Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 48    (570 registres)
veure  A veritat dir
veure  Adverar
veure  Adverbi
veure  Advers, a
veure  Adversant
veure  Adversar
veure  Adversari
veure  Adversitat
veure  Adversitat, [advercitat]
veure  Advertiment
veure  Advertir
veure  Afer (Haver ___)

A VERITAT DIR fr.

Per parlar amb veritat.

"... e per ço, a veritat dir, com no haviem apparellament de aturar molt en la terra..."
Rei Pere del Punyalet Crònica (Rei Pere del Punyalet) (ed. Coroleu, 1885) lib. III, cap. XXII


ADVERAR v. a.

Certificar, demostrar com a cert, veritable.

"yo be cognech y axi u advere que se molt poch."
Roiç, Lluís Obra a llaors de Sent Cristofol

"... e lo qual compte lo dit micer Pere, migençant sagrament, ha adverat que per ell en lo dit compte largament sou posades e distribuides..."
Orde del rei Alfons el Magnànim 30 d'agost de 1417

"Pero miançant la gratia divinal yo entench a adverar les dites XXIIII condicions haver esser en lo dit Massies promes per auctoritats e gloses feytes per los rabbis jueus e doctors del Talmut..."
Villanueva (editor) Disputa de Jeroni de Sta. Fe contra jueus cap. I. Any 1412

"molt bravament,
ab sagrament,
ella atverava
lo que m posava;
mas l om prudent
veu clarament
qu era falsia,
com la movia
la sola enveja."

Roig, Jaume Spill 1.049


ADVERBI s.

Una de les parts del discurs.

"... lo senyor Rey de Navarra, loctinent... proroga la cort general d assi primer de Setembre propvinent ab lo adverbi interim."
Novells ardits 10 de març de 1458


ADVERS, A adj.

Contrari, oposat; hostil, enemic.

"... per semblant forma, la vigor e força de les coses adverses e contraries no muden ni regiren lo coratge de l hom forts e virtuos, ans se ferme en sa virtut..."
Canals, Antoni De Providència cap. segon


ADVERSANT adj.

Advers, adversari, contrari, enemic.

"... e fer ço que la ciutat havia ops de justicia contra persones adversants e celebrades, e criminoses, e merescudes, e bandoses..."
Bandos de València Docs. p. 209

"Per tal com la machinosa infidelitat dels juheus als feels christians no poch adversant, en les adversitats dels dits christians se gloriege e en les prosperitats s entristexe, statui la sancta mare eclesia los dits juheus en apartat loch habitar e viure..."
Rei Ferran I Constitucions contra Jueus Mallorca, 1413


ADVERSAR v. a.

Contrariar, impugnar, ser adversari, enemic.

"... finalment lo dit Consell, amant pau e concordia e avorrint coses que pogren adversar al pacifich estament e torbar aquell..."
Llibre de Memòries València, 1410


ADVERSARI s.

Aquell qui s'oposa a, qui lluita contra.

"L enteniment d aquesta paraula proposada, veus que diu: -Vetllat, car lo dimoni es vostre adversari."
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer XXXVII

"... mas puys axi es que ell vol esser nostre adversari, si haver lo podem, nosaltres li farem doblar la sua sentencia, en tant que li sera pejor que la mort."
Pasqual, Pere (atribució falsa) Destrucció de Jerusalem 9, VI

"Car obra es de bestia salvatge e no de cavaller desigar la sanch de l adversari e no la victoria."
Cessulis, Jaume de Llibre sobre el joch dels escachs (ed. J. Brunet) segon tractat, cap. quart

"¿Ha y enemigua
al mon maior?
¿Cahim pigor,
pus adversari?
¿troba s cosari
pus çelebrat?"

Roig, Jaume Spill 6.944


ADVERSITAT s.

Infortuni, malastre, desgràcia.

"... crehent que, per tal observancia, obtindra prosperitats o ço que vol, e squivara adversitats."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 81, primer punt, cap. primer


ADVERSITAT, [ADVERCITAT] s.

Infortuni, infelicitat; sort adversa.

"Per tal com la machinosa infidelitat dels juheus als feels christians no poch adversant, en les adversitats dels dits christians se gloriege e en les prosperitats s entristexe..."
Rei Ferran I Constitucions contra Jueus Mallorca, 1413

"... e per ço com la mia adversitat es stada molt gran tinch compassio de la vostra, regraciant a la senyoria vostra com me haveu axi aconsolat..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCLXXXVIII

"... car Jesuchrist, quantes tribulacions treballs e adversitats soferi per entrar en la gloria celestial!"
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer XXVIII

"Pero lo bon amich axi ama en advercitat com en prosperitat, e amistat que tost se presenta laugerament se pert."
Sentències morals MS. de Sant Cugat


ADVERTIMENT s.

Atenció, cautela, precaució en l'obrar.

"Mes avant deu esser descubert e entes un gran damnatge o lesio quasi inopinat, qui per culpa de mal advertiment es permes e consentit paraticar en aquest Regne..."
Capdevila, Arnau de Tractat e compendi de les monedes cap. XI


ADVERTIR v. n.

Remarcar, reparar, adonar-se, apercebre.

V.
avertir.

"Lo Rey adverti molt be en les prudents paraules del Mestre, e tostemps apres tingue deliber, com fos en Cicilia, de dar la filla a Tirant."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. XCV

"Empero la Guelfa no y advertia ans pensava tan stretament en Curial que no sabia si era nuyt o jorn..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 31


AFER (HAVER ___) fr.

Ser necessari.

"Perque Curial dix als feels: -Senyors, Jacob e yo havem pus afer en aquesta plaça? -Los feels respongueren: -No, que assats basta ço que havets fet a present."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 22


torna a dalt