Secció Filològica - Projectes de recerca

Neologismes per a l'actualització del diccionari normatiu

Direcció

Judit Freixa Aymerich
Universitat Pompeu Fabra

Ponent

Josep Martines Peres
Institut d'Estudis Catalans - Universitat d'Alacant

Col·laboradors: 

Ona Domènech (UPF i UOC)
Rosa Estopà (UPF)
Mercè Lorente (UPF)
Elisenda Bernal (UPF)
Alba Coll (UPF)
Amor Montané (UPF)
Elisabet Llopart (UPF)
Josep Martines (Universitat d’Alacant)
Carolina Bastida (Universitat d’Andorra)
Immaculada Fàbregas (Université de Brétagne-Sud)
Rosa Maria Calafat (Universitat de les Illes Balears)
Joan Julià-Munné (Universitat de Lleida)
Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili)
 
Síntesi

El projecte té com a finalitat la selecció i el tractament dels neologismes de l’Observatori per oferir a la Secció Filològica de l’IEC un corpus constituït per un miler de neologismes candidats a actualitzar el diccionari normatiu acompanyats d’informacions lingüístiques i pragmàtiques (categoria gramatical, contextos d’ús amb indicació de la font de procedència, tipus de formació, freqüència d’aparició i tipus de textos en què apareix), i dels resultats obtinguts en cada criteri d’inclusió, ja siguin documentals, lexicogenètics o sociolingüístics. A fi de contribuir al model composicional de l’Institut d’Estudis Catalans, la freqüència en les diferents variants geolectals serà un dels criteris prioritaris (i serà també una informació que enriquirà totes les entrades de la base de dades).

Els objectius específics són:
  1. Continuar l’alimentació del banc de dades neològiques amb dades procedents dels diferents territoris de parla catalana;
  2. Seleccionar els neologismes més freqüents apareguts des de la segona edició del DIEC fins a l’actualitat (2007-2014);
  3. Aplicar uns criteris que excloguin tots aquells neologismes que no han de tenir presència en el diccionari normatiu;
  4. Aplicar criteris documentals (presència en les variants geolectals en altres diccionaris i en corpus textuals) com un primer criteri d’inclusió en el diccionari; 
  5. Aplicar criteris lexicogenètics (sobre el mecanisme de formació) com un segon criteri d’inclusió en el diccionari;
  6. Aplicar criteris sociolingüístics (aspectes associats a l’estabilització en l’ús com la freqüència, l’antiguitat, la distribució en els anys, etc.) com un tercer criteri d’inclusió en el diccionari;
  7. Establir mecanismes d’ordenació i de ponderació dels criteris per poder valorar els resultats obtinguts i elaborar la llista final de mil neologismes per a l’actualització del diccionari;
  8. Analitzar aquest miler de neologismes i categoritzar-los segons el grau de prioritat en la incorporació al diccionari i també segons el tipus d’innovació que representen respecte del diccionari (nous significats, nous usos didàctics i noves formes).
  9. Lliurar els resultats en un format de base de dades amb totes les informacions associades, i consultable segons diversos criteris, de manera que permeti als serveis de l’Institut d’Estudis Catalans, abocar-la cap a d’altres recursos i recuperar la informació de manera flexible i variada. El lliurament es complementarà amb documentació impresa: llistats de paraules, informes, documents de criteris i metodologia, etc.
 
Abstract 
 
The aim of this project is to select and process the neologisms registered in the Observatori in order to obtain a corpus of a thousand neologisms to be considered to update the official Catalan dictionary (DIEC2). This corpus will be send to the Secció Filològica (IEC) and it will contain linguistic and pragmatic data of all the units (part of speech, context of use, source, word formation process, frequency and text type in which they appear) and the results obtained with the implementation of each criterion (documental, lexicogenetic or sociolinguistic). In order to follow the compositional model used by the Institut d’Estudis Catalans, the frequency of the geographic varieties will be taken into account as a priority criterion (and these data will appear in the data base).
 

 

Paraules clau

Neologia, neologicitat, neologisme, diccionari, llengua catalana

 

Inici del projecte

2015 - 2017

 

Antecedents

L’Observatori de Neologia va ser creat el 1988, i d’aleshores ençà ha recollit sistemàticament els neologismes que apareixen en l’ús (premsa, revistes i espais radiofònics) i que no recullen els diccionaris que s’usen com a referència en català (DIEC i GDLC).

L’Observatori de Neologia de la UPF i la Xarxa d’observatoris de neologia catalana (NEOXOC) col·laboren des de l’any 2008 per obtenir dades sobre la innovació lèxica del català en les diferents varietats geolectals. 
 

 

Resultats

Els projectes i activitats que s’han dut a terme es poden consultar a:
http://www.iula.upf.edu/recurs04ca.htm
Entre aquests destaca la constitució d’un corpus de neologismes que supera els 60.000.

La xarxa NEOXOC http://www.iula.upf.edu/rec/neoxoc/ té com a principal objectiu estudiar les diferents tendències en la creació lèxica en els diferents territoris de parla catalana i per això també buida textos de premsa de les diferents varietats geolectals.
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte