Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 5    (58 registres)
veure  Hom
veure  Hom
veure  Hom
veure  Hom (Bon ___)
veure  Hom (Molt ___)
veure  Hom (Tot ___)
veure  Hom de bona vida
veure  Hom de fembres
veure  Hom de mala vida
veure  Hom de mar
veure  Hom de religió
veure  Hom del món

HOM s.

Home.

"Vet com JhesuXrist s es mostrat hom fahent oracio, e s es mostra Deu, manant."
Ferrer, Vicent Quaresma 159, XXXIV

"E que apres se n munta als cels e, sobre tota natura angelical, seu e reposa, en quant hom, a la dreta part de Deu lo pare, en quant a la divinitat, egualment e ensemps regna ab Deu lo pare e ab lo Sant Sperit."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 1.024, segon punt


HOM s.

Vassall, i generalment aquell que és sotmès a un altre d'alguna manera.

"Tots los homens de la terra tengueren lo comte per leyal, e lo senyor del castell se feu de grat son hom, e tench lo castell e quant hach per lo comte."
Llull, Ramon Fèlix de les maravelles vuitena part, cap. XXXV


HOM pron.

Indica d'una manera general o imprecisa la gent, les persones (i no és usat sinó com a subjecte del verb, posat sempre en singular).

"... besaren se a fon tan saborosa la besada que poguera hom haver anat una milla ans que la una boca no s parti de l altra."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCLXII

"E si null hom es pres, en casa on stigua si hom ne tocha los quatre angles de casa, sospira .iiij. jorns..."
Lapidari MS. n. 216, f. ciij, b. Bib. Univ. València


HOM (BON ___)

Home de bones qualitats, ple de bondat.

V.
bon home.

"E feu lo e ll dicta un bon hom e fort bon coch, lo qual coch stave al lo rey d Anglaterra."
Llibre de Sent Soví MS. n. 216, f. cxxij, d. Bib. Univ. València

"Empero, stants axi, es vengut hun bon hom qui diu que regira les dites scoles volenterosament, ab salari, empero, covinent."
Llibre de Consells de Cervera 5 d'agost de 1424


HOM (MOLT ___) loc.

La major part dels homes, una gran part de persones.

"Axi matex se fa farciment de porcell, salvant que molt hom no y met los budells..."
Llibre de Sent Soví MS. n. 216, f. cxxvij, a. Bib. Univ. València


HOM (TOT ___)

Cadascú.

V.
tothom.

"... e a nostre Senyor Deu, e a tot hom, sia maior e egual o menor, dilectio, veritat e feeltat."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 1.377, tercer punt

"Tot hom qui ab Deu se baralla, es vençut."
Proverbis de Salamó MS. n. 216, f. lxxxj, a. Bib. Univ. València

"... e apres los cavallers, e en apres los ciutadans pus honrats, e devant la reyna vage tot hom a peu."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V Ordinació de la manera com les reines d'Aragó se faran consegrar...


HOM DE BONA VIDA

Home de bé, de bons costums.

"Mes cascun jorn veus que molt hom de bona vida soffer pobrea, malalties, perdues e grans persecucions, e mor en aquelles."
Metge, Bernat Lo Somni 485, lib. primer


HOM DE FEMBRES

Home molt donat a les dones, fembrer.

"E mostraven li lurs muylers, e lurs fiyles, e lurs parentes les pus beles que podien trobar. E quant sabien que el era hom de fembres, tolien li son bon proposit e feyen lo mudar en ço que els volien."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 9, ed. Aguiló


HOM DE MALA VIDA

Home viciós i donat a la vida llicenciosa.

"E molt hom de mala vida es prosperat axi com vol, e ja mes no soffer adversitat."
Metge, Bernat Lo Somni 488, lib. primerr


HOM DE MAR

Home familiaritzat amb les coses de la mar, mariner.

"Mas l almirall dels sarrahins era sabi hom de mar, e era estat en molts feyts de armes, e havia provats los catalans qui eren..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. XIX


HOM DE RELIGIÓ

Religiós d'un ordre monàstic.

"Aquest hom haura muller, e si la muller morra ans que ell, sera hom de religio, e si ell mor primer que ella, sera per semblant de relegio..."
Almanach perpetual MS. n. 216, f. cx, b. Bib. Univ. València


HOM DEL MÓN

Null hom, ningú (en frases negatives).

V.
món (del).

"Davall lo sol,
Josep tot sol
obtench tal do:
hom del mon no;"

Roig, Jaume Spill 6.629

"Temps fon que tants plasers hagui
Com poves haver hom del mon;"

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 439

"Si altra lahor no donava a natura femenina, prou te deuria bastar, car aquesta prerrogativa apparia que la fassa digna de major reverencia e honor que ya may meresques ni aconseguis hom del mon."
Metge, Bernat Lo Somni 2.933, lib. quart

"Los crits, los gemechs e lo brogit eren tan grans, que hom del mon no s entenia."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. III, 95


torna a dalt