Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (8 registres)
veure  Sempre
veure  Sempre
veure  Sempre (Per a ___)
veure  Sempre (Tan ___)
veure  Sempre de mantinent
veure  Sempre que
veure  sempre tostemps
veure  Sempreviva, [semper vive]

SEMPRE adv.

Tot seguit, immediatament.

"E aquells de don Rodrigo havien meses la yns per establiment, reteren se sempre quan viren que l fenevol hi hac tirat dos dies."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 15

"Mas En Guillem de Canet sempre que veu l infant En Pere, se parti dels altres cavallers e s tira a part ab tota sa companya..."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. LXXII

"Si nenguna metzina ve a taula, on sia sempre sua e muda sa color..."
Lapidari MS. n. 216, f. ciij, c. Bib. Univ. València


SEMPRE adv.

En tot temps.

"Yo sempre y fuy
e ben cuytant,
pero, cuydant
que fos fill meu,
giri m a Deu
Ab continencia
de paçiençia,
e be u prengui;"

Roig, Jaume Spill 4.852


SEMPRE (PER A ___) mod.

Perpètuament.

"Sens retenir / e metre n aquell tempre,
se fa l hom foll / ignorant per a sempre:
lo refrenar / es quasi no possible."

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March 66, CXIII


SEMPRE (TAN ___) mod.

Aviat.

"An de costum; cant fan lur pro
De dona ne de fayt d emor,
Que tan sempre a li piyor
O van trestot manifestant."

Planys del cavaller Materó 546

"E si veyts aycel passar
Que deyts que tant vos ha cantada,
Tan sempre, ab cara irada
Entrats vos en tost e corrent
E no li fassats bell parvent
Per res que sabge far ni dir;"

Planys del cavaller Materó 639


SEMPRE DE MANTINENT mod.

Tot seguit.

"E nos dixem li que ns acordariem sempre de mantinent e responem li que teniem per bo lo sagrament que ns faessen..."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 309

"E dixeren que s acordarien, mas que no n volien acort mas tro en l altre dia, que sempre de mantinent nos respondrien."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 406


SEMPRE QUE mod.

Tan aviat com, tantost que.

"E que u fariem en aquesta manera, que sempre que nos fossem entrats en Muntso que enviariem per los meylors homens de la vila que vinguessen denant nos..."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 20


SEMPRE TOSTEMPS mod.

Contínuament, constantment.

"... per ço que ls malvats sarts rebelles havien feyta liga e confederacio ab aquells malvats moros blanchs genovesos qui sempre tostemps que han poscut se n son mostrats cruels inimichs de Catalunya..."
Boades, Bernat Feyts d'armes de Catalunya (falsificació) cap. 28

"... e tantost lo rey Namfos fae segon matrimoni ab una filla de don Ferrando, rey de Castella... e fon molt soperba e sempre tostemps va malmirar als infants en Pere... e en Jacme..."
Boades, Bernat Feyts d'armes de Catalunya (falsificació) cap. 27


SEMPREVIVA, [SEMPER VIVE] s.

Planta crassulàcia que creix ordinàriament a les teulades i als murs vells, dita també consolva i herba puntera.

"Repercussives coses son suc de morela, such d ua de corp, e suc de solatri, suc de semper vive e suc de semblantz coses."
Tresor de pobres (MS. 216 de la Bibl. Univ. de València) cap. XXI

"Val hi axi matex empastre de farina de segel, e de ensens, e de mastech, confitz ab suc de sempreviva..."
Tròtula de Mestre Johan 20 a


torna a dalt