Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (4 registres)
veure  Roure
veure  Roure, [roura]
veure  Roure, [rroure]
veure  Rouredal

ROURE v. a.

Rosegar.

V.
rosegar.

"La iniquitat / deliu que dins mi es,
La qual me rou / tots jorns e m consumeix
Per lo peccat / qui contra mi punneix."

Anònim Cobles sobre los set psalms penitencials

"... e era un loch plen d erba e plen de tots bons arbres, e com tots fom devallats dels cavalls e ls donam a roure per aquell prat..."
Andreu el Capellà De amore

"gran os ha roure,"
Roig, Jaume Spill 8.536

"... per moscarts qui les hauran anujades, o per corcons qui rohien les bigues, no han pogut dormir..."
Metge, Bernat Lo Somni lib. III

"... e les rates menjaven se les rayls de l arbre, que mort es, que les rates tant rouran que faran caure l'arbre."
Ferrer, Vicent Reportationes Sermonum VI, 189

"Be menjar e be boure
Mes val que bescuyt roure."

Llibre dels Mariners

"Car diu se que gellosia es corco qui tostemps rou."
Lletra del marquès de Villena a sa filla dona Joana MS. Acadèmia de Bones Lletres

"... era detengut en purgatori solament perque era stat en lo mon caçador d esparvers e d altres ocells, e per ço tenia en la ma un astor qui continuament li picava e li roya la ma, del qual turment ell passava molt gran pena."
Recull d'eximplis e miracles LXXVII

"Fistola es naffra ab poc forat feyta de naffra antigua foradant e rosent les carns tro a l ossos."
Tederic Cirurgia dels cavalls MS. Bib. Nac. París, fons espanyol 212, f. cvj


ROURE, [ROURA] s.

Arbre de la família de les fagàcies, de diferents espècies del gènere Quercus, i principalment la Quercus robur, productora de glans, d'una llenya molt dura i resistent.

"item un scriptoriet plagadiç ab .i. patit armari de fusta de roura de Flandes."
Inventari d'en Pere Becet 15, IV. Any 1430

"Item una post de roure grossa."
Inventari del castell de Tous Any 1410


ROURE, [RROURE] s.

Arbre cupulífer qui fa glans.

"Item prenets de les glans del roure e picats les com son verdes..."
Receptari de la Universitat de València f. cxxxj v

"Car sapiats que vosaltres podets fer, per les planicies posades en secans, diverses boscatges que serien fets tost e aquells omplir de roures e de carrasques e de altres arbres pertanyents a bosch..."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 228; Belleses de València

"Dix .D. que l polipodi nax en les terres seques e en los logars que sson cubertz d erbes e en los rroures vells..."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 62, c

"En los arbres: sobre los roures que fan gales, garrofers, alzines."
Granollachs, Bernat de Llunari f. sign. cij


ROUREDAL s.

Roureda, lloc poblat de roures.

"Rouredal bosc d els, roboretum, roboreti."
Dictionarium Medicum Barcelona, 1561


torna a dalt