Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (10 registres)
veure  Anul·lament, [anullament]
veure  Anul·lar, [anullar]
veure  For (Per null ___)
veure  Nul·litat, [nullitat]
veure  Null (___ no)
veure  Null hom
veure  Null temps
veure  Null, a
veure  Null, a
veure  Si (Sens null ___)

ANUL·LAMENT, [ANULLAMENT] s.

Acció i fet d'anul·lar; anul·lació.

"Tant com mes l om / tem l inmortalitat,
Daquesta mort / soffir maior turment,
E si pres mort / creu son anullament
En maior mal / es per la nullitat."

March, Ausiàs Ausiàs March, a mossèn Borra Cançoner de Saragossa, f. 270


ANUL·LAR, [ANULLAR] v. a.

Tornar, declarar nul.

"... la qual no volch contendre ab sa germana sobre l testament, dient que mes li valia honrar ab paciencia lo testament de la sua mare que si l impugnava e l anullava en lo loch del juhi..."
Canals, Antoni Valeri Màximo 1.930, lib. VII, tit. VIII

"E quals coses son necessaries a separacio de matrimoni. E com se poden anullar testaments."
Metge, Bernat Lo Somni 2.621, lib. terç

"¿O noble creu / en qui nostra creença
ffa remuntar / les nostres bones obres,
e anullant / perdones les sotsobres
a l estret pas / mostrant nos gran valença!"

Martines, Pero Poesies de Pero Martines 65, [II.]

"... revocant, cassant e anullant tots e qualsevol testaments e altres ultimes voluntats per mi fets e fetes fins en la present jornada..."
Testament del pintor Paulo de Regia Protocol d'Andreu Cirera, Arx. del Col·legi del Patriarca. València, 4 de juliol de 1478


FOR (PER NULL ___) loc.

Per res del món.

"-Senyora -dix yeu- per nulh for
Aço que deyts contradiria,
Car com ho faes mantiria
Per mig del caix, sal vostr onor."

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 722


NUL·LITAT, [NULLITAT] s.

Defecte total de valor, que anul·la tot el valor d'un acte.

"Tant com mes l hom / tem l immortalitat
d aquesta mort / sofir major turment,
e, si pres mort / creu son anullament,
en major mal / es per la nullitat."

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March 57, ed. Pagès - CVII

"... en la qual appellacio ha a metre los greuges, nullitats e injusticies per los quals de la dita sentencia se sentira agreviat."
Consolat de Mar ordenances, cap. XI


NULL (___ NO) pron.

Ningú.

"Mas pus avant / del terme null no passe"
March, Pere Cançoner de Saragossa f. 104

"Ço es a dir, que en totes les tues obres vuylles membrar los teus darrers dies, e per nuyll no peccaras."
Anònim Speculum peccatoris MS. A- 275, cap. II. Bib. comunal de Bolonya


NULL HOM

Ningú, cap persona; algú.

"-Ara m digats, sí Deus vos gart,
ma vida, e con vos ha pres,
ne si doncs con la trobes,
ne si sta si con sol far,
ne si us hi viu nul hom intrar,"

Planys del cavaller Materó 239

"Que l cavaller sab fer honor
e gran servir,
e si null hom ne vol mal dir,
fer l a dolent."

Francesc de la Via Llibre de Fra Bernat 1.434

"E si null hom dix que la cosa amarga es de natura de fum simple com se fa de la flama del fog, haurie dit be, per ço cor lo fum es amarg en la ssabor."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 2, d

"Primo: Ordenaren que nul hom ne nuyla dona que s plavesca dir mal de negu, que sien cayguts en pena de .xij. diners; sau de pare e de fil."
Ordenacions del lloc de Vallfogona Any 1393


NULL TEMPS mod.

No mai, jamés.

"... aquel es la bocha d imfern, en lo qual si negu una veguada hi caura, nul temps no sira desliurat, mas sira turmentat aqui ab los diables en los segles."
Visió de Trictelm 222, f. 52 v. Llegendes de l'altra vida.

"A la veritat, senyor, no m recorda que ja may hage lest d ells. Be n he oyt parlar, e fort poch. E null temps, sino lurs noms nuus e sols, res d ells e de lurs fets vench a ma conaxensa."
Metge, Bernat Lo Somni 1.715, lib. segon

"... exi s de la ciutat e iura que null temps d aqui avant ell no y tornaria, e aço per tal que la dita ley null temps no fos revocada."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 1.740, cap. X


NULL, A adj.

No cap; negun, a; algun, a.

"... e que ben semblava l amor que el vos havia e l bon cor, per ço can volia mes lo castell Dalacant per nos que per nuyl altre hom..."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 307

"E les medicines que ssolven son calentz e eles no podrien ssolver ni afluxar nulla cosa en lo cors ssino per el calor que es en eles."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 6, a

"Vos en deuen caber
Totes virtuts a massa,
Que no n podets ges massa
Aver per nulla re;"

March, Pere L'arnès del cavaller 564

"... car la vida de gloria es sens fi, e nulla corrupcio ni null mudament no cau en ella..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació vol. I, cap. 26

"... que alcun cavayller, ne scuder, ne nuill altre hom estrany no cavalch en cavall ne en roçin corredor..."
Libellus de batailla facienda

"... romanga baare per tots temps e null hom no l be gos sofferir..."
Libellus de batailla facienda

"Avol es e vesa, sens mantir,
Qui en tal cars la vol jaquir,
No deu esser digne d amar
Nula nina, mas de penjar."

Facet 1.268

"Compayo, dir t o fia
Armita m vull ffer;
Si trop null monge negre
Qui n fos mon compayo,
Hiriem nos a sant Jacme
Gosanyar lo perdo,"

Cançó Transcrita el 1r de gener de 1421 a la nòtula de Jacme Planes, notari d'Eus

"Item en lo dia damunt dit ordena lo senyor rey que null de casa sua que no seguesca continuament la cort, que si ve al senyor sens que no sia request per letra del senyor rey, que no li sia fet albara de quitacio..."
Ordenaments del Senyor Rei En Pere I (= Pere el Gran) Arx. C. d'A. (reg. 1.529, any 1277)


NULL, A adj.

Que no té valor; que no té efecte o força legal.

"... que matrimoni entre lls faer no se n posquia sense dispensacio del sanct Pare de Roma, al qual no li n era stada demanada, lo sanct Pare fae que s apartassen donant per null aquell matrimoni..."
Boades, Bernat Feyts d'armes de Catalunya (falsificació) cap. 23

"Si est duptant
en alguns passos,
e t paren cassos
mal dits o nulles,
o falses butles,
lo que t e dit
e repetit
tant de les dones
les abandones;"

Roig, Jaume Spill 15.018

"... car tota eleccio feta per impressio es nulla per disposicio de dret."
Metge, Bernat Lo Somni 1.453, lib. segon


SI (SENS NULL ___) loc.

Sens cap pretext o excusa.

"E tota s antendença
Met ab gran diligença
En luy servir de grat
Ab ferma leyaltat,
Si co s tany d eman fi
Ez ella sens nulh si
L am axi carament."

Frondino e Brisona 51


torna a dalt