XXIX JORNADA DE BIOLOGIA MOLECULAR DE LA SCB & 1st CATCAT DAY / XXIX SCB MOLECULAR BIOLOGY MEETING & 1st CATCAT DAY

CATCAT i Secci├│ de Biologia Molecular i Cel┬Ělular SCB/ CATCAT & Molecular and Cellular Biology Section of the SCB

Sala Prat de la Riba, IEC / Prat de la Riba room, IEC

14 de setembre de 2023


Registration form closed