Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 8    (90 registres)
veure  Ajús
veure  Ajust
veure  Ajust, a
veure  Ajustadís, issa
veure  Ajustador
veure  Ajustador
veure  Ajustalla, [aiustalla]
veure  Ajustament
veure  Ajustament
veure  Ajustament
veure  Ajustament, [aiustament]
veure  Ajustanya

AJÚS adv.

Avall, abaix.

V.
dejús, jus.

"Jo fare, dix el, metre una gomena al peu de la torra, e tiraran de part de la cava en ajus, e la torra quan sera cavada falir li han los estolons e vendra n."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 72


AJUST s.

Aplec, reunió.

"Han fet rahons
Per hom, moltes collacions
Hi molts ajusts,
Sobre aço s i son tenguts;"

Gassull, Jaume Lo somni de Joan Joan 391


AJUST, A adj.

Discret, ajustat.

"... car per asso com los homens vells an en moltes coses e en diverses usat de lurs sensualitats e entellectuitats, son pus ajusts e pus savis que los infants..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 4, cap. 323


AJUSTADÍS, ISSA adj.

Adventici.

"... havets permes e permetets que en aquexa ciutat sien fetes concitacions e ajustes de gent popilar... la qual gent ajustadiça vos appellats als vostres consells..."
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 2.351, f. 151 v) Curiae, reg. 2.351, f. 151 v, l. 5 (Martí l'Humà, 1404/06)

"-Segurament, digueren ells, res de tot aço no hi havia, que nos erem gents ajustadises e james entre nos aquella concordia no pogra esser..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. LXXXV

"Deenament, car com hajats molt poble ajustadiç, axi com dit es, cove que aquell suportets e aiudets, com aytal gent sia comunament pobra e deserta en bens temporals."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 117, Lletra de l'autor

"Execucio de cinch catius, que corregueren la vila ab assots, lo hun dels quatre era de Luchmajor e los altres eren ajustadissos."
Llibre de Dades Any 1456. Patrimoni reial de Mallorca


AJUSTADOR s.

Compilador.

"Diu l ajustador d aquest libre so que nos per el comensarem a dir, la malautia que esdeve la partida que avem comensada a dir de les partides de l uyl en lo capitol segon..."
Joan Jacme Alcoatí f. XXI, a


AJUSTADOR s.

Agavellador, aquell qui recull o col·lecta.

"... fuy despagat com no me havien honrat aytant o pus com a lo hom rich, pus que jo son servidor de Deu, e lo hom rich es ajustador de diners."
Llull, Ramon Fèlix de les maravelles vuitena part, cap. XXXI


AJUSTALLA, [AIUSTALLA] s.

Reunió, aplec.

"... que alguns prelats, richs homens, cavallers e altres havents questio o contrast ab la universitat de la ciutat de Valencia... hagen fetes aiustalles de companyes de cavall e de peu contra la dita universitat..."
Aureum Opus X, cap. XCVI


AJUSTAMENT s.

Addició, suma.

"E allo que romandra apres de l ajustament o del levament, aquell es lo loch cert e verdader de la luna, si Deus ho volra."
Almanach perpetual MS. n. 216, f. cvj, a. Bib. Univ. València


AJUSTAMENT s.

Acoblament.

"... e digues la oracio desus scrita e com la auras acabada de dir, la verga se justara en mig e pux acabada la oracio pren la per l ajustament e liga la ab un brot de romaguera..."
Micer Johan Receptari de Micer Johan CCXVII

"...de la gran virtut que nostre senyor Deu ha donada en aquesta pedra que los qui la porten ab las suas degudas circumstancias no hauran desig de carnal concupicencia de inonest e illicit ajustament de dona."
Ferrer de Blanes, Jaume Sentències catòliques f. sign. Dviij

"Dich encara ma culpa de la falta que en mi es stada de virtuts, car la fe no he viva per ajustament de virtuts e de bones obres..."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 2.661, tercer punt


AJUSTAMENT s.

Acumulació, conglomeració.

"E l altre que porga l estomag de la colrra per part de meno e ssolte la orina e nedege les venes, sino quan es en l estomag o en lo pitz o en los leus ajustament de fleuma."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 17, d


AJUSTAMENT, [AIUSTAMENT] s.

Reunió, assemblea.

"E sobre aço parti s aquel aiustament, e fo en la esglesia del prehicadors..."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 390

"A la vostra sancta Unitat, Senyer, sia feta reverencia e laor, car aquella es unio vera sens ajustament d altra cosa..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 12, cap. 9

"Ara es acabat lo capitol .ve. e ab aytant tot aquest libre que mostra la figura de l uyl, ajustament de Salamo fil de trit Alcoati el crestia de Toledol..."
Joan Jacme Alcoatí f. xc v., b

"... que l Rey Cetes possehia gran ajustament de tresor, lo qual fahia guardar en la manera dessus dita..."
Conesa, Jaume Històries Troyanes 215


AJUSTANYA s.

Ajustament, reunió per a fer justes.

"E ls Serrayns feyen grans ajustanyes de fora ab cavallers e ab servents, e ferien en la ost; e ls crestians ferien en ells e metien los dins de la vila. E axi feyen hun gran torneig tots jorns."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. LXXIV


torna a dalt