Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (10 registres)
veure  Falda
veure  Falda
veure  Falda
veure  Falda
veure  Falda
veure  Falda de malla
veure  Falda del bacinet
veure  Falda, [falde]
veure  Faldada
veure  Faldar

FALDA s."... attes que aquesta vila es gran e notable e ha grans confines e faldes, que vos profitarets e avançarets asi e en aquestes parts molt mes que no farets aqui."
Lletra dels paers de Cervera A Mestre Martí (6 d'octubre de 1419)


FALDA s.

Part de la sella de muntar que en nombre de dos, una a cada banda, cobreixen lateralment els basts.

"Item un altre cella de canea tota obrada e entretellada de vori e de banus, ab les faldes de vellut vermey ab .iiij. bisties e letres de fil d or orlades de flocadura verde les faules."
Inventari del rei Martí 246, f. 86

"E al cavalcar asegurau lo be, e, quant aureu cavalcat, no l mogau tro sus que que aiau ben adobat les regnes e les faldes, car aço es bon costum que hom los dona."
Dieç, Manuel Llibre dels cavalls Com se deu tenir cavall jove de edat de tres anys fins a sis


FALDA s.

Part del vestit de la cintura fins baix.

"Van per vila cavalcant
Ab los fadrins
Qui ls porten detras los tapins
E les grans faldes;"

Sermó del bisbetó 799

"... com lo trencava JhesuXrist e dava de hun pa, humplia set o huit faldes; item, en les faldes dels apostols multiplicava..."
Ferrer, Vicent Quaresma 128, XXIX

"car totes van
ab grans entulls,
pompes, ergulls,
vanes despeses,
ffaldes be steses
ab forradures
e trepadures,
draps de gran preu;
ab gran menyspreu
tot ho roçeguen,
de fanch enpeguen:
ffan ne granera
per la carrera,
qui lo fem torcha."

Roig, Jaume Spill 7.630


FALDA s.

El sentiment de benevolència, d'afecció, d'indulgència.

"E per tant que la dita benaventurada verge Maria haia en aço pietat... e lo bon mestre Jesus Senyor e redemptor de tot lo mon, qui no sab tancar la falda als penidents..."
Llibre de la Universitat Igualada, 1452

"Encara us placie d aver recomanat en vostres braces e en vostra falda l actor d aquell."
Jaume d'Agramunt Regiment de preservació a epidímia e pestilència e mortaldats Epist. dedicatòria


FALDA s.

Part del cos compresa entre la cinta i els genolls.

"Tant fo gran la festa e la santetat de la nativitat del fill de Deu, que al .xiij. jorn que fo nat e nostra dona lo tenia en sa falda, per la vertut de Deu vengren de longues terres .iij. Reys qui l vengueren adorar."
Llull, Ramon Doctrina pueril 1, cap. 47

"La verge molt marevellada
Qui aso hoy cantar,
Met son fill a la falda
E dona li a manjar."

Cançoner de Nadal III


FALDA DE MALLA loc.

Part de la cota de malla penjant de la cintura avall.

V.
faldó de malla.

"Item una senalla de palma dins la qual havia quatre faldes de mayla rovellades...."
Inventari d'en Pere Becet Any 1430

"Item una falde de camisol de malla complide de ferro."
Inventari del rei Martí 470, f. 97

"... e dona li tal gran colp de la llança sots les faldes de l asberch, si que tot lo ferre li passa per la cuxa."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. CII


FALDA DEL BACINET loc."... que negu dels .ij cavallers no fon nafrat en lo cors, sino en lo coll hi en lo cap, davall lo bacinet, per ço com lo bacinet stava fluix posaven les dagues dejus la falda del bacinet e alli se ferien malament...
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. LXV


FALDA, [FALDE] s.

Peça de l'armadura penjant de la vora inferior de la cuirassa que protegeix el davant de la cuixa.

"cuyraces prou altes de tall genoveses
que fins als genolls los pleguen les faldes."

Gassull, Jaume Brama dels llauradors

"Primo unes cuyrasses de hom a caval, gornides de drap de sede domesqui blau e texades de taxa deurades, ab rest deurat e ab .j.ª falda levedisa..."
Inventari del rei Martí 500, f. 98 v

"Item una falde de camisol de malla complide de ferro."
"Item une altre falde de acer complide."

Inventari del rei Martí 470, 472, f. 97


FALDADA s.

Contingut de la falda, tot el que hi cap.

"E vosaltres com o feu? Quan entrau en l ort de vostre proisme, no solament preneu hun raym, hun pressech, una figa, mas bona faldada o cistella. Oo, mesquins!"
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer LIV


FALDAR s.

Part de la falda en vestidures i armadures.

"It. altra camisa de dona, de bri de lli de Napols, manegues y collar, y lo faldar de bri de lli, brodada de seda negre..."
Inventari de madona Millars Igualada, 1537


torna a dalt