Secció de Ciències Biològiques

Tercer informe sobre el canvi climàtic de Catalunya

El TICCC compta amb la participació de més de 140 autors i 40 revisors, tots ells científics i experts tècnics rellevants en la matèria procedents dels principals centres de recerca i universitats del nostre país.

El TICCC compta amb la col·laboració del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya. (Font: CADS)
 
Síntesi

El Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) analitza l’estat del clima i la seva evolució recent i futura a Catalunya, tant des del punt de vista de les seves bases científiques com en relació als diversos subsistemes naturals i sectors socioeconòmics.

Es tracta d’un informe independent des del punt de vista científic, d’abast català (amb les necessàries referències a context global i europeu), i que té una voluntat de màxima cobertura temàtica i de servei als diversos actors del país.
 
L’objectiu del TICCC és analitzar l’estat i l’evolució recent i futura del clima a Catalunya i mantenir el caràcter pioner amb què va néixer el 2005 pel que fa a l'intent de regionalització de les anàlisis i projeccions fetes a escala mundial i europea per institucions com l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de les Nacions Unides o l'Agència Europea del Medi Ambient.
 
El TICCC està integrat per 24 capítols, distribuïts en 4 parts, seguits d’un epíleg jurídic on s’analitza els resultats de les negociacions internacionals sobre canvi climàtic, des de Kyoto a la COP21 de París, així com el Projecte de llei de canvi climàtic que s’està tramitant al Parlament de Catalunya.
 
Les institucions impulsores de l'informe han posat a l'abast dels lectors un resum executiu, que no és una síntesi estricta de l'informe, sinó un document elaborat de bell nou amb finalitats divulgatives, en el qual s'han seleccionat els missatges més rellevants que es desprenen del TICCC. El resum executiu del TICCC també està disponible en anglès, francès i castellà. 
 
(Font: CADS)
 

 

Paraules clau

Canvi climàtic

 

Inici del projecte

2015 - 2018

 

Antecedents

 
El CADS va impulsar i coordinar la realització d'un estudi sobre els possibles efectes del canvi climàtic a Catalunya, juntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya, i amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. Iniciat el mes d'octubre de 2002, l'estudi aplega prop d'una cinquantena d'experts en diversos àmbits, procedents d'universitats, centres de recerca i empreses ubicades a Catalunya, els quals han analitzat, des d'una perspectiva pluridisciplinar, els indicadors del canvi climàtic, les causes i els possibles impactes del canvi climàtic a Catalunya, les accions de mitigació i adaptació i el marc de competències existent a l'hora d'afrontar aquest canvi climàtic d'origen antròpic.
 
El marc teòric que s'ha seguit és l'establert pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (en anglès, International Pannel on Climate Change, IPCC), avaluant la informació existent a escala internacional que sigui aplicable a Catalunya, per tal de poder fer una anàlisi prospectiva sobre els possibles efectes del canvi climàtic en els diversos sectors estratègics de Catalunya. Els treballs en què es basa aquest informe s'han finalitzat al llarg de l'any 2004. (Font: CADS)
 
 
 
 
El CADS,  juntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic i l'Institut d'Estudis Catalans, va promoure l'elaboració del Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya per part del Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya.
El Segon informe s'estructura en 4 parts:
1) Bases científiques del canvi climàtic: el clima a Catalunya, balanços de carboni i projeccions de futur.
2) Impactes i vulnerabilitat del medi biofísic: recursos hídrics, sistemes naturals i els riscos associats.
3) Anàlisi sectorial: marc institucional i normatiu, els instruments de gestió, sectors econòmics i la dimensió social.
4) La recerca sobre el canvi climàtic a Catalunya: fortaleses i debilitats de la recerca en canvi climàtic a Catalunya. (Font:CADS)
 
 
 

 

 

Resultats

Generalitat de Catalunya; Institut d’Estudis Catalans, 2016
ISBN: 978-84-9965-317-4 (IEC) ; 978-84-393-9448-8 (Generalitat)
Obra digital
 
Generalitat de Catalunya; Institut d’Estudis Catalans. El canvi climàtic a Catalunya: Resum executiu del Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Redacció: Xavier Duran, M. Josep Picó i Lluís Reales. Edició: Arnau Queralt.Barcelona: Generalitat de Catalunya: Institut d’Estudis Catalans, 2017. També disponible en línia a: cads.gencat.cat.
 
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 Tercer informe sobre el canvi climàtic de Catalunya 


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte