Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 5    (53 registres)
veure  Don
veure  Don
veure  Don
veure  Dón
veure  Dona
veure  Dona
veure  Dona (Nostra ___)
veure  Dona de paratge
veure  Dona de Setembre (Nostra ___)
veure  Dona del bordell
veure  Dona del públic
veure  Dona natural

DON s.

Dany.

V.
dan.

"... la qual cosa val de renda cccc. a D. sous cascu an, et a la perduda lo senyor rey depus que P. de Palau tench lo castel de Sancta Linia, et preen s o en B. de Fluvia a don et a menyspreu del senyor rey."
Capítols d'inculpació contra Pere de Palau 124; Camarasa, any 1295


DON s.

Partícula honorífica avantposada al nom propi o al càrrec significativa de senyor.

"... e la resta altra de tota la pagua... li sia pagada segons al dit senyor don abat et al convent seu sera vist esser fahedor."
Rubió i Lluch (editor) Docs. cult. cat. med. II, CCC, 1

"-Amable amic Blanquerna! Que pensats, e no obeits als precs del senyor don abat e tot lo convent...?"
Llull, Ramon Blanquerna 1, cap. 55

"Item, mes avant ordonam e manam que d açi avant negun juheu ni juhia en lo dit regne no gos nomenar en scrit ne de paraula Don Tal. E si ho fara, que cascuna vegada que ho fara que pach deu florins."
Rei Ferran I Constitucions contra Jueus Mallorca, 1413


DON s.

Partícula honorífica aplicada irònicament.

"ela respon: -No, don traydor;
aquexa era la amor
que vos tots jorns deyets
e que tan gran amor me aviats?"

Llibre dels Set Savis de Roma 1.420


DÓN adv.

D'on, perquè.

"Don per tal que l part de la Verge... sia presentat axi en aparellament d altar com en vestiments blanchs esser volem..."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V De la vigília e de la Nativitat de nostre Senyor


DONA s.

Senyora, mestressa, propietària.

"... fo parlat matrimoni entre l Rey don P. nostre pare e la fiyla d en G. de Montpestler que era dona de Montpestler e de totes ses pertinencies..."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 3

"Obediencia es ta dona e serventa."
Proverbis de Salamó MS. n. 216, f. lxxxviiij, c. Bib. Univ. València

"Tots los claus de aquesta casa luen per mi, e ja may no ych fuy dona de un tros de sal..."
Metge, Bernat Lo Somni 2.556, lib. terç


DONA s.

Persona del sexe femení.

"-Senyors, clam vos merce que us recort que sots cavallers e fills de dones, e si degut esguart hi es haut, aquesta batalla romandre no pot..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 20

"E si, per haver cosa alguna, usa o consent usar de guany sutzeu, abominable o malvat, axi com aquells qui fan homens o dones peccar, o los tenen a aquell us."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 572, primer punt, cap. dotzè

"Dançes e cansons dius que escolten les dones ab gran plaer. No me n meravell, car natural cosa es pendre delit en musicha..."
Metge, Bernat Lo Somni 3.729, lib. quart

"E si tu, cavaller, guardes honor a la spasa, que no faces nenguna sutzetat com la portaras senyida, ni li feses violencia nenguna en jaure t ab dona alguna..."
Guillem de Vàroich 24, ed. E. N. C., p. 71


DONA (NOSTRA ___)

Nostra Senyora la Verge Santíssima.

"... pero ara us promet per Nostra Dona que de aci a dema en aquesta hora yo us ne sabre dir tota la veritat."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCX


DONA DE PARATGE un. pluri.

Dona noble.

V.
paratge.

"E axi mateix hi tramis una dona de paratge, molt bona, qui era Dampurda, qui havia nom madona Nagnes Dadri..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CCLXVIII


DONA DE SETEMBRE (NOSTRA ___)

El dia de la festa de la Nativitat de la Verge (8 de setembre).

V.
Santa Maria de Setembre.

"...e per mes spayoses jornades de tres, quatre, cinch legues per jorn, arribi en la ciutat de Segorb del present Regne, la vigilia de nostra Dona de Setembre prop passada."
Lletra de la reina Maria A son marit Alfons el Magnànim, (València, 22 d'octubre de 1457. -Arx. regional, lib. 4, Reginale)


DONA DEL BORDELL un. pluri.

Prostituta, fembra del bordell.

"... be que hagues vicaris generals, ell mateix se posave a hoyr confessions, e quant venia un peccador o dona del bordell, ell los cridava e deya ls: -No hajats vergonya."
Ferrer, Vicent Quaresma 139, XXXI


DONA DEL PÚBLIC un. pluri.

Prostituta, fembra del bordell.

"... que quant haguessen necesari ni volguessen ni demanasen totes les gents de l emperador, los fos donat franch, axi de robes de vestir, calçar, mengar e beure... fins a les dones del publich, que tot los fos donat franch."
Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim f. 89


DONA NATURAL un. pluri.

Senyora legítima.

V.
natural.

"... e ls feya saber que ls trametia la regina Costança, muller sua e dona natural d ells, e que ls manava e ls deya que la tenguessen per dona e per regina..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. XCIX


torna a dalt