Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (8 registres)
veure  Hui avant (D' ___)
veure  Hui en dia
veure  Hui mai (D' ___)
veure  Hui més (D' ___)
veure  Hui, [huy]
veure  Huimés, [huymes]
veure  Huitè, ena
veure  Huitenament, [huytenament]

HUI AVANT (D' ___) mod.

A partir d'avui, d'avui més.

"... mas no sera complir lo terçer any d uy avant, que ell, si ladonchs sera viu, veura a nos en la sua terra, vuyla o no..."
Conesa, Jaume Històries Troyanes lib. II, 467


HUI EN DIA mod.

En el temps present, actualment.

V.
vui en dia.

"... cremarien com a bona lenya e us abundarien la terra, que, quasi a no res cost, hauriets copia de que cremar en vostres necessitats, e axi s fa de fet huy en dia en Anglaterra."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 376, Proemi


HUI MAI (D' ___) mod.

D'hui més, d'ara endavant.

"Car havets me clar demostrat
L aucech qu avets dins vostra cor,
E d uy may no haiats pahor
Que, Deu volent, garit serets."

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 914


HUI MÉS (D' ___) mod.

D'ara endavant.

"Dix lo cavall: -Be u e entes,
D uy mes entre Deu e vos e;
No m par que siats christia."

Disputació d'En Buch ab son cavall 293

"Ara donques d uy mes pense t en aquell ben que ha les condicions per natura sua e proprietats contraries..."
Genebreda, Antoni Boeci de Consolació de Philosophia lib. III, prosa, IX


HUI, [HUY] adv.

Avui, en el dia en què som.

V.
vui, vuy.

"Sells qui ns era profetat
Vingut es en veritat,
Huy s es a tots presentat
De Virgine Maria."

Cançoner de Nadal xvj

"... arma s prestament, que alli tenia les sues armes per aiudar a Tirant, e dient entre si: -Huy perdre tota ma senyoria puix Tirant es en tal punt."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCXVIII

"Si maravella fo devallar una vegada per redempcio general, huy gran maravella es devallar hi tantes vegades."
Ferrer, Vicent Quaresma 25, V


HUIMÉS, [HUYMES] adv.

Del dia d'avui en avant; d'ara endavant.

V.
vuimés.

"... de la vacha huymes no t cal aver cura, que no li deus..."
Visió de Tundal (Clares Valls) 380. Llegendes de l'altra vida.


HUITÈ, ENA adj.

Vuitè, vuitena.

"Dich encara ma culpa, que he offes nostre Senyor Deu en lo huyten manament."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 2.480, tercer punt


HUITENAMENT, [HUYTENAMENT] adv.

En vuitè lloc.

"Huytenament, clau e ubertura a tot be e majorment a la celestial gloria, car scrit es per sants doctors..."
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa Primera partida, II


torna a dalt