Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (3 registres)
veure  Taronja, [teronja]
veure  Taronjada
veure  Taronjat, [teronjat]

TARONJA, [TERONJA] s.

Fruit del taronger.

V.
toronja.

"... en lo qual castell sia mesa e establida companya ab penons, paveses, moltes taronges, cogombres e altres fruytes per fer defensio de batalla..."
Ordenació de l'entrada de la duquesa de Girona a València Any 1373

"De poncis / albercochs / limons / teronges / aranges / cindries / e d albudeques / alguna delma no sia donada..."
Sentència de Jaume I sobre delmes i primícies (s. XV). València

"Apres hic ha panses blanques e negres, figues,... pomes, peres, teronges..."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 273; Proemi


TARONJADA s.

Cop de toronja donat per joc o burla.

"... no gosen ni presumesquen ballar, dansar, cantar a ninguna manera de jochs ni balla de Carnestoltes de dia ni de nit... ni presumesquen fer ningunes desfreçes ni altres burles... ni tirar taronjades, segó ni bruticies ningunes..."
Crida pública a Igualada Any 1566


TARONJAT, [TERONJAT] s.

Taronja confitada.

"Item done al damunt dit Guillem Metge,... per diverses confits de sucre e de mel... es assaber: per .xl. libres de diaçitron... e per .xlv. libres de codonyat, taronjat, ponsemat..."
Itinerari de l'infant En Joan 1357, n. 63

"Dix la .j.: Fort es bo
Qui pot haver moltó,
Coniylls ab salsa rosta
Bons son si trop no ns costa,
Polls tenres ab pebrada,
Taronjat, e gingebrada."

Llibre dels Mariners

"item un pot ab terongat."
Inventari d'Arnau de Torroella, apotecari de València 18 de setembre de 1329


torna a dalt