Secció Històrico-Arqueològica

Base de dades de manuscrits catalans de l'edat moderna (1474-1814)

Direcció

Eulàlia Duran i Grau
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Coordinació

Maria Toldrà i Sabaté
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

Equip investigador any 2015:  

Joan Mahiques i Climent (UB)
Enric Querol i Coll (UAB)
Helena Rovira i Cerdà (UB)
 
 
Síntesi

Aquest programa té per finalitat crear un inventari en línia de manuscrits catalans de l’Edat moderna (aproximadament 1474-1814), a partir de la descripció in situ dels manuscrits i d’un buidatge sistemàtic de catàlegs i fitxers. 

El programa té tres línies d'actuació: el Renaixement (1474-1620), el Barroc (1620-1714), i el s. XVIII (fins al 1814). El període contemplat va des del final del s. XV fins al començament del XIX, és a dir, des de l’arribada de la impremta fins als anys previs al Romanticisme, segons la periodització habitual de la història de la nostra cultura literària en tres blocs: medieval – moderna – contemporània. El període central –Edat Moderna– ha estat tradicionalment el més desatès. Malgrat l’aparició a les últimes dècades de grups i projectes d’investigació que han millorat la situació, encara resten llacunes en aspectes fonamentals com la localització i identificació de materials, i la seva recuperació des d’una plataforma única. 
 
El programa gira al voltant de la implementació d’una base de dades referencial sobre patrimoni bibliogràfic dels Països Catalans, MCEM (http://mcem.iec.cat), que actua com a plataforma única de treball i recuperació de dades, segons uns criteris homogenis de tractament de la informació.
 
Es fa una atenció particular a les qüestions relacionades amb l’autoria dels manuscrits i la identificació d’obres desconegudes. L’objectiu és oferir un panorama de la diversitat de la producció manuscrita als països de llengua catalana durant l’Edat moderna.
 
 
Main project tasks and aims:
 
This research program aims to create an online inventory of the Catalan Renaissance (1474-1620), Baroque (until 1714) and 18th century manuscripts, based on a check on the spot archives and libraries where they remain and a systematic extraction of catalogs and files.
Particular attention is paid to issues related to the authorship of the manuscripts and the identification of previously unknown works. The aim is to provide an overview of the diversity of manuscript production in the countries of the Catalan Language in the modern age.
The program has three areas: The Renaissance (1474-1620), Baroque (1620-1714), and the 18th century (until 1814). 

 

Paraules clau

Bases de dades bibliogràfiques referencials; Manuscrits catalans; Edat Moderna; Patrimoni bibliogràfic; diccionari biogràfic d’escriptors catalans

 

Inici del projecte

1985-1993; 1995-2017

 

Antecedents

El programa s’inscriu en un projecte general de llarg abast sobre catalogació del patrimoni bibliogràfic manuscrit dels Països Catalans. 

La primera etapa del projecte es va començar a desenvolupar l’any 1985, sota la direcció d’Eulàlia Duran. En el període 1985-1993 el projecte va comptar amb la col·laboració de l'Institut d’Estudis Catalans, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Educació i Cultura que van permetre posar les bases del projecte. Durant el curs 1993-1994, la Universitat de Barcelona també hi va col·laborar. A partir del 1995, el Repertori s’ha anat ampliant amb la incorporació de nous col·laboradors que han anat treballant en el programa de manera continuada. La publicació dels resultats ha comptat puntualment amb el suport de la Universitat de Barcelona i la Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives.
 
Entre 1998 i 2008 els resultats de la recerca es van publicar en forma de volums a la sèrie “Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica” (cinc volums en sis toms). El 2009 es va passar al format de base de dades, que permet l’actualització periòdica dels resultats, facilita l’intercanvi de dades entre un grup de treball geogràficament dispers i de composició interdisciplinària, i garanteix una major difusió dels resultats. El 2011 es feia pública la base de dades Manuscrits Catalans de l’Edat Moderna (MCEM), hostatjada al lloc web de l’IEC. 
 
Col·laboradors dels antecedents del programa: Laia de Ahumada i Batlle, Mar Batlle i Gutiérrez, Carme Camps i Vives, Antoni Cobos i Fajardo, Eulàlia Duran i Grau, Gabriel Ensenyat i Pujol, Mercè Gras i Casanovas, Anna Gudayol i Torelló, Teresa Huguet-Termes, Joan Mahiques i Climent, Eulàlia Miralles i Jori, Antoni Lluís Moll i Benejam, Enric Querol i Coll, Joan Requesens i Piquer, Glòria Sabaté i Marín, Maria Toldrà i Sabaté, Joan Tres i Arnal. 

