Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (7 registres)
veure  Ner, a
veure  nercí
veure  Nerquí, [nerchi]
veure  Nervi
veure  Nerviós, osa
veure  Nerviós, osa
veure  Nervós, osa

NER, A adj.

Negre, a.

"Encara s pot fer perfum a grans seynnors d una confeccio molt preciosa qui es dita gallia muscata, ho d una altra qui es apellada confeccio nere."
Jaume d'Agramunt Regiment de preservació a epidímia e pestilència e mortaldats art. V, IIa part, cap. I


Fitxa Dubtosa NERCÍ adj.

Que té l'aparença negrosa. (?)

"It. un fil de perles, ço es, vuytanta quatre grans de nombre, mol redons e nerchins, les quals foren donades a la dita madona Angelina en temps de sposalles."
Inventari de micer Vicenç Pedriça Any 1435


NERQUÍ, [NERCHI] adj.

Negre. (?)

"It. un fil de perles, ço es, vuytanta quatre grans en nombre, mol redons e nerchins, les quals foren donades a la dita madona Angelina en temps de sposalles."
Inventari de micer Vicenç Pedriça Any 1435


NERVI s.

Cadascun dels òrgans en forma de cordó blanquinós, que serveixen de conductors a la sensibilitat i al moviment.

V.
nirvi.

"Aquesta aytal malaltia esdeve a la mula per sobres de gran carech en les espatles ho de gran sequedat que ha en los nirvis."
Dieç, Manuel Llibre de Manescalia cap. X


NERVIÓS, OSA adj.

Ple de nervis o de tendons, lligaments, tendrums, abusivament anomenats nervis.

V.
nirviós, osa.

"Item carn de porc nerviosa de peu, mesa en ayls donada a l ocel."
Llibre del nodriment e de la cura dels ocells


NERVIÓS, OSA adj.

Dotat de vigor, d'energia.

"... posa en lo terç libre de les sues hystories, que compli .cxxx. ayns, lo qual no fon poch exempli de fortalea molt viva e nerviosa."
Canals, Antoni Valeri Màximo 1.834, lib. VIII, tit. XIIII


NERVÓS, OSA adj.

Que té semblança o caràcter de nervis entenent com a tals els lligaments, tendons i aponeurosis.

"... e quantes son les peletes nervoses que mouen l uyl."
Joan Jacme Alcoatí f. viij v, a


torna a dalt