Recerca - Secció de Ciències Biològiques
Biblionatura

Direcció: Xavier Llimona i Pagès

El programa consisteix a crear un banc d’articles i altres fonts d’informació no indexada publicada sobre organismes registrats a Catalunya.

Objectius
Aquest projecte pretén continuar la tasca de confecció d’una base de dades de totes les publicacions, excloent les revistes indexades a la base ISI. El producte final és una base de dades bibliogràfica, que aviat serà de consulta lliure, publicada a Internet i actualitzada periòdicament. D'aquesta manera, es donarà major difusió a la producció científica catalana en aquest camp (intentant cobrir la que hi ha dispersa en revistes especialitzades i no especialitzades, llibres, reculls de treballs presentats en simposis, etc.)i es complementaran altres iniciatives existents (per exemple, "Biocat" o "Base de dades de Sumaris CBUC").

Metodologia de treball
La selecció de publicacions es basa en un llistat elaborat inicialment pel Sr. Joan Maluquer i posteriorment corregit i posat al dia. L’anàlisi i indexació de les publicacions continuarà essent realitzada per un biòleg, amb l'assessorament documental de la Secretaria Científica, que s’ocuparà també de supervisar la introducció de les dades a la base. Per cada article, les dades contemplades seran les següents: Autor/s; Títol; Localització (revista, any, volum i fascicle, pàgines); Centre de treball de l’autor o autors i Paraules clau (extretes del resum i de la temàtica general de l’article). 
 
Treballs realitzats en la Fase 2
A partir del llistat del Sr. Maluquer, la Secretaria Científica va sol·licitar fotocòpies de la pàgina inicial de cada article a la Biblioteca de Catalunya. El material va ser analitzat per extreure’n les paraules clau.
Pel que fa al desenvolupament informàtic, l’empresa Adaptiva Sistemas S.L. va completar les fases d’anàlisi (determinar les necessitats documentals, des dels camps dels registres fins a la pantalla de consulta) i d’elaboració de l’eina informàtica requerida pel projecte (generació d’una primera base de dades, amb 20-30 registres de prova). Finalment es va poder disposar d’una base de dades de proves, desenvolupada amb el programari WINISIS.
Es va adquirir el servidor informàtic on s’allotjarà la base de dades.
 
Treballs realitzats en la Fase 3 (any 2007)
En relació a l’apartat informàtic, es va completar el projecte amb la implantació de la base de dades a Internet, la qual cosa va consistir en el  traspàs de la base de dades provisional de Winisis a una pàgina web també provisional que servirà per anar confeccionant la pàgina web definitiva, i poder, d’aquesta manera, continuar introduint nous articles i corregint els registres introduïts fins aleshores. Això també va permetre poder treballar amb la base de dades des de qualsevol terminal, mitjançant una clau d'accés.

Es va continuar amb la tasca de selecció i anàlisi de nous articles procedents de les fotocòpies de les publicacions de la Biblioteca de Catalunya, i d’altres procedents de la Biblioteca de Biologia de la Universitat de Barcelona i del Departament de Botànica d’aquesta mateixa Universitat. Posteriorment es va procedir a la indexació d’aquests nous registres a la base de dades, arribant als 2.763 registres. També es van realitzar correccions sobre els registres ja introduïts per tal de facilitar els criteris de cerca posterior. 

Finalment es van actualitzar els llistats de publicacions introduïdes, per tal de portar un control exhaustiu del que ja forma part de la base de dades, i se’n van elaborar d’altres que han de permetre ampliar les publicacions indexades.

 Treballs realitzats en la fase 4 (any 2008)
 Mitjançant la selecció i posterior revisió de nous articles, trets de revistes, llibres i altres publicacions no indexades s’ha incrementat el nombre de registres existents a la nostra base de dades, assolint la xifra de 4.955 articles introduïts. Concretament, en aquesta nova fase, s’han utilitzat alguns dels recursos que la xarxa d’internet posa al nostre abast per tal de fer la recerca bibliogràfica (per exemple, s’ha treballat amb les publicacions que es troben disponibles a la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico de Madrid). Donat que el nombre de registres aplegats que disposem ja és força elevat, la base de dades ja és utilitzable. S’hi estan fent proves, per tal de resoldre alguns problemes d’indexació , d’enllaços i de presentació general. Però les proves mostren com es pot passar àgilment de cerques per autors, per revistes, per paraules clau, etc. Un cop aprovada pels serveis informàtics de l’IEC, s’obrirà la base.
S’han actualitzat els llistats de publicacions introduïdes fins al moment unificant-los en un de sol, cosa que permetrà en fases futures saber ràpidament els volums i les publicacions que encara resten pendents, garantint així una bona continuïtat pel projecte. També s’han establert les noves publicacions amb les que es treballarà en la propera fase del projecte. Com s’ha vingut fent des de principi de la introducció de dades, a l’hora que s’anaven afegint nous articles, s’han anat comprovant els registres, revisant el llistat de mots clau de què disposem i corregint els defectes trobats.


Cinquena fase del projecte. Any 2009
En relació a l’apartat informàtic, cal completar el projecte amb el refinament i posterior publicació de la base de dades a Internet. Conjuntament amb l’informàtic encarregat del Projecte, caldrà buscar els recursos necessaris per optimitzar al màxim la cerca transversal d’articles realitzant diverses proves prèvies. També es perfilaran detalls de l’aspecte de la que ha de ser la pàgina web definitiva.
En segon lloc, cal continuar incrementant el nombre de registres existents a la base de dades. Per realitzar-ho,  caldrà afrontar les següents tasques:
1. Seleccionar i analitzar nous articles de publicacions que encara no havien estat introduïdes i d’altres procedents dels nous volums de les que ja consten en la base, indexar-les i afegir les dades corresponents a la base. En aquest cas, l’ampliació es farà en dues direccions: 1.Números i volums recents, posteriors als ja inclosos, 2. Números anteriors als ja inclosos. Es treballarà amb publicacions existents a la Biblioteca de la Facultat de Biologia, Biblioteca de Catalunya, Biblioteca de la Universitat de Girona (Fons de la ICHN), etc.,  i també es continuaran  utilitzant els recursos que hi ha disponibles a la xarxa d’internet.
2. Correcció de la base de dades.
3. Actualitzar el llistat de publicacions introduïdes, i elaboració del nou llistat amb les publicacions a fotocopiar.
4. Donar a conèixer el projecte a tota la comunitat científica interessada.
5. Garantir la continuïtat futura del projecte.

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

 

Inici

Institució

Coneixement

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics