Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 2    (17 registres)
veure  Vers
veure  Vers
veure  Vers
veure  Vers
veure  Vers
veure  Vers
veure  Vers, a
veure  Versar
veure  Versat, ada
veure  Versemblança
veure  Versemblant
veure  Versemblant (A ___)

VERS s.

Verset.

"Segon: que ans de seure, digues o dir lexes e speres lo vers o la oracio special que s pertany a taula, e, si lo dir ve a tu e no y sabs als, senya almenys tu e los altres e la taula, e digues lo Pater noster..."
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa primera partida, XIV


VERS prep.

Cap a, al voltant de (referit al temps cronològic).

"Lo dit die intra lo senyor Rey vinent de las parts de Çaragoça vers .v. horas o .vj. apres dinar..."
Novells ardits 15 de maig de 1460


VERS s.

Reunió harmònica de paraules subjectes en el seu nombre i cadència a regles mètriques o rítmiques.

"... Omeri, qui en sos dies era de gran auctoritat envers los Grechs, varia la pura e simpla veritat de la dita historia en verses, fenyent moltes coses qui lavors no foren..."
Conesa, Jaume Històries Troyanes 86


VERS s.

Ves, cadascun dels trossos que, cosits l'un amb l'altre, formen una vela de vaixell.

"Item, reebe les veles: ... artimo qui ha verses XXX... tercerol qui ha verses XXII... migana qui ha verses XIX."
Inventari de l'exàrcia de la galera Sant Nicolau Arx. C. d'A. n. 1.541


VERS prep.

Envers, relativament a.

"E aparria esser licit tenir aquella oppinio que pus plasent fos a cascu. -Vers lo mon -dix ell- ver es; mas vers Deu no es axi."
Metge, Bernat Lo Somni 1.502, lib. segon


VERS prep.

En direcció de; cap a; contra.

V.
devers, devert, devés, envers, envert, envés, vert, ves.

"E puix lo rey Carles apparella s de anar a Bordeu, e tench son cami vers Napols e vers Roma."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. C

"... lo cavall a pus amples les venes de mig avant vers lo cap que no ha de mig arrera, e, quant la mala humor del vorm va vers lo cap, troba la carrera pus ampla que de mig atras..."
Dieç, Manuel Llibre de Manescalia cap. VIII


VERS, A adj.

Aplicat a les lletres majúscules o versals.

"... ab .cxliij. sol. .x. ds. que costaren .ccl. letres florejades e .iii.m dcc. verses de vermello e .vii. letres d or..."
Rubió i Lluch (editor) Docs. cult. cat. med. II, CLXI


VERSAR v. a.

Vessar, desbordar, escampar.

V.
vessar.

"Aylo meteyx s es si algu fa versar aygues de son alberch o de son terrat en plaça d altre..."
Costums de Tortosa lib. tercer, rúbr. XI, V


VERSAT, ADA adj.

Vessat, desbordat, escampat.

"... que qui logara vexells viciats e no be estancats en tant que s i ves lo vy... es tengut de pagar lo vy versat a aquell a qui havia logat los vexells."
Eiximenis, Francesc Terç del Crestià XXXXV

"... enans vos lexaren tant estar en la crou, entro que tota la vostra sanc fo versada e escampada, e la vostra beneita anima fo exida del cors."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 17, cap. 122


VERSEMBLANÇA s.

Aparença de veritat.

"D aquell Deu gran / qui tal vos ha previst
Que res no us tolch / de quant en vos ha vist,
Ne s poch mudar / ne causar differencia
Que sostenir / no s pot ab versemblança"

Cardona, Berenguer Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria


VERSEMBLANT adj.

Que té l'aparença de la veritat.

"E parria versemblant qui si lo dit Pare Sant va a les dites vistes que haura a remanir qualque temps lla."
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.743, f. 96 v) Curie sigilli secreti locumtenencie infantis Joannis 10, reg. 1.743, f. 96 v, § 1, l. 5 (Pere III, 1375/77)

"La sisena, no affermar massa la cosa no sperimentada. Car tota cosa versemblant no es verdadera..."
Villanueva (editor) Viage literario t. II, ap. docs. VIII

"E com aço que parlava fos versemblant, donaren fe a la sua paraula..."
Canals, Antoni Valeri Màximo 2.031, lib. VI, tit. VIII

"... que aquell al qual deu esser feyta la almoyna, haia gran e urgent necessitat, e sia versemblant que, sens aquella subvencio, no puixa supplir a la dita necessitat."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 1.108, segon punt


VERSEMBLANT (A ___) mod.

Versemblantment, amb versemblança.

"... anets al pus prest que porets a la dita devesa e appellats hi prohomens, los quals a versemblant no sien mes inclinats a una part que al altra, les dites possessions estimets a vostra bona conciencia."
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.969, f. 25) Curiae sigilli secreti 18, reg. 1.969, f. 25 (Joan I, 1395/96)?


torna a dalt