Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (6 registres)
veure  Atrobar
veure  Atrobar
veure  Trobar
veure  Trobar
veure  Trobar
veure  Trobar-se

ATROBAR v. a.

Trobar, descobrir.

V.
trobar.

"... e la .j. aporta .j. gran libre, e faeren lo m legir de la primera carta tro a la derrera, en lo qual no ten solament atrobe scrites les superbies e omeys que jo havia fets, mas encara los pensaments que pense legi en lo dit libre."
Recull d'eximplis e miracles XXV

"... yo atrobi en los libres de les canoniques dels apostols que Jhesu Xrist dix a sent Pere que .xij. divendres son en l any que hom deu dejunar en pa e en aygua ans de la sua mort..."
Almanach perpetual MS. n. 216, f. cxviiij, c. Bib. Univ. València


Fitxa Dubtosa ATROBAR v. a.

Composar, convenir, arreglar en definitiva.

"... e si al dit salari dels dits .cc. sous lo dit maestre Arnau no volie fiuar (?) ab los dits jurats, que d alli avant no li n prometessen mes, e que de ço que atrobarien ab aquell facen relacio al Consell."
Llibre de Consells de Castelló de la Plana 20, 11 de setembre de 1415


TROBAR v.

Descobrir, encontrar.

"Ffust precios / trobat en la piscina
a qui servint / natura angelical,
virtut dona / la potestat divina,
l aygua torbant / guarisseu de tot mal."

Martines, Pero Lahors de la Creu 49, Poesies, VIII

"E que, trobats los dits capitols, aquells sien en Consell e ladonchs lo dit Consell, vists los dits capitols, acordara sobre lo dit fet."
Llibre de Consells de Cervera 14 de setembre de 1405


TROBAR v. n.

Composar obra poètica (per part del trobador o poeta).

"Vos sabets, Senyer, que alcuns homens han subtilea en parlar, altres en cantar, altres en trobar, altres en sonar viula..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 7, cap. 215


TROBAR v. a.

Descobrir, pervenir en allò que hom cerca.

V.
atrobar.

"... legi la letra e troba en aquella paraules molt consolables e promissions de segura e ferma sperança,..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 23

"... en la qual anava ha stat entre anar, stan et tornar vij. jorns a cavall cercant per la costa hon era la galera per trobar aquella..."
Llibre d'acordament fet per raho dels galiota e calavela capitanejades per lo honorable en Jaume Bertran Dates. Arx. Municipal de Barcelona. Any 1454

"Trobant e introduhint novelletats, axi com de talls de vestidures, ornaments desordonats e superfluus, gests o salutacions vanes e no acustumades..."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 529, primer punt, cap. onzè

"E, segons que veig, gran delit hi trobas. Delit -digui yo,- Senyor, parlant ab vostre reverencia, no lo y trob."
Metge, Bernat Lo Somni 522, lib. primer


TROBAR-SE v. refl.

Ajuntar-se, reunir-se persones que es dirigeixen a un mateix punt.

"... e volem e fa mester que ns trobem a Tortosa per ço que puscam parlar e acordar sobre aquests affers."
Lletra de Jaume II A l'infant Jaume (Cornellà, 5 de setembre de 1319). Arx. C. d'A. (reg. 245, f. 182 v)


torna a dalt