Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 3    (33 registres)
veure  Apotecari, [apothecari]
veure  Apotecaria, [apothecaria]
veure  Apoticari
veure  Dispotat
veure  Hipotecat, ada
veure  Impotència, [inpotençia]
veure  Ipoticari, [ypoticari]
veure  Omnipotència
veure  Omnipotent
veure  Or potable
veure  Pot
veure  Pot

APOTECARI, [APOTHECARI] s.

Farmacèutic.

V.
ipotecari, potecari.

"... e encara per ell sia a nos ministrat lo pan e les fruytes e les altres viandes les quals no pertanguen a l offici de l apothecari."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V Dels majordomens


APOTECARIA, [APOTHECARIA] s.

Ofici, càrrec, botiga de l'apotecari.

"En apres volem que l Apothecari un coadjutor haja per nos elegidor en l offici de la sua apothecaria..."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V De l Apothecari


APOTICARI s.

Farmacèutic.

"... si que ls malaltes trobaven conseyl d apoticaris con si fossen en Barcelona o en Leyda."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 270


DISPOTAT s.

Despotat, territori jurisdiccional d'un dèspota.

"... que tota Pola corrien, e en tota la illa de Curfo, e el dispotat de Larta, e la Velona e la Esclavonia."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CXVI


HIPOTECAT, ADA adj.

Gravat amb una hipoteca.

"cert, l arboreda
e l alqueria
ffon malqueria:
bens confiscats,
ypotecats,
en plets pendens;"

Roig, Jaume Spill 2.104


IMPOTÈNCIA, [INPOTENÇIA] s.

Falta de poder, de força, de mitjans per fer una cosa.

"o la infamen
e d ella s clamen,
al llur maior
visitador,
de necgligençia
o d inpotençia
a ben regir."

Roig, Jaume Spill 5.535


IPOTICARI, [YPOTICARI] s.

Apotecari.

V.
apotecari, potecari.

"... si que ypoticaris hi havia de Montpestler e de Leyda qui hi venien especies..."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 265


OMNIPOTÈNCIA s.

Poder per a totes les coses, atribut de Déu.

"... que la creatura, ço es, l om, pot e deu entendre les no visibles que son fetes e s fan, ço es, altes e maravelloses... a les quals enteniment creat no bastaria, mas sola ordinacio e voler de Deu e la sua omnipotencia infinida."
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa primera partida, XIII


OMNIPOTENT adj.

Que ho pot tot (referit a Déu).

"Pero laor e gracies fas a l omnipotent Deu qui de mort a ella e a mi nos ha volguts liberar..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CLX

"... e lo beneyt sent Jordi se senya, e dix: -Jhesus, senyor Deu omnipotent, a tu me acoman!"
Ferrer, Vicent Quaresma 161, LII

"E jur Deu omnipotent
Que si no fos
Un plaer que antany reebi de vos
Qui m ha membrat
Eu no m fora pas levat
De mon dormir."

Testament d'En Serradell

"... no crech que sia axi gros enteniment huma que no vinga a la noticia y vera conexença de aquell omnipotent Deu qui tals y tan mirables cosas ha fetas y pogudas fer..."
Sentències catòliques f. sign. E


OR POTABLE un. pluri.

Líquid preparat segons fórmules dels alquimiaires, vessant un oli volàtil dins una solució de clorur d'or i que és estimat com a cordial poderós i elixir de llarga vida.

"e, bufant fort
en sa fornal,
ffilosofal
pedra curable,
or fet potable,"

Roig, Jaume Spill 8.530


POT s.

Potinga, substància medicinal, perfum, ungüent, contingut dins un pot.

"... no demanaran dinés per pots, ne per affaytaments, ne per enguents."
Franch, Narcís Corbatxo f. 48 v


POT s.

Llavi, llambrot.

"... e venia de la bataya e exia li sanch del pot sobira que degotava en la boca e en lo si..."
Marsili, Pere Crònica (Marsili) Cap. XXI

"A les fembres tolre lo nas, e l pot, e les oreyes, e les mamelles, e si obs es, cremar en foch."
Usatges de Barcelona Mulieribus


torna a dalt