Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (8 registres)
veure  Bèstia mular
veure  Dissimular, [dessimular]
veure  Estimular
veure  Estimular
veure  Mular
veure  Peix mular
veure  Simular
veure  Tumular

BÈSTIA MULAR un. pluri."E com nos en tota nostra casa, ne tota Gerona, no haiam trobat bestia mular que faça per nos, per ço us pregam afectuosament que lo dit mul, lo qual volem per a nostre cavalcar, nos trametats per lo portador de la present."
Itinerari de l'infant En Joan Any 1366, n. 151


DISSIMULAR, [DESSIMULAR] v. a.

Ocultar, amagar, encobrir.

"... ell no s pot tenir e vol tornar a la ciutat, per ço que lo Emperador e tots los altres hagen a conexer e a sentir lo vostre defalt; haurem prou a fer e dessimular ho a la gent per ço que culpa ni carrech no haiau..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCXXI

"Aquests meteyxs espartans, per dissimular e amagar la sanch de les nafres d aquells qui eren ferits de lur host, ordenaren que tots portassen sobresenyals vermells..."
Canals, Antoni Valeri Màximo 899, lib. II, tit. I

"E apres que Deu hagueren desemparat, dissimula molt de temps lur iniquitat..."
Eiximenis, Francesc Crestià, Regiment de Prínceps 1a part, cap. V


ESTIMULAR v. a.

Excitar, agullonar.

"Ne pensava que los cans enveiosos, no per be del Sanglier mas per fer sos fets, l aguessen tret de la selva stimulant lo ab diverses maneres de ladraars e copia de morsos e mes ja dins lo parch..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. II, 103

"Quatre coses, Senyor, -digui jo ladonchs- ab egual desig me stimulen cascuna que yo primerament vos deman de aquella."
Metge, Bernat Lo Somni 1.121, lib. segon


ESTIMULAR v. a.

Esperonar, incitar.

"... del qual reconten que, tan fort era estimulat e mogut en pensar en ses obres virtuoses, les quals havia fetes, que moltes nits passava sens dormir."
Canals, Antoni Valeri Màximo 1.968, lib. VIII, tit. XV


MULAR adj.

Propi del mul; de la naturalesa del mul.

"E aço es resposta mular car a hun mul fo demanat qui era son pare e ell respos que l cavall era son oncle e lo interrogant romas ab la ignorantia precedent."
Sentències morals Doc. Arx. C. d'A., v. XIII

"... qui com a official dessus dit e per affers de sa procuracio anava simplament e sens alcunes armes cavalcant en una bestia mular ab un sol escuder..."
Manual de Consells n. 22 A, f. 262. València, any 1403


PEIX MULAR un. pluri.

Estufador, cetaci o balena mediterrània.

"... divendres, a .xj. de jener de l any mcccc. e trenta e dos, a la vora de la mar, entre lo muntanyar blanch e los pinatells de la platja de Valencia, hixque un peix mular mort, lo qual havia de larg setanta e tres palms e un quart; la boca de la gorga fins al morro quatorce palms e la ubertura de la boca dotze palms."
Arxiu del col·legi del Patriarca. Protocol notarial de Jaume Vendrell Any 1433

"Aquest die fou scampada fama per la present Ciutat e axi fou trobat de fet que della lo cap del Lobregat fou atrobat .i. pex molar mort qui havia de larch entorn .xvj. canes, e d alt de tayll o gruxa .i. cana."
Novells ardits 23 de setembre de 1448

"son lop de mar,
lo pex mular,
drach e balena,
polp e serena,"

Roig, Jaume Spill 7.721

"E dites aquestes paraules, lo peix mular en lo qual Neptuno cavalcava, comença a mugir, e les aygues bramaven, e, comovent les ab la coa, volgue s cabuçar e entrar se n al fons..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. III, § 17


SIMULAR v. n.

Fingir, fer semblar com a real una cosa que no ho és.

"Simular: Simulo, as."
Esteve, Joan Liber elegantiarum


TUMULAR v. n.

Sepultat en un túmul.

"... ha ordenat e manat que lo seu Real cors fos tremes e tumulat en lo monastir de Poblet hon jauen tumulats e recondits los cossos Reals..."
Carbonell, Pere Miquel Exèquies de Joan II cap. LXXI


torna a dalt