Secció Històrico-Arqueològica

Corpus documental de les relacions internacional de Catalunya i de la Corona d'Aragó / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Antoni Riera i Melis
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Direcció

Carles Vela Aulesa
Universitat de Barcelona

Directors anteriors:
M. Teresa Ferrer († 2017) (IEC /CSIC)
Manuel Riu i Riu († 2011) (IEC / UB)
 
Col·laboradors: 
Pere Benito i Monclús (Universitat de Lleida)
Enric Guinot i Rodríguez (Institut d’Estudis Catalans / Universitat de València)
Antoni Riera i Melis (Institut d’Estudis Catalans / Universitat de Barcelona)
Carles Vela i Aulesa
Damian Smith (Saint Louis University)
 
 
 

 

Síntesi

Publicar en edició crítica els tractats internacionals de Catalunya i després de la Corona d’Aragó des del segle XII fins a la mort de Ferran el Catòlic. 1a etapa (2005-2007): segles XII-XIII. 2a etapa (a partir 2008): segles XIV-XV.
 
Main project tasks and aims
The project aims to publish a critical edition of the international treaties of Catalonia papers. It will also include the publication of Aragonese Crown papers from the 12th century until the death of Ferdinand the Catholic. First stage: XII-XIII centuries, and second stage: XIV-XV centuries.
 

 

Paraules clau

Catalunya, Corona d’Aragó, Casa de Barcelona, relacions internacionals, tractats internacionals, diplomàcia, ambaixada, segle XI, segle XII i segle XIII.

 

Inici del projecte

1996 –

 

Antecedents

 

Resultats

Ferran Soldevila, Jordi Bruguera (revisió filològica), Maria Teresa Ferrer i Mallol (revisió històrica), Les quatre grans Cròniques. IV. Crònica de Pere III el Cerimoniós. Barcelona: IEC, 2014 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 96)
 
 
Llibre resultat directe del projecte i publicat amb càrrec al projecte:
 
Maria Teresa FERRER I MALLOL, Manuel RIU I RIU (dir.), Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa a l'edat mitjana, I.1. Tractats i negociacions diplomàtiques amb Occitània, França i els estats italians 1067-1213. Estudis de Pere BENITO I MONCLÚS i M. Teresa FERRER I MALLOL. Corpus documental a cura de Pere BENITO I MONCLÚS, Pilar SENDRA I BELTRAN i Carles VELA I AULESA, amb la col·laboració de Rafael GINEBRA I MOLINS, Roberto PILI i Esther REDONDO GARCIA, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2009, 503 p., 26 x 20cms. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 83).
 
Maria Teresa FERRER I MALLOL, Manuel RIU I RIU (dir.), Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa a l'edat mitjana, I.2. Tractats i negociacions diplomàtiques amb els regnes peninsulars i l’Àndalus (s. XI-1213). Estudis de M.T. FERRER I MALLOL, N. JASPERT, M. RIU I RIU I C. VELA AULESA. Corpus documental a cura de C. VELA I AULESA, amb la col·laboració de P. BENITO I MONCLÚS, R. GINEBRA I MOLINS, T. HUGUET-TERMES, R. PILI i P. SENDRA I BELTRAN, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2018 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 106). 
 
 
Articles: 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La projecció exterior de la Corona catalanoaragonesa a la segona meitat del segle XIV» dins A. Riera i Melis (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409). El context i l’obra d’un gran pensador català medieval, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2015, p. 38-78 (Publicacions de la Presidència, 44).
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «El comercio entre la Corona catalano-aragonesa y Castilla en tiempos de guerra (1286-1304)» A: R. Córdoba de la Llave, J.L. del Pino García i M. Cabrera Sánchez (coords.), Estudios en Homenaje al professor Emilio Cabrera, Còrdova, Universidad de Córdoba, 2015, p. 169-179.
 
Ferrer i Mallor, Maria Teresa, «L’ocupació francesa de la Vall d’Aran el 1283 i la devolució de 1313 al Tractat de Poissy» A: La Reintegració de la Vall d’Aran a Catalunya. Recull de les intervencions de la jornada commemorativa organitzada per l’Institut d’Estudis Catalans el dia 4 de juny de 2013, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2015, p. 27-37 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 100).
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La guerra marítima contra l’Islam a la Corona catalanoaragonesa en el segle XIV. Els armaments no reials» A: Daniel Baloup, Manuel Sánchez Martínez (dir.) Partir en croisade àla fin du Moyen Âge. Finanecment et logístiques, Tolosa de Llenguadoc, Presses universitàries du Midi, 2015, p. 117-152 (col. «Croisades Tardives», 4).
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Genovese Merchants in Catalans Lands», A: E.Congdom (ed.) Latin expansion in the Medieval Western Mediterranean, Ashgate, 2013, p. 69-88.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «El Comerç amb els estats italians en temps de Jaume I», A: Ferrer i Mallol, Maria Teresa (ed.), Jaume I: commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, vol. 2: L’economia rural. L’articulació urbana. Les institucions eclesiàstiques. L’expansió territorial. El comerç. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013. P. 633-654.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Notas sobre patrones y mercaderes càntabres en el Mediterráneo medieval», A: Mundos medievales. Espacios, sociedades y poder. Homenaje al Prof. José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, Publican Ediciones, Universidad de Cantabria, 2012, p. 1307-1318.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Les relacions del comtat de Barcelona i de la Corona catalanoaragonesa amb els estats italians en els segles XI-XII», A: M. T. Ferrer i Mallol, Manuel Riu i Riu (dir.), Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa a l'edat mitjana, I.1. Tractats i negociacions diplomàtiques amb Occitània, França i els estats italians 1067-1213..., p. 151-239.
 
Benito i Monclús, Pere, «L'expansió territorial ultrapirinenca de Barcelona i de la Corona d'Aragó: guerra, política i diplomàcia (1067-1213)», A: M. T. Ferrer i Mallol, Manuel Riu I Riu (dir.), Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa a l'edat mitjana, I.1. Tractats i negociacions diplomàtiques amb Occitània, França i els estats italians 1067-1213... p. 13-150.
 
Benito i Monclús, Pere; Sendra i Beltran, Pilar;i Vela i Aulesa, Carles,amb la col·laboració de Rafael Ginebre i Molins; Roberto Pili i Esther Redondo Garcia, «Corpus documental, 169 docs. (1067-1213)», A: M. T. Ferrer I MALLOL, Manuel RIU I RIU (dir.), Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa a l'edat mitjana, I.1. Tractats i negociacions diplomàtiques amb Occitània, França i els estats italians 1067-1213... p. 247-503.
 
 
Llibres sobre relacions internacionals de Ferrer i Mallol, Maria Teresa:
 
Les quatre grans Cròniques: V. Apèndix i índex, edició a cura de Josep Massot i Muntaner, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016, 212 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, CI).
 
Ferran Soldevila; Jordi Bruguera (revisió filològica); Maria Teresa Ferrer i Mallol (revisió històrica), Les quatre grans Cròniques. IV. Crònica de Pere III el Cerimoniós. Barcelona: IEC, 2014 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, XCVI).
 
Martí l'Humà: el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410): l'Interregne i el Compromís de Casp, a cura de Ferrer i Mallol, M. Teresa, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2015, 962 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; XCVIII).
 
Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, volum 2: L'economia rural. L'articulació urbana. Les institucions eclesiàstiques. L'expansió territorial. El comerç, a cura de Ferrer i Mallol, Maria Teresa; Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2013, 884 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica XCII).
Soldevila, Ferran; Les quatre grans cròniques. III. Crònica de Ramon Muntaner. Revisió filològica de Jordi Bruguera. Revisió històrica de M. Teresa M. Teresa Ferrer i Mallol, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2011, 507 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXXXVI). 
 
Soldevila, Ferran; Les quatre grans cròniques. II. Crònica de Bernat Desclot. Revisió filològica de Jordi Bruguera. Revisió històrica de M. Teresa Ferrer i Mallol, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2008, 388 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXXX).
 