 

Resultats

Repertori de manuscrits catalans (1474-1620) / Direcció Eulàlia Duran ; compilació a cura de M. del Mar Batlle, Eulàlia Miralles, Maria Toldrà, Joan Tres 
Volum: 1 : Barcelona: Arxiu Històric i Biblioteca de Catalunya 
Data de l´edició: 1998 
ISBN: 84-8273-417-4 (vol. 1) 
Col·lecció: Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 50

Volum: 2.1 : Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat 
Data de l´edició: 2000 
ISBN: 84-8273-534-0 (vol. 2) 
Col·lecció: Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 55
 
Volum: 2.2 : Barcelona: Biblioteca de la Universitat 
Data de l´edició: 2001 
ISBN: 84-8273-626-6 (o.c.) (IEC) ; 84-7283-653-3 (v. 2.2) (IEC) ; 84-475-2731-X (v. 2.2) (UB) 
Col·lecció: Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 58
 
Volum: 3 : Barcelona : Arxiu Capitular, arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu de les Carmelites Descalces... 
Data de l´edició: 2003 
ISBN: 84-8273-626-6 (o. c.) ; 84-7283-674-6 (vol.3) 
Col·lecció: Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 60
 
Volum: 1 : Barcelona : Biblioteca de Catalunya 
Data de l´edició: 2006 
ISBN: 84-7283-890-0 (vol. 1) 
Col·lecció: Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 71
 
Volum: 4 
Data de l´edició: 2008 
ISBN: 978-84-7283-626-6 (o.c.) ; 978-84-92583-05-8 (vol. 4) 
Col·lecció: Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 81
 
 
 
Articles
 
Mahiques, Joan. «Purgatori, aparicions i misses: de sant Amador a sant Vicent Ferrer». Actes del XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Salamanca, 1-6 de juliol de 2012), 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, p. 71-80.
 
Mahiques, Joan. «Fray Pedro Jesús en el Purgatorio: reescrituras de un pasaje historiográfico», Hispania Sacra, 68/138 (2016), p. 643-658.
 
Mahiques, Joan. «Notes sobre la difusió impresa del Venturós Pelegrí als segles XVIII-XIX: sèries de gravats impreses a Barcelona, Cervera i Manresa», Bulletin of Hispanic Studies, 93/2 (2016), P. 175-191.
 
Mahiques, Joan. «Sobre la difusió de les “Cobles de la Mort” al segle XVI», Catalan Review: International Journal of Catalan Culture, 31 (2017), p. 41-57
 
Mahiques, Joan; Rovira, Helena. «Sobre la transmissió i la data dels goigs copiats al Ms. 1191 de la Biblioteca de Catalunya». Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 5 (2016), p. 142-166.
 
Querol, Enric. «Gèneres i contextos literaris al Maestrat (segles XVI-XVII)» XV Jornades d’estudi del Maestrat (Xert, 7, 8 i 9 d’octubre, 2016) [Butlletí del Centre d’Estudis del Maestrat], en premsa.
 
Querol, Enric. «Sobre l’autoria del text Canya útil i el manuscrit És de coses predicables i altres que no són de mercaderia de l’Arxiu Municipal de Castelló de la Plana», Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura, en premsa.
 
Rovira, Helena. «La diferencia entre amor y deseo: un certamen barcelonès de 1584», Moderna Spark, 1 (2016), p. 122-140.
 
Rovira, Helena. «Repertorios y bases de datos sobre poesia catalana de las épocas medieval i moderna: estado de la cuestión», dins Rebeca Lázaro (coord.), Corpus y bases de datos para la investigación en literatura, Logroño: Fundación San Millán de la Cogolla, 2017, p. 127-141.
 
 
Toldrà, Maria. «La prosa històrica» i «Historiadors del segle XV». Dins Àlex Broch; Lola Badia (dir.). Història de la literatura catalana, III: Literatura medieval (III). Segle XV. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Barcino; Ajuntament de Barcelona, 2015, p. 163-190.
 
«Inventari de documentació manuscrita», per Anna Gudayol i Maria Toldrà, dins Anna Gudayol, «Fons antics i moderns relatius a Sardenya a la Biblioteca de Catalunya», Ricordando Alberto Boscolo: Bilanci e prospettive storiografiche, ed. M. G. Meloni et al., Roma: Viella, 2016, p. 223-265.
 
Toldrà, Maria. «Introducció», dins Laia de Ahumada, Eulàlia Duran i Grau. Converses íntimes, Cervera: Museu Comarcal de Cervera, 217, p. 9-16.
 
Pasqual Calbó i Caldés 1752-1817,  [Maó]: Museu de Menorca, 217 [catàleg d’exposició].  [Edició i traducció dels índexs de les Obres didàctiques manuscrites de Calbó, p. 186-197, 216-264, 289-293, a cura d’Antoni Roca i Rosell i Maria Toldrà].
 
 
Comunicacions 
 
Rovira, Helena. «Repertorios y bases de datos sobre poesía catalana de las épocas medieval y moderna: estado de la cuestión». Comunicació presentada a: I Jornadas Internacionales-UR (JFI-UR). Corpus, bases de datos y diccionarios para la investigación de la lengua y la literatura. Universidad de La Rioja-Cilengua. Del 30 de setembre al 2 d’octubre de 2015.
 
 
Altres resultats
 
 
Disseny de la base de dades Cens de poesia catalana del segle XVI (en construcció)

 

 

Més informació

La MCEM és una de les bases de dades integrades en la Biblioteca Digital de Catalunya del CBUC http://www.cbuc.cat/cbuc/programes_i_serveis/bdc/acc_s_per_t_tols

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Base de dades Manuscrits Catalans de l’Edat Moderna (MCEM) 
http://mcem.iec.cat/ 

Base de dades Cens de poesia catalana de l’Edat Moderna (PCEM)
 


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte