Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (4 registres)
veure  Seure
veure  Seure's, [siure's]
veure  Seure, [seura]
veure  Seure, [siure]

SEURE v. n.

Ésser situat, establert.

"E lo rey En Jaume ajusta ses osts e ana assetjar lo castell de Paniscola. Aquest es molt fort e seu en una roqua sobra mar..."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. XIII

"E son benifet es que guarda l uyl de les malauties que esdevenen en l os la hon seu l uyl, e que l guarda atretal de l os matex, que no li pusca venir dampnatge per part de la sua sequetat e de la sua grossea."
Joan Jacme Alcoatí f. XI v, b

"... compra I castel d en Bn. de Miravet, lo qual a nom Priva, en lo qual loc esta mes de .c. homens, lo qual castel seu el terme de Sancta Linia..."
Capítols d'inculpació contra Pere de Palau 74; Camarasa, any 1295


SEURE'S, [SIURE'S] v. refl.

Asseure's, prendre seient.

"Seya s a taula
avent menjat
e almorzat
ja de mati:"

Roig, Jaume Spill 2.446

"Yo m aconort / que no m inch tal hun soch
Sobre quant he / tot me repos e m sich"

Lleonard de Sors Cançoner de Saragossa f. 128


SEURE, [SEURA] v. n.

Ocupar un seient en un tribunal, en una assemblea deliberant, un consell.

"Lo Reverent Bisbe de Teracona es canceller del senyor Rey e dilluns prop passat ell jura en poder de la senyora Reyna de servar Usatges de Barcelona, Constitucions e Capitols de Cort, e hir segue en lo consell com a Conceller."
Correspondència de Perpinyà = Correspondance de la ville de Perpignan (RLR, 48-70) XL

"Lo dit die juraren e comensaren a seura los Regidors o administradors de la taula de cambi de la Ciutat de Barchinona."
Novells ardits 7 de febrer de 1457

"Lo senyer En Guillem Boix, de Lleyda, qui esta aqui, damunt la plaça del Vi, es notari; m a promes seure a l escrivania algunes hores del dia..."
Epistolari del segle XV LVII


SEURE, [SIURE] v. n.

Estar assegut.

"... ab un gran crit feu un salt tan alt que tots los que l miraven feu maravellar, e entrat dins, en la sua cadira segue."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I; 20

"¿No son tan bella com aquella que vos tant amats? Per ma fe, ella no es digna de seure ab mi en un banch."
Metge, Bernat Lo Somni 2.541, lib. terç

"Quant lo rey entes que aquest era En Guillem de Moncada, senescal, leva s del siti en que seya e pres lo per la ma e assech lo prop si."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. I

"E aquell dia sega lo rey tot sol a la taula."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V Ordinació de la manera com los reis d'Aragó se faran consegrar e ells mateixos se coronaran

"E lo senyor rey, ab la corona en la testa, axi com havia segut a la taula, e ab lo pom a la ma dreta e ab la verga en la ma sinistra, lleva s de la taula e vench siure al dit seti el dit palau..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CCXCVIII

"... veus que siu en la taula penitencial, e Jesuchrist done li tres viandes."
"...axi Jesuchrist honorable dinar no s vol donar si volem siure a aquesta taula."

Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer XXVIII

"... e vuy que tota la cort era plena, la regina sich en son seti, e yo ab les altres comptesses sigui li als peus, de que m tench fort per dolenta e per desonrrada..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. XXXII

"E sobre aço lo compte respos li e dix: -Ha comptessa! no us ho tingats en mal que axi es costuma, que ab la regina no pot siure ne deu sino era regina."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. XXXII

"E aquells qui venran contra aquesta constitucio, deu dies sigue en terra sens tota misericordia e menuch pa e aygua."
Constitucions dels Pares antichs de l'Orde de la Mercè cap. vij

"Com fon davant Lemperador feu la reverencia, e Lemperador mana que sigues davant ell per que l pogues millor hoyr."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCCLXXIV

"... que en aquest temps que us plaura que jo viva, que tota hora sia alegre, en axi que ab alegre vaja e siga e dorma e vetle..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 17, cap. 2

"muda de viure,
dexa lo siure
tan ociós
e pereós
dreça t, partix,"

Roig, Jaume Spill 12.403

"Leva t d hon seus
mala cadira,
surt, fuig e tira
pus no t hi sigues,"

Roig, Jaume Spill 12.332


torna a dalt