Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 4    (44 registres)
veure  Jus
veure  Jus
veure  Jus (En ___)
veure  Jusà, ana
veure  Jusell, [juxell]
veure  Juseu, [iuseu]
veure  Jusmetre's
veure  Juspatronat
veure  Jusquiam, [jusquiamum, jusquiamus, jusquiamo]
veure  Jussió
veure  Just (De mal ___)
veure  Just, a

JUS s.

Dret, jurisprudència.

"-Que segons jus e sciencia e bona consciencia de ell, deposant, la obra pus altament a una nau en la Seu de Gerona comensada se pot continuar ab intencio que sera bona e ferma e sens tota dubtansa."
Villanueva (editor) Deliberació del capítol de la Seu de Girona t. XII, doc. XXXIV


JUS prep.

Sots, sota, davall.

V.
ajús, dejós, dejús.

"Tiberius Grachus, com fos tribunus, qui era offici havent jus si mil cavallers, feu la ley agraria..."
Canals, Antoni Valeri Màximo lib. I, tit, V, cap. VI

"E Joseph pres la lança e lo gresal, e mete ss o jus la falda e ana sse n a la vila..."
Pasqual, Pere (atribució falsa) Llibre de Gamaliel 6, XX

"Ladonchs seran / jus mi totes les coses
que de present / me veig sobre los muscles."

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March 165, CV

"no es null hom jus lo cel
qui d aquella truge menjas
que no fos mort tost e yvas;"

Llibre dels Set Savis de Roma 1.025


JUS (EN ___) mod.

Avall, cap avall, sota el nombre o el punt indicat.

"Item dos balançes de pes de tres marchs en jus."
Inventari de la casa de la monederia València, 1459

"En apres si alongament que a cert temps no sia constret a sos creedors pagar, atorgam si el deute es sinquanta libres o en jus, lavors quintse solidos per cascun any de l alongament seran pagats..."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V De la taxació de les cartes e letres qui exiran de la nostra cort


JUSÀ, ANA adj.

Inferior, baix, que està dessota.

"E mes si volets per lo pelec del setgle jusa navegar..."
Felip de Malla Parlaments de Felip de Malla b, f. 88

"Que de sus vist
cot e mantell
de gros burell,
roba jusana
de fina lana;"

Roig, Jaume Spill 4.070

"Sapies que tres carreres son, a significansa de dos vides: carrera jusana, mijana, subirana. La carrera jusana es de peccats; la mijana es vida activa, la subirana es vida contemplativa."
Llull, Ramon Doctrina pueril 2, cap. 87

"Tots aquells que desus has vists esperen encara lo juhi de Deu, mas aquels que son en les josanes parts ja son jutyats a perdurable turment..."
Visió de Tundal (Clares Valls) 629. Llegendes de l'altra vida.

"Tu es venguda e te s aproimada a les portes de la mort, e als imferns pus jusants sens tota trigua seras presentada."
Visió de Tundal (Clares Valls) 678. Llegendes de l'altra vida.

"... e dats ne a beura a aquella persona a la qual axira sanch per les partides jusanes..."
Receptari de la Universitat de València f. cxlj


JUSELL, [JUXELL] s.

Mena de salsa.

"... e apres leva la olla del foch e talla un poch de jolivert e met lo en la olla, e apres fes escudelles del jusell."
Nola, Robert de Art del coch De jusell ab brou de carn

"Sobra fusa ab cabirol,
Porch ab unyo novel,
E galina de juxell,
E capo rostit d un an
Vul que hom me pos denan,"

Jaufré de Foixà MS. n. 309. Bib. de Catalunya


JUSEU, [IUSEU] s.

Jueu.

V.
jueu.

"Item que negun masaler no gaus carn triar ni apartar per venuda a negun Crestian ni Juseu, si dons lo comprador no y era present..."
Alart, Julià Bernat Docs. rossell. p. 182

"Ta malvestats / te fay guinerdejar,
Malvats iuseu / e molt pus flach que lebre
Io t seguire / tant que t puxe consegre"

Erill, Arnau d' Cançoner de Saragossa f. 229


JUSMETRE'S v. refl.

Posar-se sota de; sotmetre's.

"cert temps de l any,
ab poch afany
llur mascle spleten:
sols s i iusmeten
ffins que s enprenyen;"

Roig, Jaume Spill 8.597


JUSPATRONAT s.

Sotspatronat.

"E d altre part la Abbadessa ha lo juspatronat d un beniffici de la dita sgleya sots invocacio de Madona Santa Maria, ab altres dos patrons, y tambe ha lo juspatronat e dret de presentacio en lo benifets de sancta Eulalia e de S. Cecilia..."
Carta de sentència arbitral entre el Monestir de Pedralbes i la Ciutat de Barcelona 12 de març de 1370

"... atanent que lo noble mossen... de Muntcade quondam Almirall de las mars del senyor Rey... hage instituhits tres benifets en la lotge de la mar dels mercaders de la dita Ciutat e certes obres pias, dels quals benifets lo juspatronat ha lexat als Consellers de la dita Ciutat."
Novells ardits 23 de novembre de 1452

"En l any de mcciiij, lo rey en Pere fonch lo primer rey d Arago qui fos coronat, lo qual fonch coronat e consagrat per papa Ignoscent terch, e aquest rey dona lo juspatronat a la Esglesia e lo dit rey fonchs ganfanoner del papa..."
Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim f. 48 v


JUSQUIAM, [JUSQUIAMUM, JUSQUIAMUS, JUSQUIAMO] s.

Planta herbàcia de la família de les solanàcies (Hyoscyamus sp), usada en medicina com a calmant, de la qual en cal destacar el jusquiam blanc (H. albus) i el jusquiam negre (H. niger).

V.
Cf. Dicc. Aguiló, s. v. jusquiam (v. 4, p. 272).

"... e tota cosa qui puxa l om embriagar ne gitar de seny, axi com son: forts, folses, jusquiamus, juy, mandragoras, qui percuden lo cap e fan estar l om fora si matex, no per embriaguea, mas per stuporem sensuum, ço es, per tal car percuden lo seny dins..."
Eiximenis, Francesc Terç del Crestià cap. XII, ed. Balari

"Item a tota trencadura o deslorigament de ossos... prenets del jusquiamum que es erba de Sta. Maria que fa capces e picats lo..."
Receptari de la Universitat de València f. Cxxviij v

"Item flor de jusquiam seca e cuyta en aygua en tal quantitat que sia espes en loch de mel o metuda en l uyl."
Joan Jacme Alcoatí f. XXXVII, b

"E aquestes no sson bones a beure, ssino la rrail del jusquiamo quan es sseca .jª. poca. E la laor del jusquiamo blanc val mes que la del negre."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 8, b


JUSSIÓ s.

Ordre, manament.

"... per les presents sien irrits e vans, e manat a tots e qualsevol lochtinents del senyor rey... e als justicies de Xativa e a tots altres officials qui requests ne seran... per primera, segona et tercia jussions e peremptoriament e sots pena de .D. morabatins d or..."
Capítols de la Santa Confraria e Caritat de la Ciutat de Xàtiva Any 1333. Arx. C. d'Aragó (reg. 938, f. 152)


JUST (DE MAL ___) s.

Injustament, contra justícia.

"... e contra lo mon per misericordia e liberalitat, no posseir res de mal just, ne desigar riquees, sino solament passament de vida."
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer Feria II, post octavam

"... e com la cosa que guanyen vinga de mal just, per tal, a la fi, no ls profita res ne va a be, mas porten se n ho tot diables, d on era vengut."
Eiximenis, Francesc Dotzè del Crestià cap. LV


JUST, A adj.

Que obra segons justícia i raó.

"... e anant primerament als acusadors, los digueren que ls recordas que eren christians e que Deu era just e mostrava la sua justicia en tals jornades, e axi que s tolguessen de la acusacio..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 20

"... e axi lo dit florenti ague son obtat e se n aporta tot son tresor just o injust."
Capdevila, Arnau de Tractat e compendi de les monedes cap. XI

"E tot aço es cosa justa, e acte de Justicia e de gran egualtat, e contra la iniquitat e enveja que dita es."
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa primera partida, IX


torna a dalt