Corpus des Troubadours / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Vicenç Beltran i Pepió
Institut d'Estudis Catalans - UB/Università La Sapienza de Roma

Direcció

Tomàs Martínez Romero
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Jaume I (Castelló)

Direcció

Meritxell Simó Torres
Institut d'Estudis Catalans - Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona

Directors (UAI): Ramon Aramon Serra(†) (1961-2000) juntament amb Aurelio Roncaglia (codirector 1982-2001); Alberto Varvaro (2001-2007); Vicenç Beltran (2008- ).
 
Equip de recerca: Vicenç Beltran (Università la Sapienza, Roma i IEC), Tomàs Martínez Romero (UJI-IEC), Meritxell Simó Torres (UB), Dario Mantovani (Università di Milano), Irene Capdevila Arrizabalaga (Universitat de Barcelona i col·laboradora IEC), Helena Rovira i Cerdà (col·laboradora IEC), Laura Schröder (tècnica d’edició). 
 
Comitè de gestió: Vicent Beltran Pepió (dir.) (IEC/UB/Università La Sapienza de Roma), Germà Colón Domènech (IEC), Josep Guitart i Duran (IEC/UAB), Albert Hauf (IEC/UV), Tomàs Martínez Romero (IEC/UJI), Antoni Riera Melis (IEC/UB), Isabel de Riquer Permanyer (UB).
 
Comitè científic: Carlos Alvar (U. de Genève), Roberto Antonelli (U. La Sapienza di Roma), Stefano Asperti (U. La Sapienza di Roma), Valeria Bertolucci (U. di Pisa), Mercedes Brea (U. de Santiago de Compostela), Furio Brugnolo (U. di Padova), Constanzo Di Girolamo (U. Federico II, Napoli), Anna Ferrari (U. dell’Aquila, Roma), Simon Gaunt (King’s College, London), Gérard Gouiran (U. de Montpellier), Saverio Guida (U. di Messina), Lino Leonardi (U. di Siena), Walter Meliga (U. di Torino), Maria Luisa Meneghetti (U. di Milano), Ulrich Mölk (U. Göttingen), Juan Paredes (U. de Granada), Giuseppe Tavani (U. di Roma), Fabio Zenelli (École Pratiques des Gautes Études de Paris), Fraçois Zufferey (U. de Lausanne).
 
 
Síntesi

Projecte de la Unió Acadèmica International. L’Institut d’Estudis Catalans és el director internacional del projecte.
 
L’obra dels trobadors és una de les peces bàsiques i fonamentals en la història de la cultura europea, que es posa encara al nivell dels clàssics. L’objectiu inicial del projecte l’any 1962 era oferir una edició fiable del conjunt de la seva producció, dispersa en edicions individuals sovint de difícil accés. El nou eix de les recerques del projecte és l’anàlisi de l’empremta trobadoresca sobre la tradició cultural europea, i es dedica una atenció singular als trobadors catalans i a la tradició literària occitana a Catalunya, un país tan lligat, des dels seus orígens, a la cultura occitana.
 
Es tracta de reunir dins una col·lecció completa i homogènia els textos que actualment estan dispersos en un gran nombre de publicacions de qualitat molt desigual i no sempre fàcilment accessibles. La nova edició haurà de ser, naturalment, una edició crítica, però a la vegada una edició accessible als no especialistes. Cal que inclogui els textos, l’aparell crític i les notes històriques indispensables per a la interpretació. 
 