Soldevila, Ferran; Les quatre grans cròniques. I. Llibre dels feits del rei En Jaume, Revisió filològica de Jordi Bruguera. Revisió històrica de M. Teresa Ferrer i Mallol, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2007, 528 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXXIII).
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa; Moeglin, Jean-Marie; Péquignot, Stéphane; Sánchez Martínez, Manuel (eds.); Negociar en la Edad Media. Coloquio internacional organizado por Institució Milà i Fontanals. CSIC (Barcelona) - Casa de Velázquez (Madrid), CREPHE (Université París XII-Val de Marne (Barcelona, 14-16 de octubre 2004), Barcelona, Institución Milá y Fontanals. CSIC, 2005, 593 p.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa; Entre la paz y la guerra. La Corona Catalano-aragonesa y Castilla en la Baja Edad Media, Barcelona, Institució Milà i Fontanals. CSIC, 2005, 662 p.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa; Murgé i Vives, Josefina; Sánchez Martínez, Manuel (eds.); La Corona catalano-aragonesa i el seu entorn mediterrani a la Baixa Edat Mitjana. Seminari del Projecte Conjunt del Departament d'Estudis Medievals. Institució Milà i Fontanals. CSIC - Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea. CNR. (Barcelona, 27-28 de noviembre de 2003), Barcelona, CSIC. Institució Milà i Fontanals, 2005, 414 p.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa (coord.); Els catalans a la Mediterrània oriental a l'Edat Mitjana. Jornades Científiques de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, 16-17 de novembre de 2000), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2003, 387 p.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa;i Coulon, Damien (editors); L'expansió catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana. Actes del Seminari organitzat per la Casa de Velázquez (Madrid) i la Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona), Barcelona, CSIC Institució Milà i Fontanals, 1999.
 
 
Articles i capítols de llibre
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Les flottes catalanes, XIIè-XVè siècles», dins M. Balard (dir.) The Sea in History. The Medieval World. La Mer dans l’Histoire. Le Moyen Âge, Woodbridge, The Boydell Press, 2017, p. 281-294.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Les expedicions a Sardenya de 1408 i 1409» dins Ricordando Alberto Boscolo. Bilanci e prospettive storiografiche, a cura de M.G. Meloni, A.M. Oliva i O. Schena, Roma, Vilella, 2016, p.321-350 (I libri di Viella; 2015).
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa; «Martí I l'Humà (1396-1410), el darrer rei de la dinastia barcelonina». A: Martí l'Humà: el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410): l'Interregne i el Compromís de Casp, a cura de M. Teresa Ferrer i Mallol; Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2015, p. 11-48.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa; «Les Corts i la Generalitat de Catalunya durant el regnat de Martí l'Humà». A: Martí l'Humà: el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410): l'Interregne i el Compromís de Casp, a cura de M. Teresa Ferrer i Mallol; Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2015, p. 121-197.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa; «El Rei Martí i el seu regnat a través de textos de cròniques». A: Martí l'Humà: el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410): l'Interregne i el Compromís de Casp, a cura de M. Teresa Ferrer i Mallol; Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2015, p. 901-962.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa; «Genoese Merchants in Catalan Lands». A: E. Congdom (ed.) Latin expansion in the Medieval Western Mediterranean, Ashgate, 2013, p. 69-88.
Traducció a l'anglés d'una part de l'article «Els Italians a terres catalanes (segles XII-XV) », A: Anuario de Estudios Medievales, 10 (1980), p. 393-467.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Cartes d'un captiu i d'alcaids de la milícia cristiana sobre un alliberament fallit de captius catalans al Marroc (1323-1327)». A: Quaderni, Mediterranea. Ricerche Storiche, 17 2011). Memoria, storia e identità. Scritti per Laura Sciascia, a cura di M. Pacifico, M. A. Russo, D. Santoro, P. Sardina, I, p. 303-324.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Fou Lluís Sescases l'autor de "Curial e Güelfa"?  El nord d'Àfrica en la narrativa del segle XV». A: La novel·la de Joanot Martorell i l'Europa del segle XV, València, Institució Alfons el Magnànim, 2011, p. 59-142.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Jaume I: Vida i gestes». A: Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2011, p. 11-35 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica XCI).
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Panorama general de les relacions internacionals de Jaume I. Les relacions amb els estats italians». A: Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2011, p. 387-425 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica XCI).
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «El rapto de un embajador. Las embajadas a Navarra e Inglaterra de Ramon de Blanes en 1396 y la sucesión de Juan I de Aragón». A: Ramírez Vaquero,  Eloísa; i Salicrú i Lluch, Roser; coords., Cataluña y Navarra en la Baja Edad Media, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2010, p. 111-137.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Marruecos y la Corona catalano-aragonesa. Mercenarios catalanes al servicio de Marruecos (1396-1410)». A: Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano, Madrid, Sociedad Española de Estudios Medievales, 2010, I, p. 251-271. 978-84-8371-704-2  
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La sucesión de Juan I de Aragón por Martín I y la invasión del conde de Foix. La participación de Barcelona en la defensa de Cataluña (1396-1397)». A: M.Isabel del Val y Pascual Martínez (dirs.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, Valladolid, Junta de Castilla y León-Universidad de Valladolid, 2009, p. 381-396.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «L'expansió mediterrània de Catalunya i la crisi de la Baixa Edat Mitjana». A: Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l'Edat Mitjana, Barcelona, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Oktatási és Kulturalis Minisztérium, 2009, p. 341-363. 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Mallorca, Valencia y Murcia. Expansión a costa de los moros». A: La Aventura de la Historia, 112 (2008). Dossier VIII centenario de Jaime I el Conquistador, p. 87-91. ISSN: 1579-427X
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La frontera entre Castilla y la Corona catalano-aragonesa durante el reinado de Jaime II». A: Regnum Murciae. Génesis y configuración del reino de Murcia. Exposición en el Museo Arqueológico de Murcia, 17 de abril-8 de junio de 2008, Murcia, Comunidad Autónoma de Murcia - Ligia Comunicación y Tecnología, p. 183-194.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La guerra en cors amb els països musulmans occidentals en els primers anys del regnat de Jaume II (1291-1309)». A: Anuario de Estudios Medievales, 38/2 (2008), p. 831-865. 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Els mallorquins a la Mediterrània oriental a l'Edat mitjana». A: XXVI Jornades d'Estudis Històrics Locals: El regne de Mallorca, cruïlla de gents i de cultures (segles XIII-XV), Institut d'Estudis Baleàrics, 2008, p. 43-72.
 
Ferrer i Mallol, M. Teresa: «Corsarios vascos en el Mediterráneo medieval (siglos XIV-XV)», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 5, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2006, pp. 95-110.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Corso y piratería entre Mediterráneo y Atlántico en la Baja Edad Media». A: La Península ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico. Siglos XIII-XV,  V Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval (Cádiz 1-4 abril 2003), Sevilla-Cádiz, Diputación de Cádiz. Servicio de Publicaciones - Sociedad Española de Estudios Medievales, 2006, p. 255-322.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Incidentes piráticos entre catalanes y portugueses a fines del siglo XIV y comienzos del XV». A: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Marques, Porto, Departamento de Ciéncias e Técnicas do Patrimonio. Departamento de História, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, IV, p. 109-123. 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «I Genovesi visti dai Catalani nel Medioevo. Da amici a nemici». A: Genova una "porta" del Mediterraneo, a cura di Luciano GALLINARI, CNR. Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, Cagliari-Genova-Torino, Genova, Brigati, 2005, p. 137-174.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Negociacions per a una conquesta i rituals per a un canvi de sobirania. La conquesta del regne de Múrcia per Jaume II». A: Negociar en la Edad Media. Coloquio internacional organizado por Institució Milà i Fontanals. CSIC (Barcelona) - Casa de Velázquez (Madrid), CREPHE (Université París XII-Val de Marne (Barcelona, 14-16 de octubre 2004, Barcelona, CSIC. Institució Milà i Fontanals, 2005, p. 87-121. 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La incursió de l'exèrcit de Granada de 1304 pel regne de València i l'atac a Cocentaina». A: Alberri, 15 (Cocentaina, Centre d'Estudis Contestans, 2002[2005]), p. 53-150. 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «The Southern Valencian Frontier during the War of the two Pedros». A: The Hundred Years War. A Wider Focus, ed. por L.J. Andrew Villalon i Donald J. Kagay, Leiden-Bost, Brill, 2005, p. 75-116 (History of Warfare, 25).
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La defensa marítima catalana contra el cors barbaresc. La reacció després del saqueig de Barenys (1406)». A: M.T. Ferrer I Mallol, J. Mutgé i Vives, M. Sánchez Martínez, eds. La Corona catalano-aragonesa i el seu entorn mediterrani a la Baixa Edat Mitjana. Seminari del Projecte Conjunt del Departament d'Estudis Medievals. Institució Milà i Fontanals. CSIC - Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea. CNR. (Barcelona, 27-28 de novembre de 2003), Barcelona, CSIC. Institució Milà i Fontanals, 2005, p. 101-134.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Les terres meridionals del País Valencià després de l'annexió: la població i l'organització del territori». A: XVIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó (València, 9-14 setembre 2004). La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI. VII Centenari de la sentència arbitral de Torrellas, 1304-2004, Valencia, Universitat de València, 2005, II, p. 2041-2059.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La reina Leonor de Chipre y los catalanes de su entorno». A: Chemins d'Outre-mer. Études d'histoire sur la Méditerranée médiévale offertes à Michel Balard, eds. D. Coulon, C. Othen, P. Pagès, D. Valerian, París, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 311-331.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La guerra amb Castella (1296-1304) i la conquesta de les terres meridionals valencianes». A: El Temps, 1057 (14-20 setembre 2004). Suplement mensual d'Història, p. 21-24.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La Mediterrània dels segles XIII al XV: l'expansió catalana». A: Mediterraneum. L'esplendor de la Mediterrànea medieval s. XIII-XV, Barcelona, Institut Europeu de la Mediterrània-Lunwerg editores, 2004, p. 143-158.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Piero da Rabat catelano, corsaro crudelissimo, de la novel·la LIV de Giovanni Sercambi, és Pere Fuster, corsari valencià renegat?». A: Germà COLON, Tomàs MARTÍNEZ, Maria del Pilar PEREA eds., La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner, Castelló de la Plana, Institut Ramon Llull, Universitat Jaume I, Fundació Germà Colon, Estudi General Lul·lià, 2004, p. 215-222. 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La Corona catalano-aragonese, l'Islam e il mondo mediterraneo. Vent'anni di ricerche». A: Medioevo. Saggi e Rassegne, 25 (2003), p. 35-78. 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Incidència del cors a les relacions amb Orient a l'Edat Mitjana (segles XIII-XV)». A: Els catalans a la Mediterrània oriental a l'Edat Mitjana. Jornades Científiques de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, 16-17 de novembre de 2000), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2003, p. 259-307.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Rodrigo Díez, caballero y corsario. Capturas en los mares portugueses (1395-1396)». A: Os reinos ibéricos na Idade Media. Livro de Homenagem ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno, coord. L.A. da Fonseca, L.C. Amaral, M.F. Ferreira Santos, Oporto, 2003, p. 1141-1146.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «L'endemà de la pau de Torrellas (1304). El nou mapa senyorial a la vall del Vinalopó». A: Revista d'Estudis del Vinalopó, 6-7 (2003-2004), p. 11-22.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La cort de la reina Elionor de Xipre a Catalunya». A: Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 25 (2003-2004). Homenatge a la Professora Dra. Maria Josepa Arnall i Juan, p. 347-373.