Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (9 registres)
veure  Desemprenyar
veure  Sempre
veure  Sempre
veure  Sempre (Per a ___)
veure  Sempre (Tan ___)
veure  Sempre de mantinent
veure  Sempre que
veure  sempre tostemps
veure  Sempreviva, [semper vive]

DESEMPRENYAR v. n.

Cessar d'estar prenys.

"... loant molt ab qualsevulla persona ab qui parlas la bella cura que mestre Simon havia feta d ell, com en .iij. dies, sens alguna dolor, lo havia fet desemprenyar."
Decameron jornª 9ª novª 3ª


SEMPRE adv.

Tot seguit, immediatament.

"E aquells de don Rodrigo havien meses la yns per establiment, reteren se sempre quan viren que l fenevol hi hac tirat dos dies."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 15

"Mas En Guillem de Canet sempre que veu l infant En Pere, se parti dels altres cavallers e s tira a part ab tota sa companya..."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. LXXII

"Si nenguna metzina ve a taula, on sia sempre sua e muda sa color..."
Lapidari MS. n. 216, f. ciij, c. Bib. Univ. València


SEMPRE adv.

En tot temps.

"Yo sempre y fuy
e ben cuytant,
pero, cuydant
que fos fill meu,
giri m a Deu
Ab continencia
de paçiençia,
e be u prengui;"

Roig, Jaume Spill 4.852


SEMPRE (PER A ___) mod.

Perpètuament.

"Sens retenir / e metre n aquell tempre,
se fa l hom foll / ignorant per a sempre:
lo refrenar / es quasi no possible."

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March 66, CXIII


SEMPRE (TAN ___) mod.

Aviat.

"An de costum; cant fan lur pro
De dona ne de fayt d emor,
Que tan sempre a li piyor
O van trestot manifestant."

Planys del cavaller Materó 546

"E si veyts aycel passar
Que deyts que tant vos ha cantada,
Tan sempre, ab cara irada
Entrats vos en tost e corrent
E no li fassats bell parvent
Per res que sabge far ni dir;"

Planys del cavaller Materó 639


SEMPRE DE MANTINENT mod.

Tot seguit.

"E nos dixem li que ns acordariem sempre de mantinent e responem li que teniem per bo lo sagrament que ns faessen..."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 309

"E dixeren que s acordarien, mas que no n volien acort mas tro en l altre dia, que sempre de mantinent nos respondrien."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 406


SEMPRE QUE mod.

Tan aviat com, tantost que.

"E que u fariem en aquesta manera, que sempre que nos fossem entrats en Muntso que enviariem per los meylors homens de la vila que vinguessen denant nos..."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 20


SEMPRE TOSTEMPS mod.

Contínuament, constantment.

"... per ço que ls malvats sarts rebelles havien feyta liga e confederacio ab aquells malvats moros blanchs genovesos qui sempre tostemps que han poscut se n son mostrats cruels inimichs de Catalunya..."
Boades, Bernat Feyts d'armes de Catalunya (falsificació) cap. 28

"... e tantost lo rey Namfos fae segon matrimoni ab una filla de don Ferrando, rey de Castella... e fon molt soperba e sempre tostemps va malmirar als infants en Pere... e en Jacme..."
Boades, Bernat Feyts d'armes de Catalunya (falsificació) cap. 27


SEMPREVIVA, [SEMPER VIVE] s.

Planta crassulàcia que creix ordinàriament a les teulades i als murs vells, dita també consolva i herba puntera.

"Repercussives coses son suc de morela, such d ua de corp, e suc de solatri, suc de semper vive e suc de semblantz coses."
Tresor de pobres (MS. 216 de la Bibl. Univ. de València) cap. XXI

"Val hi axi matex empastre de farina de segel, e de ensens, e de mastech, confitz ab suc de sempreviva..."
Tròtula de Mestre Johan 20 a


torna a dalt