Tal com fou proposat en el document de definició del projecte, aprovat en la 82ena assemblea de l’UAI (2009), foren proposades les següents línies de treball i de recerca:
  • Estudi i publicació d’investigacions inèdites sobre els trobadors, el seu entorn sociocultural i els problemes relatius als cançoners i la transmissió textual.
  • Preparació i edició de trobadors i de textos originals de la literatura i cultura occitana.
  • Desenvolupament de línies de recerca específiques per a l’estudi de la presència dels trobadors en els diversos països europeus, amb atenció particular a la literatura i la cultura catalana.
  • Posada en funcionament d’un lloc web on sigui possible oferir als investigadors i al públic interessat les edicions crítiques avui existents sobre els trobadors, amb traduccions a les llengües modernes.
Al marge dels títols apareguts a la col·lecció, que es publiquen a Edizioni dell Galluzzo de Firenze, el web ha obtingut un gran èxit de consultes per la seva utilitat; s’han acollit totes les edicions de trobadors editats des dels orígens de l’escola filològica o de les quals ens han estat cedits els drets i actualment, es poden consultar gairebé 1.400 poemes, escrits per uns dos-cents trobadors diferents i procedents d’un total de seixanta set edicions o articles crítics. A més, els poemes estan vinculats a les imatges disponibles dels manuscrits, amb un total de quatre mil imatges.
 
 
Abstract: Project of the Union Académique Internationale. The Institute for Catalan Studies is the international project leadership.
 
The work of the Troubadours is considered a classical heritage which is very important in the European culture history. The core idea of the research is to analyse the Troubadour’s traces on the European culture, focusing on the Catalan Troubadours and on the Occitan literary tradition in Catalonia.
 
Following research lines have been defined by the researchers, according to the project definition document approved by the 82th UAI assembly (2009):
a) Study and publication of unpublished research about the Troubadours, their socio-cultural environament and issues related to songbooks and textual transmission.
b) Preparation and publication of the Troubadours Works and original texts of Occitan literature and culture.
c) Development of specifical research lines in order to study the presence of Troubadours in European countries, specially in the Catalan literature and culture.
d) Setting up a website that provides critical editions about the Trobadours and its translations into modern languages. 
 
Currently, nearly 1.400 poems are available writed by some two hundred diferent troubadours from sixty editions. In addition, the poems are accompanied bt two thousand five hundred images.

 

 

Paraules clau

Trobadors; troubadours; cultura catalana; lírica occitana; humanitats digitals.

 

Inici del projecte

1961-

 

Antecedents

Projecte adoptat per la UAI, a iniciativa de l'IEC (1961). Després d’un llarg període de desenvolupament a Itàlia, l’any 2008 l’IEC es fa càrrec de la direcció internacional del programa, que compta amb un comitè de gestió i d’un de científic. L’any 2009, el document de definició del projecte fou aprovat per la 82ena assemblea de l’UAI i fou signat un conveni amb les Edizioni del Galluzzo de Firenze. 

 

Resultats

Publicacions
 
La col·lecció Subsidia publicada a Itàlia respon a les exigències del programa. Des de l’any 1974, han aparegut una vintena de volums dins d’aquesta col·lecció. A destacar, en particular, una gran edició fototípia del cançoner. Una edició crítica extensa de citacions dels trobadors en el Breviari d’Amor (per R. Richter), un estudi molt detallat del cançoner H (Careri), una recerca sobre el públic dels trobadors (Meneghetti), i unes edicions crítiques, amb comentaris extensos i documents d’arxius d’alguns trobadors com Guillaume IX d’Aquitaine (Pasero), Berenguer de Palol (Spampinato), Gavaudan (Guida), Bernart de Venzac (Simonelli), Cercamon (Tortoreto), Bernart Marti (Beggiato), Guilhem Augier (Calzolari), Raimon Jordan (Asperti), Garin d’Apchier et Torcafol (Latella), els jocs poètics a la cort d’Henri de Rodez (Guida), els textos de Marcabru (Pollina). I també està prevista una sèrie de Tabulae de cançoners romans (Ferrari). 
 
 
Sèrie Edicions:
 
Ramon Llull i els trobadors, ed. V. Beltran, T. Martínez Romero i I. Capdevila Arrizabalaga, Firenze: Edizione del Galluzzo, 2018 (distribuït 2019)
 
Daniel, Arnaut. Canzoni / Nuova edizione a cura di Maurizio Perugi. Institut d’Estudis Catalans [coedició amb]: Fondazione Ezio Franceschini ONLUS, SISMEL. Edizioni del Galluzzo. Corpus des troubadours ; 5 ; Éditions ; 2 (2015)
 
 
 
Sèrie Estudis:
 
Martorano, Antonella. Ponç de Capduelh (en premsa)
 
Mantovani, Dario. Le poesie del Monge de Montaudon. Edizione critica. (en premsa)
 
Perugi, Maurizio. Le poesie di Arnaut Daniel. Nuova edizione critica, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2015
 
Resconi, Stefano. Il canzoniere trobadorico U. Fonti, canone, stratigrafia linguistica. Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2014.
 
León, Magdalena El cançoner C (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 856) , Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2012.
 
Simó, Meritxell. Jaume Massó i Torrens: La cançó provençal en la literatura catalana cent anys després, Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2012.
 

Altres publicacions:
 
800 anys després de Muret. Els trobadors i les relacions catalanooccitanes. V. Beltran, T. Martínez Romero, I. Capdevila (eds.). Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2014.
 
Trobadors a la península ibèrica: homenatge al Dr. Martí de Riquer / ed. de Vicenç Beltran Pepió, Meritxell Simó i Elena Roig. (2006). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. [Textos i estudis de cultura catalana ; 114]. [Textos en català, castellà, italià i francès]
 
La creación de una lengua poética: los trovadores entre oralidad y escritura, V. Beltran. Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2011.
 
Ramon Llull, els trobadors i la cultura del segle XIII, ed. T. Martínez Romero, V. Beltran i I. Capdevila, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2018.
 
 
Articles relacionats amb el programa
 
Beltran, V., «Chanson de femme, folklore y mito», Los motz e·l so afinant. Cantar, llegir, escriure la lírica dels trobadors, a cura de Meritxell Simó, Roma, Viella-IRCVM, 2020,  p. 13-33.
 
Beltran, V., «Cantiga de amigo y mito», O Medievalismo no século XXI, ed. Isabel Barros Dias, Margarida Santos Alpalhão, Margarida Esperança Pina, Berlin, Peter Lang, 2020, p. 55-70.
 
Beltran, V., «Canción de mujer, amor y matrimonio: el trasfondo mítico», en La lirica del / nel Medioevo: esperienze di filologi a confronto Atti del V seminario internazionale di studio, (L’Aquila, 28-29 novembre 2018), Spolia. Journal of Medieval Studies. Volume speciale, 2019, a cura di L. Spetia, M. León Gómez e T. Nocita, p. 129-142.
 
Simó, M. (ed.), Los Motz e·l so afinan: cantar, llegir, escriure la lírica dels trobadors, Roma, Viella, 2020.
 
V. Beltran, «Los trovadores, de la didáctica a la propaganda», Desperta ferro: antigua y medieval,  55, 2019 (Exemplar dedicat a: Roma conquista Britania), pp. 62-65.
 
V. Beltran, «Joan Berenguer de Masdovelles et son manuscrit autographe: création, amendement et édition génétique de textes médiévaux», Scriptorium, 69, 2015, pp. 191-216.
 
T. Martínez, «De la selección "De burlas" al Cancionero de obras de burlas en el contexto valenciano», dins Las "Obras de burlas" del Cancionero general de Hernando del Castillo, Publications of eHumanista / Ed. Universitry of California. 2015.
 
T. Martínez, «Encontre d'amor: Un poema de Joan Escrivà al Jardinet d'orats», dins Studia Medievalia C. Wittlin dicata/ Mediaeval Studies in honour C. Wittlin/ Estudis Medievals en homenatge a Curt Wittlin, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 2015. 
 
V. Beltran, «Muret: guerra, ideologia i literatura», Serra d’Or, (en premsa).
  
V. Beltran, I. Tomassetti, «Refrains ed estribillos: dalla citazione all’imitazione» A: Dai pochi ai molti. Studi in onore di Roberto Antonelli, a cura di P. Canettieri e Arianna Punzi, Roma, Viella, 2014, pp.145-167.
 
V. Beltran, T. Martínez Romero, «Le projet ‘Corpus des troubadors’ (IEC-UAI)», A: Humanitats a la xarxa: món medieval – Humanities on the Web: The Medieval World, ed. L. Soriano, H. Rovira, M. Coderch, G. Sabaté, X. Espluga, Bern, Peter Lang, 2014, pp. 113-122.
 
V. Beltran, «Croada i identitat: l’esclat de les ideologies», Serra d’Or, 640, 2013, pp. 16-20
 
 
V. Beltran, «Edat mitjana, ideologia i literatura», A: Literatures ibèriques medievals comparades. Literaturas ibéricas medievales comparadas, Alacant, Universitat d’Alacant-SELGYC, 2012, pp.113-132.
 
Irene Capdevila Arrizabalaga, «800 anys després de Muret: els trobadors i les relacions catalanooccitanes», A: Llengua & Literatura, 25 (2015), pp. 193-196.
 
Irene Capdevila Arrizabalaga, «El Projecte "Corpus de Troubadours» (IEC-UAI)» A: Llengua & Literatura, 23 (2013) pp. 325-329 (Crònica)
 
A.Martorano, «Pons de Capduelh», Edizioni del Galluzzo. (en premsa)
 
Laura Schröder, Congrés «800 anys després de Muret: el trobadors i les relacions catalanooccitanes» (24 i 25 d'octubre de 2013). Institut d’Estudis Catalans. A: Estudis Romànics, 37 (2015) pp. 642-643 (Crònica)
 
Cançoner dels Masdovelles: manuscrit núm. 11 de la Biblioteca de Catalunya / publicat per Ramon Aramon Serra. (1938). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Biblioteca de Catalunya. [Cançoners Catalans de la Biblioteca de Catalunya; 1]
 
V. Beltran, «Romanística, antropologia y comparatismo. Reflexiones metodológicas a propósito de Martin Codaz», A: The Vindel Parchment and Martin Codax /O Pergamiño Vindel e Martin Codaz. The Golden Age of Medieval Galician Poetry/O esplendor da poesia galega medieval, ed. Alexandre Rodríguez Guerra and Xosé Bieito Arias Freixedo, Philadelphia-Amsterdam, John Benjamins Publishing, 2018, pp. 1-24.  
 
 
 
Altres resultats
 
«Corpus des Troubadours» en el marc del Simposi AC-To Workshop, Universitat Paul Valéry de Montpeller, CIRDOC, Universitat Federal de Tolosa a Migdia-Pirineus i l’Associació Internacional d’Estudis Occitans, Béziers, 15-16 de novembre de 2018. 
 
«De la poesia al públic. La via de tornada», Jornades de recerca sobre pragmàtica de la literatura medieval, Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia,  9-11 de novembre de 2016
 
«Varianti adiafore ed edizioni critiche. Problemi di documentazione», XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Sezione IX. Ecdotica, Roma, Sapienza Università di Roma, 18-23 julio 2016.
 
«Del meteorismo al método», en Fábula. XI Colóquio da Seccção Portuguesa da Associação Hispânica de Literatura Medieval, Lisboa, 27 e 28 de outubro 2016.
 
«Congrés Internacional 800 anys després de Muret: els trobadors i les relacions catalanooccitanes», Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 24 i 25 d’octubre de 2013.

 

 

Més informació

1a època: 1961-2000
2a època 2008-

 

 

 

 

 

Secció Històrico-Arqueològica

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Corpus des troubadours (IEC)
Aquesta biblioteca conté 1.300 edicions líriques trobadoresques, de més de dos-cents trobadors, procedents de vuitanta-quatre edicions i articles crítics. Incorporació de cinc-centes imatges que permeten la consulta directa dels poemes editats.

Durant l’any 2019 la pàgina web ha rebut 2969 visites. Un 30% dels usuaris han consultat la pàgina en la versió anglesa, un 18% en italià, un 15% en castellà i un 7,8% en català.
 

Corpus des troubadours (UAI)
 

Aquest projecte el 2022 ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de Barcelona

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte