Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 3    (25 registres)
veure  Aguait (En ___)
veure  Aguait, [aguayt]
veure  Aguaitar, [aguaytar]
veure  Aguaitar, [aguaytar]
veure  Aguaitós, osa
veure  Capdeguaita, [capdaguayta]
veure  Conguait
veure  Conguaita, [conguayta]
veure  Eguaiuança, [eguayuança]
veure  Guai de mi!
veure  Guai!, [guay]
veure  Guaia!, [guaya]

AGUAIT (EN ___) loc.

Observant, vigilant d'amagat.

"Lo ladre stant en aguayt lexa l om pobre tot nuu e mal vestit passar."
Flors de les Epístoles de Sèneca XIIIJ

"Sentint estar / en aguayt ma dolor,
sabent de cert / que n ses mans he de jaure,
temps d avenir / en negun be m pot caure:
ço que s no res / a mi es lo millor."

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March 5, I

"Lo ladre stant en aguayt lexa l om pobre tot nuu o mal vestit passar."
Flors de les Epístoles de Sèneca XIIII

"...Tirant pres deu homens los quals sabien molt be la terra... e en la nit se posaren en aguayt dins una casa la qual se nomenava l antiga mesquita."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCLXXXXV


AGUAIT, [AGUAYT] s.

Parany, per a robar, assassinar.

"E tant ne sia lo cami asetegat de ladres e de aguayts que sien, passen los pobres quitiament e en pau..."
Flors de les Epístoles de Sèneca XIIII

"Mas la ordonança enveiosa dels fats, qui tots temps als volents viure en repos es molesta e contraria, sens causa trasque cauzes d escandel e de inimicicies de aguayts no albirats e no penssats..."
Conesa, Jaume Històries Troyanes 349

"Encara que als lochs als quals per qualque raho entrar haurem e per ells e per los porters, segons que ls lochs seran, ab diligencia proveesquen que aguayts no y sien."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V Dels Uxers d armes


AGUAITAR, [AGUAYTAR] v. a.

Observar, vigilar.

"O enemiga fortuna que portes enveja a la mia felicitat e aguaytes ab gran solicitut la mia vellea ab sperança de inreparable victoria!"
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCLXXXX

"... e cascun dia los princeps de la sinagoga e fariseus estaven aguaytant com lo porien pendre, que havien temor del poble per la devocio que li havien."
Ferrer, Vicent Quaresma 22, XXXVII

"... fins les rates aguaytaven per los forats, axi com fan los gats, que les poguessen menjar."
Pasqual, Pere (atribució falsa) Destrucció de Jerusalem 2, X

"... apres lo sol post, lo noble mossen Ramon Boil quondam governador de Valencia, partint de nostre Reyal e anant se n vers casa sua, fo aguaitat prop la plaça en que solia esser lo portal de la Cherea, per quatre homens a cavall... e a llançades mataren lo..."
Lletra del rei Martí A son primogènit el rei de Sicília, València, 12 d'abril de 1407


AGUAITAR, [AGUAYTAR] v. n.

Fer la guaita.

"... los quals, cascun dia, sien tenguts de visitar los portals de la Ciutat per veure si d aquells seran tots aquells qui hauran aguaytat, e que tinguen les claus dels portals e liuren aquelles als caps de deenes de les guaytes."
Llibre de Memòries València, 1411


AGUAITÓS, OSA adj.

Que encobreix un aguait, una emboscada; que constitueix un parany.

"... mas dupte los esdeveniments sinistres de ffortuna e que la dignitat de la tua reyal senyoria sots casos insidiosos o aguaytosos ffortuna no faça vacillar..."
Conesa, Jaume Històries Troyanes lib. VI, 2.623


CAPDEGUAITA, [CAPDAGUAYTA] s.

Cap de la tropa de guaites d'una ciutat.

"E aquest dia parti Nandreu Dolivella qui solia esser capdeguayta qui per capita et per batlle ana a la vila de Tarrega."
Novells ardits 10 d'octubre de 1412

"Encara volem e us manam que paguets als caps de guaytes, sags e a .x. almugavers qui guardan los dits homens de paratge e de peu, los quals stan presos dins lo Castell reyal..."
Lletra de Gilabert de Centelles Als procuradors reials de Mallorca (18 kal. novembre de 1349)

"... donam plen poder las ditas penas levets e exhigats o levar e exequir façats per aquells capdaguaytes, porters o saigs..."
Lletra de la reina Maria A Berenguer d'Hostalrich, (Barcelona, 17 d'octubre de 1441)

"dema camina
a la brogina,
e, si no t plau,
berguant al Grau
te poras fer,
o llanterner
de capdeguaytes;"

Roig, Jaume Spill 877


CONGUAIT s.

Segon aguait, inspecció per seguretat.

V.
sobreguait.

"... cascuna nit facen lo sobreguait ab aquella mes gent que haver poran, ço es, dos fins a miga nit e los altres dos de miga nit avant, e que los qui faran lo conguait fins a miga nit hajen a despertar los altres dos que aquella nit hauran a fer lo conguanyt (?) de miga avant..."
Llibre de Memòries València, 1411


CONGUAITA, [CONGUAYTA] s.

Guaita, centinel·la segona per a reforç i vigilància de la primera.

"... e que sobreguayts sien ordenats de persones notables qui ab aquella mes gent que haver poran visiten les guaytes de nit; e que les dites guaytes e conguaytes donen e ordenen En Gabriel Femades e En Johan Trullols..."
Llibre de Memòries València, 1411


EGUAIUANÇA, [EGUAYUANÇA] s.

Igualtat. (?)

"Atretal menor de .xx. ans no pot esser testimoni en pleyt que sie criminal, hi encara en pleyt ni en testament, ni pare per fill, ni fill per pare contra estrayns, si no seran en pleyt entre parents d eguayuança."
Obra dels alcaits e dels Jutges Tit. XXI.us, lex Iia


GUAI DE MI!

Exclamació de dolor.

"No dire pus / mas contemple cascu
l estat d aquell / qui en tal cas se veu,
mas, guay de mi / que tot lo cas es meu!"

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March 21, ed. Pagès - XVII


GUAI!, [GUAY] interj.

Ai! Interjecció usada com a expressió de dolor i altres sentiments.

"Mes guay de nosaltres / que pochs son que sien ab los proismes lealment: parlant e amonestant los..."
Eiximenis, Francesc Art de bé morir

"Mentre que aquell parlave ab ella, bufa vent de les IIII parts del mon e lança l en la mar maior, la vos rompe Elies sos draps e talla sos cabells, e dix: -Guay, que perduda la salvacio de Israel!"
Villanueva (editor) Disputa de Jeroni de Sta. Fe contra jueus cap. II. Any 1412

"Com Titus hach aço entes ell ho crech e puys dix ab gran dolor. -Guay de tu, mesqui de emperador Cesar, ple de bubes e de mesellia, e aytal mal tan gran es esdevengut en la tua terra e en lo teu imperi!"
Serra, Guillem Gènesi d'Escriptura ed. Amer, p. 266

"E guay d aquells qui per amor de ells meteys treballen en esser honrats ni delitats en esta frevol vida mundana!"
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 15, cap. 21

"Mas guay de nosaltres que poch son que sien ab los proismes lealment parlant los e amonestant los faent oracions e preguaries per ells..."
Eiximenis, Francesc Art de bé morir cap. xj

"Empero, guay a vosaltres, richs, qui havets vostra consolacio en aquest segle. Guay a vosaltres qui sots açi sadollats car despuis haurets fam."
Evangeli de sant Lluc Còdex del Palau, f. 68

"Mas guay ad aquell home mitjançant lo qual lo fill de l home ha de esser axi trahit."
Passió de Nostre Senyor Jesucrist Flos sanctorum, ed. 1524


GUAIA!, [GUAYA] interj.

Ai!, guai! interjecció usada com a expressió de dolor i altres sentiments.

"E diu Rabbi Rahamon quan foren remoguts del Çanhedrim del consistori de Tazit e ls fonch tolt lo poder de juiar lo judici criminal, vestiren se de sachs e tolgueren, si s vol romperen los cabells e digueren: -Guaya de nos que tolt es lo ceptre de Juda e lo fill de David no es vengut!"
Villanueva (editor) Disputa de Jeroni de Sta. Fe contra jueus cap. II. Any 1412


torna a dalt