Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 3    (26 registres)
veure  Sus
veure  Sus (Córrer ___)
veure  Sus (Donar ___)
veure  Sus (En ___)
veure  Sus (Llevar ___)
veure  Sus (Prendre's ___)
veure  Sus adés
veure  Sus en sus (De ___)
veure  Sus!
veure  Susany
veure  Susanyar
veure  Susara, [susare]

SUS prep.

Sobre, damunt.

"... que l primer jorn d Agost prop vinent siam personalment a Port Fangos, sus lo riu de Tortosa on seran ajustades nostres gents d armes e l estol de naus e de galees..."
Itinerari de Joan I n. 319

"E l almirall fo sus ab la espasa en la ma, e com foren a la mijania de la galea, vaerets feyts d armes e colps pendre e donar, que ço era una gran maravella..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CXIII

"E lavors aquesta plaga es sus alt en lo sobiran grau, quant l om foll e malvat e sens tota consciencia e sens temor de Deu..."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública cap. XXVII

"E ara pobre mesquina
A tot hom so en defalt,
De ma gloria sus alt
Cayguda so en sentina."

Turmeda, Anselm Cobles de la divisió del Regne de Mallorques 32


SUS (CÓRRER ___) fr.

Córrer contra algú, perseguir.

"E van se n per la ciutat corrent, com a homens rabiosos, sus ab llurs armes, e occiren tots los francesos que atrobaren en Mecina..."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. LXXXI


SUS (DONAR ___) fr.

Donar escac al rei o a la reina (en el joc d'escacs).

V.
mat.

"La Reyna pren lo Cavall de dama a dos punts de Dama, donant sus al Rey."
Scachs d'amor 541

"... quin plaer, quina consolació pot esser a una donzella que tot hom se rigua d ell e li donen sus y mat en la darrera casa?"
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. LXXXVI

"escach pel roch
tens per la dona,
sus mat te dona,"

Roig, Jaume Spill 9.996


SUS (EN ___) loc.

En més, amunt (ensús).

"... o en pleyt civil de cent morabatins en sus."
Furs de València (ed. Pastor, València 1547) fur 44, de Cur. et Baj., f. 15, 4

"... e si lo deute es de cent libres, lavors trenta solidos per cascun any sien pagats, e axi d aqui en sus de major quantitat segons la rahon demunt dita major quantitat per letra sera pagada."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V De la taxacio de les cartes e letres qui exiran de la nostra cort

"E fets per manera que parlets ab lo senyor Rey en qual partida li plaura que nos posem ab nostres companyes les quals seran de .CCC. homens de cavall en sus..."
Itinerari de l'infant En Joan Any 1365, n. 115


SUS (LLEVAR ___) fr.

Alçar-se, aixecar-se.

"... e durmint en mon llit, a mi vench en visio un prohom vell, vestit de blanch, qui m dix: -Muntaner, lleva sus, e pensa de fer un libre de les grans maravelles que has vistes..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. I


SUS (PRENDRE'S ___) fr.

Agafar-se a (alguna cosa).

"Mas Nesquiu de Miralpeix, quant fo d avall pont hon l aygua corria pus fort, lo cavall li caech, e ana s pendre sus a la pila del pont e tench la molt fort abraçada, molt guarnit que era."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. LXXV


SUS ADÉS loc.

Ara mateix.

"Si ab vos merce no pusch trobar
Sus ades me vau confessar,
Apres fare mon testament,
La mort m es prest, que yo m o sent."

Facet 881


SUS EN SUS (DE ___) mod.

Per damunt, superficialment.

"Es ver que n he u (?) passam de sus en sus e breu, e per ço Deu a permes que altres ne scrivissen enans e pus larch."
Villanueva (editor) Lletra dels jurats de València t. II, doc. VI; 26 de juliol de 1391


SUS! interj.

Exclamació usada per a excitar a l'execució sobtada o vigorosa.

"E lo rey dix: -Sus, demanau. -Ara voleu que diga yo qual demanara primer? -Hoc, Senyor. -Donchs, sus, vos (a l envejos) demanau primer."
Ferrer, Vicent Reportationes Sermonum t. V, f. 96

"E lo rey dix: -Sus, levats vos en bon hom: que qui no ha culpa no deu demanar perdo ne fer escusa..."
Història de la filla de l'Emperador Contastí cap. V

"Sus!, dix lo Duch, tot hom faça lo que yo fare."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. XLVI

"E si pres Jacob Xalabin per les axells cridant: -Companyo, sus!"
Història de Jacob Xalabín f. h .iij. V


SUSANY s.

Menyspreu, burla.

"E com ella parlara ab lo millor seny, lavors, per menyspreu, que s luny d ella ab .i. gran susany o rialla, dient: -Tota fembra es orada,..."
Eiximenis, Francesc Terç del Crestià cap. XCVII

"Ans quan me veu lay me escarnex
E m fa susany,
E acull qualsevol estrany
Mils que no me."

Francesc de la Via Llibre de Fra Bernat 846

"E no us vulhats traure susany
Si no y vesets rima soptil,
Car ignorant suy del stil
Dels trobadors del saber gay."

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 22


SUSANYAR v. a.

Fer burla, menyprear.

V.
soanar, sonar-se, suanyar.

"Primer, que si est convidat no sies corios ne ansios de la calitat o cantitat de les viandes axi com alscuns folls que tantost que son en la casa se prenen d aço sment e u susanyen, ço que es gran vilania."
Doctrina moral e política (=Doctrina compendiosa) Docs. Arx. C. d'A. v. XIII, p. 320


SUSARA, [SUSARE] adv.

Ara mateix, adés.

"La present es per quant susare havem rebudes tres letres..."
Llibre de la Universitat Igualada, 1473

"A la qual canço lavors no us volguem respondre, mas ara responem vos:
-E qui no us rossegará
susara e susara...?"

Rei Pere del Punyalet Crònica (Rei Pere del Punyalet) (ed. Coroleu, 1885) cap. IV, 7

"Ayam de grosas galinas
Que sien ben farsidas,
O capons,
o tudons,
o cunils,
o perdigons,
E no hi haie falla,
Mes fase s susara"

Cançoner de Nadal xxix


torna a dalt