Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 2    (16 registres)
veure  Auirador, [ahuirador]
veure  Benahuirar
veure  Bonahuirança
veure  Dehuitè
veure  Dehuitè, ena
veure  Drap dehuitè
veure  Hui avant (D' ___)
veure  Hui en dia
veure  Hui mai (D' ___)
veure  Hui més (D' ___)
veure  Hui, [huy]
veure  Huimés, [huymes]

AUIRADOR, [AHUIRADOR] s.

Aquell que fa auguris.

"... que occasio natural ni occasio artificial no son occasio qui do significat als ahuiradors qui en ahuyrs se confien, com sien conexedors de les coses esdevinadores..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 21, cap. 218


BENAHUIRAR v. a.

Donar benahuirança; tornar benaurat; beneir.

"Los angels, Senyer, qui s aclinaren a anar per lo terme de gracia, aquells volgues benahuyrar de la vostra gloria..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 11, cap. 37


BONAHUIRANÇA s.

Bon ahuir; benaurança.

"... mas dels homens e de la vostra amor no es en axi: car on mes vos amen e major es lur bonahuiransa e lur gloria."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 26, cap. 35


DEHUITÈ s.

Drap, cretona o tela de certa mena, que té mil vuit-cents fils d'ordit.

V.
drap dehuitè.

"Item, ordonaren los dits Consellers e Promens que tots los pintes de draps vervins devuytens hajen haver d ampla .xiij. palms e mig e no mes ni menys..."
"Item, ordonaren los dits Consellers e Promens que tots los pintes de draps devuytens, los quals dins Barcelona, termens e territori d aquella se texiran, hajen haver d ampla .xij. palms, e que no puxen haver mes ni menys..."

Capmany, Antoni de (editor) Col·lecció diplomàtica CCXCII


DEHUITÈ, ENA adj.

Divuitè, ena.

"... la dehuytena, lo prevere combregua: e signiffica com fon posat en lo moniment..."
Ferrer, Vicent Quaresma 174, XLI


DRAP DEHUITÈ un. pluri.

Sort de drap l'ordit del qual era format per mil vuit-cents (divuit cents) fils.

V.
dehuitè.

"Item leix a Johan Garcia scola de la Seu gramalla e capiro de drap dehuyte."
Testament del pintor Paulo de Regia Protocol de Andreu Cirera, Arx. del Col·legi del Patriarca. València, 4 de juliol de 1478


HUI AVANT (D' ___) mod.

A partir d'avui, d'avui més.

"... mas no sera complir lo terçer any d uy avant, que ell, si ladonchs sera viu, veura a nos en la sua terra, vuyla o no..."
Conesa, Jaume Històries Troyanes lib. II, 467


HUI EN DIA mod.

En el temps present, actualment.

V.
vui en dia.

"... cremarien com a bona lenya e us abundarien la terra, que, quasi a no res cost, hauriets copia de que cremar en vostres necessitats, e axi s fa de fet huy en dia en Anglaterra."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 376, Proemi


HUI MAI (D' ___) mod.

D'hui més, d'ara endavant.

"Car havets me clar demostrat
L aucech qu avets dins vostra cor,
E d uy may no haiats pahor
Que, Deu volent, garit serets."

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 914


HUI MÉS (D' ___) mod.

D'ara endavant.

"Dix lo cavall: -Be u e entes,
D uy mes entre Deu e vos e;
No m par que siats christia."

Disputació d'En Buch ab son cavall 293

"Ara donques d uy mes pense t en aquell ben que ha les condicions per natura sua e proprietats contraries..."
Genebreda, Antoni Boeci de Consolació de Philosophia lib. III, prosa, IX


HUI, [HUY] adv.

Avui, en el dia en què som.

V.
vui, vuy.

"Sells qui ns era profetat
Vingut es en veritat,
Huy s es a tots presentat
De Virgine Maria."

Cançoner de Nadal xvj

"... arma s prestament, que alli tenia les sues armes per aiudar a Tirant, e dient entre si: -Huy perdre tota ma senyoria puix Tirant es en tal punt."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCXVIII

"Si maravella fo devallar una vegada per redempcio general, huy gran maravella es devallar hi tantes vegades."
Ferrer, Vicent Quaresma 25, V


HUIMÉS, [HUYMES] adv.

Del dia d'avui en avant; d'ara endavant.

V.
vuimés.

"... de la vacha huymes no t cal aver cura, que no li deus..."
Visió de Tundal (Clares Valls) 380. Llegendes de l'altra vida.


torna a dalt