Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (4 registres)
veure  Moment
veure  Moment (En un ___)
veure  Momentable
veure  Momental

MOMENT s.

Partida molt petita però indeterminada de temps.

"Nos veem e apercebem que per lo moviment del firmament esdevenen quantitat de anys e de meses e de setmanes e de dies e de ores e de punts e de moments."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 22, cap. 176

"Aquest capita ordena que cascun cuyte de anar a son loch, e no permet que s i perda un sol moment de temps."
Canals, Antoni Scipió e Aníbal VII capítol


MOMENT (EN UN ___) loc.

En un instant, instantàniament.

"Aqui lo teu cors sera... espert en tant que en hun moment sera l om de Orient en Ponent."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 1.661, tercer punt

"lo be que ffas / no es digne de compte
pus que del mon / en un moment me venç."

Martines, Pero Poesies de Pero Martines 95, VII


MOMENTABLE adj.

Momentani, passatger, de poca durada.

"... item jochs de daus, per los quals venen iverçosos dempnatges e guanys momentables..."
Conesa, Jaume Històries Troyanes lib. V, 2.068


MOMENTAL adj.

Momentani, repentí, instantani.

"Empero amor qui es piadosa e benigna fortuna los aiusta, e per ço que lo un no plangues l altre longament, los precura quasi simultanea o momental mort."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. II, § 88


torna a dalt