Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (4 registres)
veure  Flum naval
veure  Flum, [fflum]
veure  Flumaire, [flomayre, flumayra]
veure  Flumicell

FLUM NAVAL loc.

Riu navegable.

"La sisena, que aci ha quatre flums navals, ço es: Guadalaviar, qui passa per Valencia; e lo riu de Millars, qui passa per tota la terra de Boriana e regua aquella; e lo riu de Segura, qui passa per Oriola e per altres partides, e regua aquelles e s engrava prop Guardamar; e Xuquer; per Alzezira e Cullera; per los quals devalla fusta de Castella, bella ab gran copia, e qui reguen la plana copiosament."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública Belleses de València


FLUM, [FFLUM] s.

Riu.

"Vos sou un flum / de pietat corrent
D on tots los mals / obtenen medecina
Vos sou un riu / qui de la font divina
Tal aygua pren / que may la va perdent..."

Garau, Joan Obra de Nostra Dona Cançoner de Saragossa, f. 312 v

"... la nau qui par gran en un flum es xicha en la mar."
Flors de les Epístoles de Sèneca XLIIJ

"Gloria e honor sia a la vostra honrada larguea qui ha donat als peys de la mar aigues salades en les quals viven e als peys dels flums aigues dolces..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 10, cap. 78

"Be creem, senyor, que reduyts a memoria et havets entes los grans dans que ls habitants de la dita ciutat et terme d aquella han sostenguts per inundacions et ruynes de moltes aygues del flum de Guadalaviar..."
Arxiu Corona d'Aragó. Cartes reials n. 65 (any 1330)

"... e per tal encara cor en aytal dia aquell qui no ho freturava en lo flum Jorda per aygua de baptisme fo lavat..."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V De la festa de la Epiphania

"E mes se segui aquella hora e die que lo flum de Basos per grans aygues infla en tant que trenca a la part de Sant Marti de Prohençals e umpli d ayga la Lacuna..."
Novells ardits 8 de setembre de 1447

"... e tots los vents, e tots los colls, e totes les valls, e totes les fonts, e tots los flums, e tots los ocells, e tots los pexos, e tot quant es sots Deu,..."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 1.961, tercer punt

"Be lo barranch,
fflum e torrent
passa bevent,
calzer e guot,
rey saçerdot
Melchisedech."

Roig, Jaume Spill 14.414


FLUMAIRE, [FLOMAYRE, FLUMAYRA] s.

Riu, flum.

"... e apres poch ells pervengueren a la riba de la flumaire, on ell, abans que algun altre, viu ben XII. grues..."
Decameron jornª 6ª novª 4ª

"Que us dire? Que tota la host se n hach a tornar envers Elna, per raho que estiguessen prop del flomayre del rech."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CXXI

"... e ana ab tota la gent fins a la flumayra, e mana passar tota la gent axi de peu com de cavall, e la aygua dava fins a les cingles dels cavalls..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CXVI


FLUMICELL s.

Riu petit.

"....................... un molt noble castell,
Per set voltas tornajat d'alta mura,
Defes entorn d un petit flumicell."

Febrer, Andreu Comèdia de Dant Infern, cap. IV, 106


torna a dalt