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La circulation des élites militaires: les chefs de guerre catalans en Italie (XIVe siècle)». A: Colloque International La Circulation des élites européennnes. Entre histoire des idées et histoire sociale. (París 20-22 mayo 1999), París, Seli Arslan, 2002, p. 38-55. 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La Corona catalano-aragonesa i Castella (segles XII-XIV) Elements de coincidència i de divergència». A: El Comtat d'Urgell a la Península Ibèrica, Reunió Científica. II Curs d'Estiu Comtat d'Urgell (Balaguer 7-9 juliol 1997), coord. Flocel Sabaté, Joan Farré, Lleida, Pagès editors, 2002, p. 55-102.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «De nuevo sobre el consulado de castellanos en Cataluña y Mallorca a fines del siglo XIV». A: Poder y sociedad en la Baja Edad Media Hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, Universidad de Valladolid, 2002, II, p. 951-969.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Jaume I el conqueridor (1213-1276)». A: Els comtes sobirans de la Casa de Barcelona, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Edicions 62, 2002 p. 114-120.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Pere II el Gran (1276-1285)». A: Els comtes sobirans de la Casa de Barcelona, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Edicions 62, 2002, p. 121-127.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Alfons II el Franc (1285-1291)». A: Els comtes sobirans de la Casa de Barcelona, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Edicions 62, 2002, p. 128-131.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Joan I el Caçador (1387-1396)». A: Els comtes sobirans de la Casa de Barcelona, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Edicions 62, 2002, p. 148-152.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Martí I l'Humà (1396-1410)». A: Els comtes sobirans de la Casa de Barcelona, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Edicions 62, 2002, p. 153-159.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Il partito filocatalano in Corsica dopo la morte di Arrigo della Rocca». A: Medioevo. Saggi e Rassegne, 24 (Cagliari, 2001), p. 65-87.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa; Duran Duelt, Daniel; «Una ambaixada catalana a Constantinoble el 1176 i el matrimoni de la princesa Eudòxia». A: Anuario de Estudios Medievales, 30/2 (2000), p. 963-977. 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La guerra d'Arborea alla fine del XIV secolo». A: Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale, Atti del Iº Convegno Internazionale di Studi (5-8 dic. 1997), a cura di Giampaolo Mele, Oristano, ISTAR, 2000, p. 535-620. 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «El consolat de Mar i els consolats d'Ultramar, instrument i manifestació de l'expansió del comerç català». A: L'expansió catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana, Actes  del Seminaire/Seminari organitzat per la Casa de Velázquez (Madrid) i la Institució Milà i Fontanals (CSIC Barcelona), Barcelona, CSIC. Institució Milà i Fontanals, Departament d'Estudis Medievals, 1999, p. 53-79. 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Los castillos de la frontera meridional valenciana en el siglo XIV». A: La Fortaleza medieval: realidad y símbolo, Actas XV Asamblea General de la Sociedad Española de Estudios Medievales, eds. J.A. Barrio Barrio, J. V. Cabezuelo Pliego, Alacant, 1998, p. 199-214. 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Les relacions entre Catalunya, Granada i el Magrib medieval». A: L'Islam i Catalunya, Barcelona, Institut Català de la Mediterrània, Museu d'Història de Catalunya, Lunwerg editores, 1998, p. 251-259.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Frontera, convivencia y proselitismo entre cristianos y moros en los textos de Francesc Eiximenis y de san Vicente Ferrer». A: Pensamiento medieval hispano. Homenaje a Horacio Santiago-Otero, coord. J. M. Soto Rábanos, CSIC-Junta Castilla y León-Diputación de Zamora, Madrid, 1998, p. 1579-1600.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Ramon de Cardona, capità general de l'exèrcit güelf i governador de Sardenya (+1338)». A: La Sardegna e la presenza Catalana nel Mediterraneo. Atti del VI Congresso (III internaziona¬le) di Studi Catalani (Cagliari, 11-15 ott. 1995), a cura di P. MANINCHEDDA, Cagliari, CUEC, 1998, I, p. 57-82.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «La conquesta de les comarques meridionals valencianes per Jaume II». A: Quaderns de Migjorn, 3 (1998), p. 9-26.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Antecedenti e trattative per la pace del 1402 fra la Corona catalano-aragonese e Genova: un tentativo per porre fine alla guerra di corsa». A: Archivio Storico Sardo, XXXIX (1998). Studi in memoria del Prof. Giancarlo Sorgia, p. 99-138.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Ramon de Cardona, militar y diplomático al servicio de cuatro reinos». A: Revista da Faculdade de Letras- História, II série, XV (1998 [2000]). IV Jornadas Luso-Espanholas de Historia Medieval "As relaçoes de fronteira no seculo de Alcanices", (Porto, 1997), p. 1433-1451.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Una flotta catalana contro i corsari nel Levante (1406-1409)». A: L. Balletto, Oriente e Occidente tra Medioevo ed Età Moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, Gènova, Glauco Brigati, 1997, p. 325-355.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Els catalans a la Sardenya medieval». A: Serra d'Or, núm.451-452 (juliol-agost 1997), p. 22-26. 
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Catalans i genovesos durant el segle XIII. El declivi d'una amistat». A: Anuario de Estudios Medievales, 26/2 (1996), p. 783-823.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, «Cavalieri catalani e aragonesi al servizio dei guelfi in Italia». A: Medioevo. Saggi e Rassegne, 20 (1996), p. 161-194.
 
 
En curs de publicació
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, La guerra marítima contra l'Islam a la Corona catalanoaragonesa en el segle XIV. Els armaments no reials, Colloque international Partir en Croisade à la fin du Moyen Âge. Financement et Logistique, 6-7 mai. Institución Milá y Fontanals, Barcelone, coord. Daniel Baloup, Casa de Velázquez, Manuel Sanchez Martínez, CSIC, Barcelona
 
 
Conferències
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, L’ocupació francesa de la Vall d’Aran el 1283 i la devolució de 1313 en el tractat de Poissy, dins Jornada “Commemoració dels 700 anys de la reintegració de la Vall d’Aran a Catalunya”, organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, seccions Històrico-Arqueològica i Filològica. Lloc i data: Barcelona, Institut d’Estudis catalans , 4 de juny de 2013.
 
Ferrer i Mallol, Maria Teresa, L'arbitratge com a eina de resolució de conflictes. Catalunya i els arbitratges en conflictes internacionals (s. XII-XIV), dins la Jornada  “Les institucions medievals de pau a Catalunya. Llegat històric i lliçons per a la construcció de la pau”, organitzat per l’Institut Català Internacional per la Pau. Lloc i data: Barcelona, Palau del Parlament de Catalunya, 8 d’octubre de 2012.
 
 
 
Bibliografia de M. Riu i C. Vela
 
Riu Riu, Manuel, "Reflexiones sobre un valor añadido a las fuentes escritas en la Edad Media", A: Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros, Saragossa, Universidad, 2, 1999, p. 1317-1323.
 
Riu Riu, Manuel, "Església i poder comtal al territori d'Urgell. Guifré el Pilós i la reorganització de la vall de Lord", A: Anuario de Estudios Medievales, 29 (1999), p. 875-898.
 
Riu Riu, Manuel, La situació política creada a les terres catalanes i en particular a les comarques del bisbat d'Urgell en l'època del bisbe Feliu, "Jornades internacionals d'Estudis sobre el bisbe Feliu d'Urgell (28-30 setembre 1999)", la Seu d'Urgell, Bisbat d'Urgell, 1999, 24 p.
 
Riu Riu, Manuel, La España cristiana de los siglos VIII al XI. Los núcleos pirenaicos (718-1035). Navarra, Aragón, Cataluña, coordinació, pròleg i 2 capítols, A: Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal, tom VII, vol. II, Madrid, Ed. Espasa Calpe, 1999, p. 12-37, 615-648 i 701-731. 
 
Riu Riu, Manuel, "La ciudad en el ámbito mediterráneo durante l cambio de milenio", A: Actas del III curso sobre la Península Ibérica y el Mediterráneo entre los siglos XI y XII.
 
Riu Riu, Manuel, "El papel de las Cortes Catalanas en la política de los primeros años del reinado de Alfonso el Magnánimo (1416-1423)", A: XVI Congresso internazionale di Storia della Corona d'Aragona (Napoli 1997). Atti, Nàpols, Comune di Napoli, 2000, p. 657-672.
 
Riu Riu, Manuel, "Los condados pirenaicos del ámbito catalán en torno al año mil. La Península ibérica en torno al año mil. VII Congreso de Estudios Medievales, Universidad de León, 27 de setembre-1 d'octubre 1999), Àvila, Fundación Sánchez Albornoz, 2001, p. 89-102.
 
Riu Riu, Manuel, "La herencia carolingia", a Año Mil, Año Dos Mil. Dos milenios de la Historia de España, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, Madrid, 2001, II, p. 15-41.
 
Riu Riu, Manuel, "Examples of Landscape Transformation in Fore-Pyrenean Catalonia (8th-12th century as a result of man´s influence on gravepine growth", 3rd. International Conference of Medieval and Later Archeology.- Medieval Europe. Cenre-Region-Periphery. Basel, 2002. Vol. III, p. 104-108.
 
Riu Riu, Manuel, "Prospecciones en torno a las tierras de Umar Ibn Hafsún", Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 23/24 (Barcelona 2002-2003). Homenatge al Prof. Ramón Julià Viñamata, p. 13-22, amb 6 fotografies i 2 figs.
 
Riu Riu, Manuel, Catalunya i Castella, terres de castells?. Lliçó inaugural del curs 2002-2003, Amics de l´Art Romànic. Institut d´Estudis Catalans. Barcelona, 14 d´octubre 2002.- 18 p.
 
Vela Aulesa, Carles, «Dalla schiavitù alla libertà. Barcellona, 27-29 maggio 1999», A: Quaderni medievali, 48 (1999), p. 179-188.
 
Vela Aulesa, Carles, «L'Islam i Catalunya», A: L'Avenç, 232 (Barcelona, gener 1999), p. 64-67.
 
Vela Aulesa, Carles, «Desmuntant la conflictivitat islamocristiana al segle XI: les relacions entre el comte de Barcelona i el rei de Dénia», ponència presentada al Col·loqui internacional Conflictivitat i vies de solució a la Mediterrània medieval, celebrat a Barcelona, el mes d'octubre del 2007, a la Institució Milà i Fontanals. CSIC
 
Vela Aulesa, Carles, «Jaume I i el Magrib, una relació més enllà del comerç», A: Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, a cura de Ferrer i Mallol, Maria Teresa, I, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2011, p. 471-508 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica XCI).
 
Vela Aulesa, Carles, «La política exterior de Martí l'Humà», A: Martí I l'Humà, el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L'interregne i el Compromís de Casp. Sisè Centenari de la mort del rei Martí l'Humà 1410-2010, a cura de Ferrer i Mallol, Maria Teresa, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2015, p. 415-432 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica XCVIII).
 
 
 
Bibliografia de Pere Benito
 
Benito Monclús, Pere; «La expedición catalano-aragonesa contra Tolosa de Languedoc: un antes y un después en el curso de la Gran Guerra Occitana (1175-1176)». Lleida Imago Temporis, 2014 (En premsa)
 
Benito Monclús, Pere; Verna, Catherine. «Quels savoirs dans les campagnes médiévales et modernes? Une enquête en Catalogne et Languedoc». Perpinyà: Études Roussillonnaisesvolum  XXVI [=“Savoirs des campagnes (Catalogne et Languedoc, XIIe-XVIIe siècles)”, ed. Pere Benito y Catherine Verna], 2013.
 
Benito Monclús, Pere. «La senyoria rural en temps de Jaume I. La forja d’un nou ordre jurídic»Ferrer i Mallol, Maria Teresa (ed.), A: “Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I”, vol. II “L’economia rural. L’articulació urbana. Les institucions eclesiàstiques. L’expansió territorial. El comerç.” Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013. P. 41-60.
 
Benito Monclús, Pere. «Bruit de sabres. Repercussions directes et indirectes de la croisade albigeoise dans la seigneurie catalane du XIIIe siècle». Claudine Pailhès (ed.), A: 1209-1309. Un siècle intense au pied des Pyrénées. Actes du colloque tenu à Foix les 23, 24 et 25 octobre 2009 dans le cadre du 800e anniversaire de la Croisade contre les Albigeois. Foix : Conseil Général de l’Ariège – Archives Départementales de l’Ariège, 2010. P. 85-98.
 
 
Conferències i presentacions 
 
Benito Monclús, Pere. «Hacia Muret: el despliegue del proyecto político occitano de Pedro el Católico (1196-1213)». Congreso Internacional “La encrucijada de Muret. ¿Una nueva definición para Europa y el Mediterráneo”. Organitzat per la Sociedad Española de Estudios Medievales. Lloc i data: Barcelona, Institució Milà i Fontanals-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 27-29 de novembre de 2013.
 
Benito Monclús, Pere. «El projecte polític occità de Pere el Catòlic: desplegament, resistències i ensulsiada (1196-1213)». Col·loqui  “800 anys després de Muret: Els trobadors I les relacions catalanooccitanes”. Organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, Secció Històrico-Arqueològica, a Barcelona, els dies 24-25 d’octubre 2013.
 
Benito Monclús, Pere. «La Vall d’Aran en el joc de la política occitana del regne i de la Corona d’Aragó (1104-1283)». Jornada “Commemoració dels 700 anys de la reintegarció de la Vall d’Aran a Catalunya”. Organitzada per l’Institut d’Estudis Catalans, seccions Històrico-Arqueològica i Filològica, a Barcelona, el dia 4 de juny de 2013.
 
Benito Monclús, Pere. «La expedición catalano-aragonesa contra Tolosa de Languedoc: un antes y un después en el curso de la Gran Guerra Occitana (1175-1176)». Seminari “Desenvolupaments bèl·lics al segle XII”. Organitzat per Medioevum, Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, el 13 de setembre de 2012.
 
Benito Monclús, Pere. «Bruit de sabres. Répercussions directes et indirectes de la croisade albigeoise dans la seigneurie catalane du XIIIe siècle». Col·loqui “1209-1309. Un siècle intense au pied des Pyrénées. La Croisade contre les Albigeois et ses suites dans l’orbite du comté de Foix”. Organitzat pel Conseil Général de l’Ariège – Archives Départementales de l’Ariège, a Foix (França), el 23 d’octubre de 2009.
  
Benito Monclús, Pere. «La senyoria rural en temps de Jaume I». Congrés “Economia rural i articulació urbana. Jaume I, família i cort.”. Organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, a Girona, Universitat de Girona, Facultat de Lletres, els dies 1-2 de desembre de 2008. 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte