Durant el mes de juliol, l'IEC obre al públic
de les 8 a les 15 hores.

15/07/04   
Butlletí núm. 13