MAPES de SÒLS de Catalunya-les Illes Balears / Principat d'Andorra

 

CODI: HISTORIC20

ZONA CARTOGRAFIADA: Espanya


PROMOTOR: MMA / IRNAS-CIDE / DGXII / AGLL

ANY EDICIÓ: 2001

AUTORS: MMA / IRNAS-CIDE / DGXII / AGLL

ESPECIFICACIÓ METODOLÒGICA DE TREBALL: Generalització cartografica i generalització taxonòmica. La informació de partida va ser obtinguda per a una escala 1: 1 000 000. Per tant, la qualitat de la informació, la finura dels límits i el grau de puresa de les unitats cartografiques representades són les que corresponen a aquesta escala, es a dir, extremadament baixos per poder-hi basar prediccions pel que fa als usos dels sòls. Les unitats taxonòmiques i les cartogràfiques són generalitzades.


MAPA: Sistema espacial de información de suelos (SEISNET): atlas digital de comarcas de suelos.

SUPORT: INTERNET

ESCALA DEL MAPA: 1:1 000 000

EXEMPLE DE LA LLEGENDA: Xerochrepts

DISPONIBILITAT: General

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ: Soil Taxonomy

MAPES COMPLEMENTARIS: 


ADREÇA: http://leu.irnase.csic.es/mimam/seisnet.htm

CALICATES/SONDEIG: NP

 

MAPES A PETITA ESCALA I D'INTERÈS HISTÒRIC

    Espanya

Link web