Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (11 registres)
veure  Avui, [avuit]
veure  Desevuitena
veure  Devuimés
veure  Divuitè
veure  Vui (Aital die com ___)
veure  Vui (De ___ demà)
veure  Vui en dia
veure  Vui, [vuy]
veure  Vuimés, [vuymes]
veure  Vuitanta
veure  Vuitubre

AVUI, [AVUIT] adv.

El dia present.

"Avuit vespre, a .viij. hores, vench un correu de Napols: dien que es vengut en .xiiij. jorns..."
Correspondència de Perpinyà = Correspondance de la ville de Perpignan (RLR, 48-70) XL

"Per fins avui yo no he rebut res de Mallorca: ver es que esper quatre carretells e una bota oli e no se ab que se carregaran..."
Epistolari del segle XV XXXVIII


DESEVUITENA s.

Divuitena.

"Lo honorable en Ffrances Andreu, burges de aquesta vila, del consell de la desevuytena eleta per lo consell general d aquella per les actes de la Cort... vos explicara algunes coses."
Correspondència de Perpinyà = Correspondance de la ville de Perpignan (RLR, 48-70) XXXVIII


DEVUIMÉS adv.

D'ara endavant.

"... e Medea, tot secretament, instrui un nan, lo qual trames a Jason que devuymes que vingues."
MS. 352, f. 148. Bibl. de Catalunya


DIVUITÈ adj.

Que té divuit centenars de fils en l'ordit (referit als draps).

"Item un altre cobriadzemble de drap negre XVIIIe"
Inventari de la casa del General p. 80; any 1499


VUI (AITAL DIE COM ___) fr.

En un dia d'un any passat d'igual data que el present.

"Tu saps molt be que aytal die com vuy, en aquesta ciutat, en la tua taula, comensist a dir blastomia."
Visió MS. 271, f. 147 v. Bib. de Catalunya


VUI (DE ___ DEMÀ) loc.

Dins un interval molt curt.

"De vuy dema se n va lo temps
E pert mon temps
Que no m puch gens aver bon temps
Esperant temps."

Díez, Rodrigo Cançoner de Saragossa f. 211 v


VUI EN DIA mod.

Actualment.

V.
hui en dia.

"... tant fortment combateren aquelles, que nuncha les pogueren retenir, les quals, vuy en dia, per gracia de Deu, jus lo senyal e renom nostre son retengudes..."
Rei Martí I Proposició del rei Martí en les Corts de Perpinyà Any 1406


VUI, [VUY] adv.

Hui, avui.

"Ara, senyors, scoltats
Un gran goig qui s es mostrat:
Lo ffill de Deu es vuy nat
De Virgine Maria."

Cançoner de Nadal xvj

"Vuy, mossenyors, entre .viiij. e .x. horas ans de dinar, fonc posada una cedula en las portas de la Audiencia..."
Correspondència de Perpinyà = Correspondance de la ville de Perpignan (RLR, 48-70) XXXIX

"No ha encara vuy envers nos molts d aquells en Grecia amenats violentment de Troya e sotsmesos a perpetual servitut?"
Conesa, Jaume Històries Troyanes lib. X, 3.742

"... puix la sua fama / es vuy tan notoria
que ls reys e l imperi / ne faran memoria
e tambe los nobles / ne portaran dol."

Hispano, Benet Devota contemplació del cors sagrat de Jesucrist Mallorca, 1541


VUIMÉS, [VUYMES] adv.

D'avui més, en el temps venidor, des d'avui.

V.
huimés.

"... prega Pirro que l Rey Acast no liuras a mort, com lo Rey Acast de la mort de .ij. fills seus sia assats turmentat, e la vida li sia vuymes pijor que la mort."
Conesa, Jaume Històries Troyanes lib. XXXIIII, 11.094


VUITANTA s.

Vuit vegades deu, setanta-nou més un.

"Item mes .viij. caps d agulletes d or... Pesen a pes de la cambra .vij. vuytanta mija; a pes de Çaragoça mija onza, .vj. argens mig..."
Inventari d'Alfons el Magnànim 186; any 1413


VUITUBRE s.

Octubre.

V.
octubre.

"Item en Cathalunya los remanens IIII mesos, ço es, juyol, agost, septembre et vuytubre."
Ordenaments del Senyor Rei En Pere I Arx. C. d'A. (reg. 1.529, any 1277)


torna a dalt