Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 2    (18 registres)
veure  Cobrir
veure  Cobrir
veure  Cobrir
veure  Cobrir
veure  Cobrir
veure  Cobrir
veure  Cobrir, [cubrir]
veure  Cobrir-se
veure  Cobrir-se
veure  Cobrir-se
veure  Descobrir
veure  Descobrir

COBRIR v. a.

Enterrar.

"... que pusquen fer almoynes a pobres que sien de la dita Almoyna o Confraria, axi com es provehir pobres e cobrir morts qui n agen necessari, e aço pusquen fer a tota lur bona coneguda."
Capítols de la Confraria d'espasers i llancers de Barcelona Monestir de Valldonzella, 8 de maig de 1401. Arx. C. d'A. (reg. 2.196, f. 103 v)


COBRIR v. a.

En els animals, acostar-se el mascle a la femella per a fecundar-la.

"Car, si tot aço aura, ab maior voluntat se acostara a la eguo e mills cobrira tot lo cors d ella, e maior sement scampara e maior cavall engenrara en lo ventre de la mare."
Dieç, Manuel Llibre dels cavalls Com deu esser engendrat lo cavall


COBRIR v. a.

Tecn. Posar cobertes al llibre relligat.

"... com nos vullam lo dit libre per fer lo ligar e cobrir, la qual cosa pensavem ja fos feta..."
Rubió i Lluch (editor) Docs. cult. cat. med. I, CCCLVII

"... que en Barchinona faça ligar, cobrir e illuminar un libre appellat Paulus Europius e altre anomenat Paparius..."
Rubió i Lluch (editor) Docs. cult. cat. med. I, CCCLVIII


COBRIR v. a.

Posar, posar-se una cosa en gran quantitat damunt una altra.

"Car la mar vaserets alsar
Tan alt, que la rocha cobria,"

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 199


COBRIR v. a.

Met. Dissimular, fingir, amagar; excusar, justificar.

"Fatima no pensava que Cammar se enamoras de Johan, mas que sabent lo fet de Berenguer e d ella, per fer li plaer s estava ab los catius, de que la mare havia no poch plaer, ans los confortava molt a allo per cobrir sos mals fets."
"Empero com Faraig venia, elles se cobrien tan fort que no mostravan que james parlaven ab los catius."

Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. III, § 47

"suposa part,
ab sos malts tractes
e pigos pactos,
ab la madrina
e la padrina
(cert no po fembres)
les males fembres
elles ordiren
ffals part cobriren."

Roig, Jaume Spill 4.774


COBRIR v. a.

Posar una cosa sobre d'una altra per a amagar-la, conservar-la; tapar.

"... e cobri la ab una escudella o ab una cobertera de terra en la olla..."
Llibre de Sent Soví MS. n. 216, f. cxxv, c. Bib. Univ. València


COBRIR, [CUBRIR] v. a.

Posar coberta, teulada o tot altre sostre a una casa.

"Item compre... per fer los pilars de la teulada de la torra .xxiiij. filades de palm e mig... per pilars ops de cubrir la torra principal."
Llibre de despeses de l'Almoina del pa de la Seu Girona, 1429

"... e es bo a comprar e a totes coses que sien de greu natura axi com ferre, aram, plom e totes coses que pertanyen a cobrir alberch o cases..."
Almanach perpetual MS. n. 216, f. cxj, b. Bib. Univ. València


COBRIR-SE v. refl.

Protegir-se, defensar-se, guardar-se, preservar-se, salvaguardar-se.

"Lo scut del cavaller, ab que s cobre dels colps, significa que deu cobrir lo cavaller la santa ffe catholica, e la deu deffendre de tot malvat colp, com son fill qui es..."
Guillem de Vàroich 14, ed. E. N. C., p. 68


COBRIR-SE v. refl.

Amagar-se, dissimular-se.

"E entre don Pero Corneyl e don Exemen Dorrea acordaren se que combatessen la torra que es a la porta de la Boatela en la carrera de sent Vicent, e d aço cubriren se de nos e de tots los altres de la ost."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 267

"Tu saps be que los homens viuen ab continua suspita e gelosia, be, pero, que se n saben mils cobrir que les dones..."
Metge, Bernat Lo Somni 3.508, lib. quart

"Ay! e com cuyda morir Laquesis ferida de tres enveges, ço es del marit, de la bellesa, e de la festa! Mirau la, mudava lo color en mil maneres e per molt que s volgues cobrir..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. III, 105


COBRIR-SE v. refl.

Amagar-se, dissimular.

"Deus aci saber que los reguaters e revenedors si s volen cobrir en los lurs mals, dient: que si ells compren en gros, si s fan los mercaders..."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 4.223, cap. XXXV


DESCOBRIR v. a.

Llevar el que cobreix, fer cessar d'estar cobert.

"... si algu les mirave les mamelles... amaguen les corrent, volents donar a entendre que no han plaser que hom les vege. E es tot lo contrari; car apenes les hauran cubertes, les tornaran descobrir e mostrar com pus deshonestament poran..."
Metge, Bernat Lo Somni 2.389, lib. terç


DESCOBRIR v. a.

Revelar, fer saber.

"E axi descobri ls lo dit senyor rey lo feyt tot, e los dits mercaders eren prohomens e naturals seus, e mana ls, en pena de la persona e de tot quant havien, que aço no descobrissen a neguna persona."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. XLIIII

"Diu Boeci que fortuna dezcobre la certenitat dels amichs."
Sentències morals MS. de Sant Cugat

"¿Que t apar de Emilia, muller del primer Scipio Affrica, que com son marit adulteras ab una sua cativa, null temps ho volch descobrir, per tal que no l diffamas...?"
Metge, Bernat Lo Somni 3.047, lib. quart


torna a dalt