tintures en l’etnobotànica catalana”. Remeiart. Santa Margarida i els Monjos, 2018.
 
Cirera, E.; Garnatje, T.; Vallès, J. “Etnobotànica de Sant Feliu Sasserra: resultats preliminars”. XIX Fira de les Bruixes, Sant Feliu Sasserra, 2018.
 
Gras, A.; Garnatje, T.; D’Ambrosio, U.; Parada, M.; Vallès, J. “Antibiòtics naturals: Aproximació etnobotànica al territori català”. Fira de Sant Ponç. Residència d’Investigadors, CSIC, Barcelona, 2018.
 
Vallès, J.; D’Ambrosio, U.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. “L’etnobotànica: persones, plantes, salut i benestar”. 5è Mercat de les herbes de la ratafia. Confraria de la ratafia, Santa Coloma de Farners, 2018.
 
Gras, A.; Brunés, M.; Gómez, C.; D’Ambrosio, U.; Parada, M. Garnatje, T. Vallès, J. “El saber popular globalitzat: plantes de fora en la tradició catalana”. 3a Jornada gastronòmica de les plantes oblidades. Col·lectiu Eixarcolant, Igualada, 2018.
 
Gras, A. "Tast de flors". 3a Jornada gastronòmica de les plantes oblidades. Col·lectiu Eixarcolant, Igualada, 2018.
 
Vallès, J.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. “Plantes persones i saber popular: l’etnobotànica a Catalunya”. Aula d’extensió universitària per a la gent gran Torre Llobeta. Ajuntament de Barcelona, 2018.
 
Gras, A. “Plantes aromàtiques: olfacte i records”. Espai Tecnològic Comunitari del Casal dels Infants de Badalona. Badalona, 2018.
 
Gras, A. “Etnobotànica: recull de la saviesa popular”. Curs de Naturopatia. Centre FisioQuir. Lleida, 2018.  
  
2017
 
Parada, M. “La vinya com a element modulador del paisatge vegetal altempordanès”. Conferència seguida d’un taller de vins aromàtics. Ajuntament de Sant Climent. Festa Major, xerrada cultural, 25 d’agost de 2017.
 
Vallès, J.; D’Ambrosio, U.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. Conferència “Etnobotànica i bioprospecció: del saber popular sobre les plantes als medicaments i els aliments habituals.” Ajuntament de Ferreries, Xerrades a la fresca. 7 de juliol de 2017.
 
Parada, M.; Garnatje, T. “Taller de ratafia”. Cadaqués, Escola d’en Mar, 25 de juny de 2017.
 
Gras, A. “Elaboració d’essència de saüc i altres preparats medicinals”. Taller al 7è Mercat de les espècies d’Argençola. El Trill, Associació Cultural del terme d’Argençola, 10 de juny de 2017.
 
 
 
Altres resultats:
 
Disseny i creació de la base de dades que conté els noms populars i els usos medicinals. 
 
Continuació del buidatge i incorporació a la base de dades d’obres de les Illes Balears, comarques centrals valencianes, Castelló de la Plana, la Franja, Catalunya del Nord, Anoia, Andorra i l’Alguer. 
 
Prospeccions etnobotàniques en els diversos territoris del domini lingüístic català: Collserola, Eivissa, Lluçanès, Pla de l’Estany, Berguedà i Andorra.
 
Continuació de la metaanàlisi de dades etnobotàniques dels Països Catalans. 

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 Etnobotànica dels Països Catalans

Amb el suport de
Diputació de Girona
 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte