Secció Filològica - Projectes de recerca

Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC)

Direcció

Joan Veny i Clar
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Codirecció

Lídia Pons Griera
Universitat de Barcelona

Equip investigador:
 
Núria Jolis i Masjuan, tècnica lingüística IEC
Montserrat Roma i Uguet, tècnica lingüística IEC
Pedro Monzo Polo, cartògraf
 
 
Síntesi

El projecte Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC) és un programa de recerca sobre la llengua catalana centrat en la diversitat dialectal, i té com a objectiu el tractament informàtic i la publicació del material lingüístic i etnogràfic procedent de cent noranta localitats de tot el domini d’aquesta llengua. 

 Entre els objectius fixats hi ha:
 1.  Formació d'una base de dades que conté les respostes a un qüestionari lingüístic de 2.452 preguntes –en formes codificades convertibles a transcripció fonètica i en grafia convencional–, que corresponen a 190 poblacions de tot el domini lingüístic.
   
 2. Explotació i representació cartogràfica dels materials de la base de dades; es preveu la publicació de 9 volums, en format DIN-A3 de l'Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC). Cada volum comprèn els mapes referents a un o més d'un capítol del qüestionari i es complementa amb il·lustracions –fotografies o dibuixos de l'etapa de recollida de materials– i amb els índexs de conceptes cartografiats, en català, castellà, francès i italià.
   
 3. Com a part complementària, publicació d'un recull d'etnotextos representatius de tot el domini lingüístic –enregistrats en cinta magnetofònica durant les enquestes–; els textos es publiquen en transcripció fonètica i en grafia convencional i tenen il·lustracions de cultura material.
   
 4. Preparació d’un atles lingüístic interpretatiu basat en una selecció de temes i enunciats de l’ALDC: el Petit Atles Lingüístic del Domini Català (PALDC). Es tracta d’una col·lecció de mapes en format DIN-A4, de caràcter divulgatiu, presentats en colors i acompanyats de breus comentaris lingüístics. Els mapes interpreten les dades fonètiques, morfològiques o lèxiques i han de servir per a il·lustrar, de cara a un públic no especialitzat, la continuïtat dels trets lingüístics i també les característiques més específiques de cada dialecte.
   
 5. Digitalització del material sonor enregistrat. Es tracta de fer una còpia digital de totes les cintes gravades durant les enquestes i, en una fase posterior, de procedir a l'etiquetatge complet del material digitalitzat.
   
 6. Implementació en xarxa de tots els materials publicats, en forma d'un portal web i de la creació d'un aplicatiu d'accés lliure a la base de dades.
 
 
Main project tasks and aims:
 
The project Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC) is a research program focused on the Catalan language dialect diversity. The main goals are processing data and publishing linguistic and ethnographic material from 190 locations of the Catalan territory.
 
The objectives are:
 1.  Development of a database which contains the answers of a linguistic questionnaire with 2.452 questions. Each item has the phonetic transcription and the orthographic form, corresponding to 190 locations around the linguistic domain.
   
 2. Data exploitation of cartographic materials. These will be published in nine volumes.
   
 3. As a supplementary part, a setting up collection of Catalan ethnographical text from East and West area.
   
 4. Preparation of a small Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC). It’s a collection of maps in A4 format, which is informative, based on a selection of issues and statements of ALDC and cartographic presentation in colour, accompanied by brief linguistic comments. The maps development involves an interpretation of phonetic, morphological and lexical data in Catalan language. They should be useful for a general audience to illustrate the specified characteristics of each dialect.
   
 5. Digitization of the recorded sound material. The objective is making a digital copy of all tapes recorded during the survey, and at a later stage, to proceed with its labelling.
   
 6. A network implementation of the nine volumes cartographic data.

 

Paraules clau

Llengua catalana, dialectologia, geolingüística, cultura popular

 

Inici del projecte

1964-

 

Antecedents

Aquest projecte es remunta al 1952, any en què, Antoni M. Badia i Margarit i Germà Colón van anunciar la realització d'un atles lingüístic del domini català. Després de la preparació d'un qüestionari, les enquestes començaren el 1964 i es conclogueren el 1978. Els principals enquestadors foren Joan Martí i Castell, Lídia Pons, Joaquim Rafel i Joan Veny, que esdevingué director de l'etapa de recollida de materials. En aquesta etapa, la col·laboració de la Universitat de Barcelona i el finançament obtingut a través d'aquesta entitat (Fomento de la Investigación Universitaria i Consejo Superior de Investigaciones Científicas) va ser fonamental per a tirar endavant el projecte. 

Dificultats professionals i de finançament van paralitzar aquesta empresa, fins que el 1989, arran de la reestructuració de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), l'ALDC fou acollit com un programa de recerca dins de la Secció Filològica. Joan Veny i Lídia Pons es posaren al capdavant del projecte, s'elaboraren els programes informàtics corresponents i es treballà en la introducció i el processament de les dades. En aquesta etapa, les subvencions concedides per la Fundació Catalana de Gas, el Govern de les Illes Balears, el Govern d'Andorra i la Unió Europea van fer possible la bona marxa del projecte.
 
Des que el projecte fou acollit per l'IEC, el seu desenvolupament ha estat plantejat en dues fases, la primera de formació d'una base de dades informatitzada i la segona d'explotació i d'interpretació dels materials. Els objectius de la primera fase (1989-1998) foren: 
 1. La formació d'una base de dades informatitzada amb els materials recollits in situ mitjançant el qüestionari que es va aplicar a 190 poblacions de tot el domini de llengua catalana. La base de dades consta de 500.544 registres.
 2. La preparació d'un recull d'etnotextos del català oriental. Es tracta de textos enregistrats magnèticament i transcrits en versió fonètica i en grafia convencional que reprodueixen la parla espontània de les generacions més grans en les diferents modalitats de la llengua; generalment reflecteixen aspectes de la vida rural desusats o poc coneguts en la societat moderna. El 1998 es va editar el volum Atles Lingüístic del Domini Català: etnotextos del català oriental, que consta de 152 textos, un glossari i una casset.
 

 

 

Resultats

Atles lingüístic del domini català:
 
Data d'edició: 2018
ISBN: 978-84-9965-444-7 (v. 9) ; 978-84-7283-720-1 (o. c.)
Editorial: IEC, Barcelona
 
Data d'edició: 2016
ISBN: 978-84-9965-352-5
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia 
Data de l’edició: 2014
ISBN: 978-84-9965-258-0
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia 
Data de l´edició: 2012 
ISBN: 978-84-9965-161-3
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia 
Data de l´edició: 2010
ISBN: 978-84-9965-043-2 (v. 5); 978-84-7283-720-1 (o.c.)
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia 
Data de l´edició: 2008 
ISBN: 978-84-7283-720-1 (o.c.); 978-84-92583-44-7 (v. 4)
Editorial: IEC, Barcelona
 
Volum: 3 : 4. La família: cicle de la vida; 5. Món espiritual: l'Església. Festes religioses. Creences; 6. Jocs; 7. Temps cronològic. Meteorologia; 8. Topografia
Autor/a: Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia 
Data de l´edició: 2006 
ISBN: 84-7283-720-3 (o.c.); 84-7283-847-1 (v. 3)
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia 
Data de l´edició: 2004 
ISBN: 84-7283-721-1
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia 
Data de l´edició: 2001 
ISBN: 84-7283-597-9
Editorial: IEC, Barcelona
 
 
Petit atles lingüístic del domini català:
 
Autor: Veny, Joan
Data d'edició: 2023
ISBN: 978-84-9965-698-4 (v. 9) ; 978-84-7283-942-7 (o. c.)
Editorial: IEC, Barcelona
La preparació d’aquesta obra s’ha fet amb l’ajut del Govern d’Andorra.
 
Autor: Veny, Joan
Data d'edició: 2021
ISBN: 978-84-9965-616-8 (V. 8) ; 978-84-7283-942-7 (o. c.)
Editorial: IEC, Barcelona
La preparació d’aquesta obra s’ha fet amb l’ajut del Govern d’Andorra. 
 
Autor/a: Veny i Clar, Joan
Data de l´edició: 2019
ISBN: 978-84-9965-498-0 (v. 7) ; 978-84-7283-942-7 (o. c.)
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Veny, Joan 
Data de l’edició: 2017
ISBN: 978-84-9965-396-9 (v. 6) ; 978-84-7283-942-7 (o. c.)
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Veny, Joan 
Data de l’edició: 2015
ISBN: 978-84-9965-285-6 (v. 5) ; 978-84-7283-942-7 (o. c.)
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Veny, Joan 
Data de l´edició: 2013 
ISBN: 978-84-9965-199-6 (v. 4) : 978-84-7283-942-7 (o. c.)
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Veny, Joan 
Data de l´edició: 2011 
ISBN: 978-84-9965-096-8
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Veny, Joan 
Data de l´edició: 2009 
ISBN: 978-84-7283-942-7 (o.c.); 978-84-92583-61-4 (v. 2)
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Veny, Joan 
Data de l´edició: 2007, 2a edició 2008
ISBN: 978-84-7283-942-7 (o.c.); 978-84-7283-943-4 (v.1)
Editorial: IEC, Barcelona
 
 
Altres publicacions del projecte:
 
Atles lingüístic del domini català. Cròniques del treball de camp / Joan Veny i Lídia Pons i Griera (dir.) ; edició a cura de Lídia Pons i Griera
Data d'edició: 2020
ISBN: 978-84-9965-548-2
Col·lecció: Biblioteca de Dialectologia i Sociolingüística ; 22
Editorial: IEC, Barcelona
 
Data de l´edició: 2002 
ISBN: 84-7283-632-0 
Col·lecció: Publicacions de la Presidència; 15
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia 
Data de l´edició: 1998 
ISBN: 84-7283-435-2 
Col·lecció: Biblioteca de dialectologia i sociolingüística; 5
Editorial: IEC, Barcelona
 
Autor/a: Badia i Margarit, Antoni M; Lídia Pons i Griera; Joan Veny
Data de l´edició: 1993 
ISBN: 84-7283-224-4 
Col·lecció: Biblioteca de dialectologia i sociolingüística; 2
Editorial: IEC, Barcelona
 
 
Publicacions i articles científics:
 
PONS I GRIERA, Lídia (2020), “Antoni Maria Badia i Margarit, professor”, Estudis Romànics, 43, p. 361-366.
 
PONS I GRIERA, Lídia (2020), “Entrevista a Lídia Pons i Griera sobre Antoni Maria Badia i Margarit”, Recercat. Butlletí de Recerca de Catalunya, 162, 30 de novembre, Departament d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya:
 
VENY, Joan (2020), “Catalanismes en el genovès tabarquí a través del sard”, Estudis Romànics, 42, p. 365-378.
 
VENY, Joan (2020), “El català bavosa: entre la genuïnitat i la interferència”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/LXXIV. Miscel·lània Antoni Ferrando, 1, p. 261-277.
VENY, Joan (2020), “L’empremta occitana a Mallorca”, Festes Mare de Déu d’Agost Campos 2020, Campos, Ajuntament de Campos, p. 58-60.
 
VENY, Joan (2019): «En dir era, ja hem batut», dins José Enrique Gargallo, Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i Antonio Torres (ed.) III Col·loqui “Mirades de la ciència sobre el temps. El cicle de l’any i de la vida”, Universitat de Barcelona, 20 de maig de 2016. Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, pàg. 339-365.
 
VENY, Joan (2019). Un torrent de paraules. El lèxic de Joan Santamaria. Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs. Diputació de Lleida. 
 
VENY, Joan (2019) «Llengua i Cultura popular al Penedès» dins XXVI Jornades d’Estudis Penedensencs “La llengua del Penedès: del vocabulari i la toponímia al folklore i la literatura”. Sant Sadurní d’Anoia, 21 d’octubre al 15 de novembre del 2016. Sant Sadurní d’Anoia, Institut d’Estudis Penedencs, pàg. 85-99.
 
VENY, Joan (2019) Per la llengua pròpia. Palma, Lleonard Muntaner Editor – Institut d’Estudis Baleàrics.
 
VENY, Joan (2019) Llengua i creació literària (Verdaguer, Foix, Santamaria, Torres, Carbó, Curial, Huguet i Anglada) Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 
 
VENY, Joan i GARGALLO, José Enrique (2019) «Les désignations romanes de la ‘ruche’» dins Atlas Linguistique Roma (ALiR), IIc, [Cartografia] i Commentaires, Alessandria, Edizione dell’Orso, pàg. 361-391.
 
VENY, Joan i MASSIP-BONET, Àngels (2019) «Les désignations romanes de la ‘chardonenneret’» dins Atlas Linguistique Roma (ALiR), IIc, [Cartografia] i Commentaires, Alessandria, Edizione dell’Orso, pàg. 361-391.
 
VENY, Joan (2018): Maria Antònia Salvà als Banys de la Font Santa. Ajuntament de Campos. Campos.
 
VENY, Joan (2018): «Elements diatòpics en la lexicografia catalana», dins Vint-i-tresè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona: “Noves aproximacions a la lexicografia dialectal”, Universitat de Barcelona, 23 de novembre de 2015. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, pàg. 149-176.
 
VENY, Joan (2018): «Perfils lingüístics de l’obra poètica de Xavier Carbó», dins Llumiguia, núm. 783, maig 2018, pàg. 47-55.
 
VENY, Joan (2018): «Sobre l’origen de torlit ‘sebel·lí, Burhinus oedicnemus L.’», dins Estudis Romànics, 40, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, pàg. 267-272.
 
VENY, Joan (2018) «La llengua de Màrius Torres», dins Josep Camps Arbós, Imma Farré Vilalta i Joan R. Veny-Mesquida (ed.) La ciutat d’ideals que volíem bastir. Màrius Torres i la literatura del seu temps. Lleida: Pagès editors, pàg. 35-73. Actes del Segon Simposi Màrius Torres, Lleida, octubre de 2017.
 
VENY, Joan (2018): «Camí de Sant Jaume/Camí de Santiago», dins Xosé Afonso Álvarez Pérez i Mercedes Brea (ed.) Obreiro da lingua, amigo da xente. Estudos de xeografia lingüística en homenaxe a Manuel González González. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pàg. 239-259.
 
VENY, Joan (2018): «El projecte “Diatopia i canvi lingüístic. Scripta i projecció dialectal”. Presentació d’alguns resultats», dins Àngels Massip-Bonet (ed.), Imbricacions entre variació històrica i variació geogràfica en la llengua catalana. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, pàg. 15-20.
 
PONS I GRIERA, Lídia (2017): «Apunts sobre la creativitat lèxica de Fuster: els adjectius», dins Núria CADENES, Gemma PASQUAL (ed.), Nosaltres les fusterianes, València, Tres i Quatre SL, pàgs. 257-259.
 
PONS I GRIERA, Lídia (2017): «Presentació de la Primera Jornada de l’AILLC a Saragossa», dins Javier GIRALT LATORRE, M. Teresa MORET OLIVER (ed.), El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó. Jornada de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a Saragossa (28 d’octubre de 2016), Saragossa - Barcelona Prensas de la Universidad de Zaragoza - Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, pàgs. 9-13.
 
VENY, Joan (2017): «L’empremta occitana en català», dins Aitor CARRERA, Isabel GRIFOLL (ed.), Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans, Lleida, Generalitat de Catalunya – Institut d’Estudis Ilerdencs – Diputació de Lleida, pàgs. 49-62.
 
VENY, Joan (2017): «Origen de revalla ‘morralla’», dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Ceret, 9 i 10 d’octubre de 2015, Barcelona – Perpinyà, Institut d’Estudis Catalans – Institut Franco-Català Transfronterer – Universitat de Perpinyà, pàgs. 19-30.
 
VENY, Joan (2017): «Continuïtat d’àrea lingüística, arabisme i interferència en els significants de Vaca [eixorca] », dins Miscel·lània Jordi Colomina, Alacant. Universitat d’Alacant, pàgs. 295-307.
 
VENY, Joan (2017): «Velles i noves mirades sobre el tortosí», dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes. Homenatge a Kálmán Faluba, 1, Barcelona, pàgs. 195-2017.
 
VENY, Joan (2017): Paraules en l’espai, el temps i la norma, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 
VENY, Joan (2017): «Interferències lèxiques en valencià (retama, raspa)», dins eHumanista/IVITRA, [Alacant], 12, pàgs. 36-51.
 
VENY, Joan (2016) «Terra, pedra i paraula» dins Actes de la Jornada Terres, pedres i paraules. El valor i l’aprofitament del vocabulari tradicional en el discurs tecnicocientífic, (València, 2014), València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, pàg. 13-23.
 
VENY, Joan (2016) «Noms de plantes, una font d’estudis lingüístics», Estudis Romànics [Barcelona], 38, pàg. 275-281. 
 
VENY, Joan (2016) «Antoni M. Badia i Margarit (1920-2014)», Estudis Romànics [Barcelona], 38, pàg. 584-587. 
 
VENY, Joan (2016) «Antoni M. Badia i Margarit, romanista», dins Antoni M. Badia i Margarit. Sessió en memòria, sala Prat de la Riba, 12 de novembre de 2015, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pàg. 77-83. 
 
VENY, Joan (2016) «Pepita, una interferencia del valenciano, con otros episodios colaterales», dins M. Quirós, J. R. Carriazo, E. Falque, M. Sánchez (ed.), Etimología e historia en el léxico espanyol. Estudios ofrecidos a José Antonio Pascual (Magister Bonus et Sapiens), Madrid, Iberoamericana-Vervuert, pàg. 919-933. 
 
VENY, Joan (2016) «Lexicografia comparativa del s. XVII: els diccionaris de Font, Torra i Lacavalleria», dins Miscel·lània d’homenatge a Joan Martí i Castell, Tarragona, Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, pàg.177-188
 
VENY, Joan (2016) «Motivacions semàntiques du Cepola rubescens: le cas du catalan metge», dins Nikola Vuletić / Xosé Afonso Álvarez Pérez / José E. Gargallo Gil (ed.), Mari romanzi, mari del contatto: lessico e paremiologia, Zadar, Sveuc&ilište u Zadru, pàg. 73-85.
 
VENY, Joan (2015) Perfils lingüístics balears, Palma, Lleonard Muntaner.
 
VENY, Joan (2015) (En col·laboració amb Mar Massanell): Dialectologia Catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans, Barcelona, Universitat de Barcelona / Universitat d’Alacant / Universitat de València. 
 
VENY, Joan (2015): «Sur les italianismes du catalan», dins Parodi varghij. Mélanges oferts à Marie-José Dalbera-Stefanaggi, textes réunis par Stella Retali-Medori, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pàg. 413-431.
 
VENY, Joan (2015): «Català Occidental/Català Oriental, encara», dins Estudis Romànics [Barcelona], 37, pàg. 31-65.
 
VENY, Joan: «L’Atles Lingüístic del Domini Català i Andorra» A: Segones Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Andorra (19 i 20 d’octubre de 2007), Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans – Govern d’Andorra, Barcelona – Andorra, 2014, pàg. 13-22.
 
VENY, Joan (2013): «Sobre l’epítesi dental de -r > -rt: del cor al cort», dins Estudis Romànics [Barcelona], 35, pàg. 391-399.
 
VENY, Joan (2013): «Pronúncia diftongada de o, u (oliva > auliva) i pronúncia monoftongada de [´w]/[aw] (rautija > rutija) en posició àtona», dins Estudis de llengua i literatura catalanes, LVII [Miscel·lània Jordi Bruguera] [Barcelona], Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 191-229.
 
VENY, Joan (2013): «Circulacions lingüístiques en la Romània», dins Emili CASANOVA i Cesáreo CALVO (eds.), Actes del 26è Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de novembre de 2010), Berlin, W. de Gruyter, pàg. 495-511.
 
VENY, Joan (2013): «Vocabulaire ichtyonymique et nautique catalan dans la Romania», dins  J. E. GARGALLO i N. VULETIĆ (eds.), Mare Loquens. Études d’étymologie et de géolinguistique romanes à la mémoire de Vojmir Vinja (1921-2007), Zadar, pàg. 93-110.
 
VENY, Joan: (2013): «Pudent/*Pudenta: entre normativa i ús», dins Randa [Homenatge a Anthony Bonner / 4], 70, Barcelona, 2013, pàg. 141-151.
 
VENY, Joan (2013): «Pronúncia diftongada de o, u (oliva > auliva) i pronúncia monoftongada de əw / aw (rautija > rutija) en posició àtona en català», dins Estudis de llengua i literatura catalanes [Homenatge a Jordi Bruguera / 1], 67, Barcelona, 2013, pàg. 191-229.
 
VENY, Joan (2013): «Manuel Sanchis Guarner: les aportacions a la dialectologia, la lexicografia i la cultura popular», dins Jornades de la Secció Filològica a València i Alcoi. Homenatge a M. Sanchis Guarner amb l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Homenatges a T. Llorente, J. Maragall, M. Sanchis Guarner i E. Valor amb l’Ajuntament d’Alcoi (20 d’octubre de 2011), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans – Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Ajuntament d’Alcoi, 2013, pàg. 59-71.
 
VENY, Joan (2012): «Perfils dels parlars d’Eivissa», dins Memòria de l’Any Vicent Serra i Orvay, Eivissa, Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia – Balàfia Postals, 2012, pàg. 75-83.
 
VENY, Joan (2012): «Circulacions lingüístiques en la Romània», dins Emili Casanova i Cesáreo Calvo (ed.), Actes del 26è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010), Berlín, De Gruyter, 2012, pàg. 494-511.
 
VENY, Joan (2012): De geolingüística i etimologia romàniques, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2012. Edició a cura de José Enrique Gargallo i M. Reina Bastardas.
 
VENY, Joan (2012): «Limites et aires lingüístiques en catalan et les langues romanes», dins Xosé Alonso Álvarez Pérez, Ernestina Carrilho i Catarina Magro (ed.), Proceedings of the International Symposium on Limits and Areas in Dialectology (LimiAr), Lisbon, 2011, Lisboa, Centro de Lingüística da Universidade de Lisboa, 2012, pàg. 237-269 http://limiar.clul.ul.pt
 
VENY, Joan (2011): «Enquesta a Guardamar», dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a la Delegació de l’Institut a Alacant, el Carxe (la Torre del Rico, Jumella), Novelda i Guardamar (16 i 17 d’octubre de 2009), Barcelona – Alacant – Guardamar – Jumella – Novelda, Institut d’Estudis Catalans – Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Ajuntament de Guardamar – Ajuntament de Jumella – Ajuntament de Novelda, 2011, pàg. 67-80.
 
VENY, Joan (2011): «Cap a la cartografia interpretativa: Petit Atles Lingüístic del Domini Català», dins Germà Colón i Lluís Gimeno Betí (ed.), Noves tendències en la dialectologia contemporània, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2011, pàg. 41-68.
 
VENY, Joan (2011): «Sobre derivats populars catalans del gerundiu», dins Estudis Romànics, 33, Barcelona, 2011, pàg. 293-302. 
 
VENY, Joan (2011): «Cel a cabassets, aigua a cantirets», dins Joan Tort i Donada (ed.), De noms i de llocs. Miscel·lània d’homenatge a Albert Manent i Segimon, Barcelona, Societat d’Onomàstica, 2011, pàg. 479-491. 
 
VENY, Joan (2009): «Gal·licisme i aragonesisme en els significants catalans de filaberquí», dins Hèctor Moret (ed.), Llengües i fets, actituds i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font, Calaceit, Associació Cultural del Matarranya – Institut d’Estudis del Baix Cinca, 2009, pàg. 511-528. 
 
VENY, Joan (2009): «Sobre ombria i els noms catalans de l'‘obaga’», dins Montserrat Veyrat i Enrique Serra (ed.), La lingüística como reto epistemológico y como acción social. Estudios dedicados al profesor Ángel López García con ocasión de su sexagésimo aniversario, I, Madrid, Arco Libros, 2009, pàg. 553-566. 
 
VENY, Joan (2009): Per una història diatòpica de la llengua catalana, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009.
 
VENY, Joan (2009): Estudis lingüístics valencians, València, Universitat de València, 2009. Edició a càrrec d’Emili Casanova i Antoni Ferrando.
 
VENY, Joan (2009): «Importancia de los atlas lingüísticos en la investigación geolingüística internacional: el Atlas Linguistique Roman», dins Dolores Corbella i Josefa Dorta (ed.), La investigación dialectológica en la actualidad, Santa Cruz de Tenerife, Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, 2009, pàg. 309-332.
 
VENY, Joan (2009): «Dialectología y estándar: algunas enseñanzas a propósito del catalán», dins EDACAR, 3, II Congreso de l’Aragonés (Zaragoza y Alto Aragón, 13, 14 y 15 de chulio de 2006). Actas, Zaragoza, Academia de l’Aragonés, 2009, pàg. 61-76.
 
VENY, Joan (2008): «De l'atles descriptiu a l'atles interpretatiu», dins Serra d'Or, Barcelona, núm. 585, 2008, pàg. 69-70.
 
VENY, Joan (2008): «Joan Coromines i l’etimologia catalana», dins Teresa Cabré, Marta Prat i Joan Torruella (ed.), Joan Coromines i la filologia romànica, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2008, pàg. 149-176.
 
VENY, Joan (2008): Recensió de Marie-Guy Boutier, Marie-Thérèse Counet i Jean Lechanteur, Atlas Linguistique de la Wallonie. Tableau géographique des parlers de la Belgique romane d’après l’enquête de Jean Haust et des enquêtes complémentaires. Vol. 6: La terre, les plantes et les animaux (1ère partie), Liège, Université de Liège, 2006, dins Estudis Romànics, 30, Barcelona, 2008, pàg. 439-440. 
 
VENY, Joan (2008): «Los nombres de la ‘rodada’ en catalán», dins Gabriele Blaikner-Hohenwart, Evelyn Bortolotti, Rita Franceschini, Emese Lörincz, Leander Moroder, Gerda Videsott i Paul Videsott (ed.), Ladinometria. Festschrift für Hans Goebl zum 65. Geburtstag, II, Salzburg, Universität Salzburg – Freie Universität Bozen – Istitut Cultural Ladin “majon di fascegn” – Istitut Ladin “Micurà de Rü”, 2008, pàg. 325-338. 
 
RABELLA, Josep Maria (2013): "Atles Lingüístic", Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya.
 
MASSANELL I MESSALLES, Mar; TORRUELLA, Joan (2013): "Denominacions del crepuscle en llengua catalana", Caplletra, 54, 51-103.
 
 
Conferències
 
PONS I GRIERA, Lídia, «L’Associció d’Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit», dins Simposi Antoni M. Badia i Margarit: rellevància acadèmica, inquietud científica i servei a la llengua, organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 25 de novembre de 2020. 
 
VENY, Joan, «La revista Estudis Romànics», dins Simposi Antoni M. Badia i Margarit: rellevància acadèmica, inquietud científica i servei a la llengua, organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 25 de novembre de 2020.
 
VENY, Joan «Geolingüística interpretativa: el “Petit Atles Lingüístic del Domini Català”», conferència al Museo Vasco, dins el II Congreso Internacional de Dialectología: Diversidad: vocablos y voces de las variantes lingüísticas, Bilbao, 14 de març de 2019.
 
VENY, Joan, «La dimensió fitonímica en l’obra de Maria Antònia Salvà» dins les III Jornades d’Estudis Locals, Llucmajor (Mallorca), 29 de novembre de 2019.
 
VENY, Joan, «Els diccionaris: ara i demà. Homenatge a Francesc Ferrer Pastor», dins Jornada de Lexicografia acte organitzat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I, Universitat de València. CEFIRE-València, 15 d’octubre de 2018.
 
PONS I GRIERA, Lídia, “Com s’expresa la possessió en l’Atles Lingüístic del Domini Català”, dins XVIIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, acte organitzat per l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i la Universitat de Bucarest, Bucarest, 5 de juliol de 2018. 
 
VENY, Joan, «Pere Verdaguer i l’Institut d’Estudis Catalans», dins Sessió en memòria de Pere Verdaguer i Juanola, acte organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 8 de març de 2018.
 
VENY, Joan, «Com vaig esdevenir lingüista», acte organitzat pel CEIP Joan Veny i Clar i l’Ajuntament de Campos. Campos (Mallorca), 26 d’abril de 2018.
 
VENY, Joan, «Per què parlam català?», CEIP Joan Veny i Clar, Campos (Mallorca), 27 d’abril de 2018.
 
VENY, Joan, «Pompeu Fabra: ciència i compromís», dins l’acte final de curs de RELLA (Associació de Mestres i Professors Jubilats), Institut Municipal d’Educació. Barcelona, 23 de maig de 2018.
 
VENY, Joan, «Los nuevos atlas lingúísticos del catalán» dins Coloquio Geolingüística peninsular: investigacions en curso, acte organitzat per l’Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid, 28 de setembre de 2018.
 
PONS I GRIERA, Lídia, “L’Atles Lingüístic del Domini Català i la preservació del patrimoni lingüístic”, dins Els colors de la llengua. La llengua catalana i la seva variació geogràfica; acte patrocinat per l’Associació d’Estudis Torellonencs, l’Ajuntament de Torelló i la Biblioteca Dos Rius, Torelló, 2 d’abril de 2016. 
 
VENY, Joan, “La varietat geogràfica tortosina”, dins Literatura Km 0 a les Terres de l’Ebre; acte organitzat per la Universitat Rovira i Virgili i el Servei Educatiu del Baix Ebre, Tortosa, 10 de maig de 2016.
 
VENY, Joan, “Paraules en l’espai”, dins 40 anys del Departament de Filologia Catalana (1976-2016), Universitat de València, València, 14 de desembre de 2016.
 
PONS, Lídia , “Parlem de vinyes i vi: el lèxic al món rural d’Eivissa”, dins XXV Festa del Vi Pagès de Sant Mateu, Sant Mateu, 10-12-2015, organitzat pel Consell d’Eivissa. 
 
 
Presentacions
 
VENY, Joan, Presentació de “L’ALDC i el PALDC” al Ple de l’IEC, Barcelona, 13 de juny de 2019.
 
VENY, Joan, “Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. Lèxic” a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Monestir de Sant Miquel dels Reis (València), 2 de març de 2018.
 
VENY, Joan, “Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. Lèxic” a la Secció Filològica de l’IEC. Barcelona, 17 d’octubre de 2017.
 
 
Recensions i notes
 
VENY, Joan (2018): Recensió de Gabriel Bibiloni. El català de Mallorca. La fonètica. Palma: Lleonard Muntaner, 2016. Dins: Estudis Romànics, 40. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. pàg. 393-395 
 
a. De l’ALDC:
GOEBL, Hans (2016): Revue de Linguistique Romane [Strasbourg], 80, pàg. 255-256.
 
 
b. Del PALDC:
Butlletí de notícies de la Comissió de Llengua del CICAC, núm. 207, febrer 2018 (“Es publica el sisè volum del Petit atles lingüístic del domini català”)
 
MASSANELL I MESSALLES, Mar (2017): “Petit Atles Lingüístic del Domini Català (4 i 5)”, a: Llengua & Literatura [Barcelona], 27, pàg. 153-157.
 
Abel CARRETERO ERNESTO, Petit atles lingüístic, A: “Llengua nacional”, núm. 88, 2014, pàg. 44.
 
CAMPMANY JANÉ, Elisenda (2012 a): Recensió del volum 3 del Petit Atles Lingüístic del Domini Català, Revista de Lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 17, Madrid, UNED, p. 389-392.
 
 
c. De l’ALDC i del PALDC:
RODRÍGUEZ MARINÉ, Maria (2016): “Atles del català que es parlava fa mig segle”, Ara, 29 de maig de 2016. (reproduït a InfoMigjorn. Butlletí digital sobre llengua catalana, núm. 1.281, 3 de juny de 2016).
 
 
Premis
 
Lliurament el 4 de desembre de 2020 a Lídia Pons i Griera del VIII Premi Pompeu Fabra a la trajectòria professional, científica o cívica, atorgat per la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 
 
Altres resultats: 

Base de dades que conté un total de 500.544 registres. 

Base de dades sonora digitalitzada, enregistrada també en cinta magnètica i en casset.
 
Arxiu fotogràfic i de dibuixos de caràcter temàtic, i un fitxer relatiu a les fotografies de cada localitat, que remeten a la resposta corresponent del qüestionari. 

 

 

Més informació

 

 

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Portal de l’Atles Lingüístic del Domini Català 

Amb el suport del Departament de Cultura

Departament de Cultura

Aquest projecte el 2022 i el 2023 ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de Barcelona


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte