Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (9 registres)
veure  Prou
veure  Prou
veure  Prou (Fer ___)
veure  Prou (Fer de son ___)
veure  Prou (Fer son ___)
veure  Prou, ova
veure  Proumtós, osa
veure  Prous
veure  Prousfembra

PROU adv.

Suficientment, bastant.

"Item prenets de la erba que ha nom copadella... e masteguats la e menjats la, e continuant a mati e al vespre fer vos a prou orinar."
Receptari de la Universitat de València f. lxxxvj, v

"... e la Princesa li rete los saluts ab la cara no prou affable ni segons havia acostumat. Tirant, no prou content del gest de sa senyora, ab veu baxa e piadosa li dix lo seguent parlar..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch Cap. CXII

"Esser bo a ssi mateix no es prou, mas que hom sia bo per si mateix e a sos amichs."
Sentències morals MS. de Sant Cugat

"... e hauras prou pa d aquest que cuylirem en estes messes..."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 374


PROU s.

Profit, bé, utilitat, avantatge.

V.
pro.

"... ja sia que el cortesament ne parla e mostra que li n plauria tot vostre prou."
Finke, Heinrich (editor) Acta Aragonensia III, 198

"-Jo isc d aquesta selva e vaig cercant mon prou, e estaria ab senyor on me pugues mellorar..."
Llull, Ramon Blanquerna 5, cap. 52

"... que tots temps los sera sobrer e ls tendra ahontats en tal manera que sera prou e honrament del dit Senyor Rey d Arago..."
Capmany, Antoni de (editor) Col·lecció diplomàtica VIII

"... e ateneren ho mal e lleig, perque Deus mes mal prou la tots los feyts, segons que avant entendrets."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) Cap. CCXXXVI


PROU (FER ___) loc.

Profitar, fer profit, ésser útil.

"Item la pols de les fulles begut ab aygua mel e ab vi fa prou als qui son ronchs..."
Macer: llibre de les herbes i les seues virtuts 99; MS. n. 216, f. lx, d. Bib. Univ. València


PROU (FER DE SON ___) fr.

Obrar en interès o profit propi.

"Mas, dich te, que aço que ells apellen fer mal de lur prou: sapies que ells pensen que sia fer de lur prou, que tenguen les maneres de viure qui tingueren alguns de sos predecesors quant senyorejaven tot lo mon, qui foren cruels tirants e qui per força subjugaren a si tot lo mon sens tot dret..."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública Cap. V

"... que si ell per ventura promes no ls ho hagues, los sobredits mestres no hagueren obrat e hagueren fet de lur prou en altre part."
Consolat de Mar tit. I, cap. LIII

"Molt considera lo mercader e molt se maravella per que havia desplaser de son mal e plaser de mal de altre, e havia desplaser com negun feya de son prou."
Llull, Ramon Fèlix de les maravelles Vuitena part, cap. XXX


PROU (FER SON ___) fr.

Fer el seu profit, treure profit.

"... e axi guart se cascu què prometra en fermetat de pau, que certament tenir ho deu pus ho haja jurat e promes, e per res no n deu tornar contra, e, si u feia, no n fara son prou, ans Deus li sera contrari a tot son tractament."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) Cap. CCXC

"... al pobil no fa freytura ne es necessari autoritat del tudor a guanyar ne a fer son prou..."
Furs de València (ed. Pastor, València 1547) fur 5. De rerum dom., f. 213, 3

"... que la paraula de Salamo es vera, que diu que aquell que va simplament e sens malicia, aquell va ab fiança de fer son prou en totes coses..."
Eiximenis, Francesc Terç del Crestià XC


Fitxa Dubtosa PROU, OVA adj.

Honest, bo, just, recte, íntegre, moral.

"Aço no es als sino cosa justa e rahonable, e, per conseguent, acte de justicia prova."
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa 359, VIII


PROUMTÓS, OSA adj.

Presumptuós, osa.

"Molts homens, Senyer, son mal acustumats en lur apercebiment e en lur conexensa, car per sobre conexensa e per sobre apercebiment esdeve hom proumtos e envejos e iros e malvolentos."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 17, cap. 194


PROUS adj.

Eminent en dignitat o distinció.

V.
pros.

"Car jamay fo / princep en esta terra
Ten fort potent / rey tan victorios
Tan valent prous / de fama glorios
Per tot lo mon /..................................."

Anònim Cançoner de Saragossa f. 240

"E la una de aquelles dix me les paraules seguens: -Molt be sia vengut lo prous cavaller e bel lo qual tant t avem desigat!..."
Llegendes de l'altra vida 271, VII apèndix

"En veritat jo no se lo jove cavaller qui s es ne com ha nom; mas ell es axi prous e ple de tota proesa, segons que demostra..."
Història de Jacob Xalabín f. 7 v

"No ab poca raho del nou prous lo pris a tu se senyala."
Turell, Gabriel Record 43

"Que en tot lo mon no n es
Reys, ne comps, ne marques
Prous que juglars no volla
Ab si e no ls acolla;"

Cerverí de Girona Faula del rossinyol 208

"Car prous dona no s pot star,
Cant veu son alberch destorbar,"

Facet 1.736

"Car nenguna demanda cuytosa del no prous no pod tolrre la demanda del pus prous."
Andreu el Capellà De amore

"... e per ço com la hu e l altre eren prous homens en fets d armes, se amaven ensemps molt estretament..."
Decameron jornª 4ª novª 9ª

"Lo prous senyor l infant qui be s alegrara
Quant per grat o per força dins Caller entrara."

Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) Cap. CCLXXII

"A, dones prous! que hajats bona ventura!
Per ço que hay dit nom vullats maleyr,
Car molts de bens fan un fayt enrequir,
Aysi per vos, ley que en am sens malura."

Jordi de St. Jordi L'aymia F, G, H


PROUSFEMBRA s.

Profembra, dona d'alt llinatge.

V.
profembra.

"Aquest hom qui tan falssament ha usat e usa de dos amors, dich que no deu usar d amor de nenguna prousfembra, enans deu esser estrany de tota amor,..."
Andreu el Capellà De amore ed. Pagès, p. CVII


torna a dalt