Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 61    (728 registres)
veure  Con
veure  Con
veure  Con que
veure  Conc, [conch]
veure  Conca, [concha, conqua]
veure  Conca, [concha]
veure  Concagat, ada
veure  Concanviar, [concambiar]
veure  Concassament, [conquasament]
veure  Concassant
veure  Concassar
veure  Concassar, [conquassar]

CON conj.

Com, quan.

"Con lo Emperador fon a la porta per entrar en la cambra, dix lo mes avisat dels patges: -La magestat vostra, Senyor, pot ben scusar en aquesta hora de no entrar en la cambra..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCLXXVII

"... empero cascun de la dita Almoyna con partira de Barchinona, si te casa, provehesca e faça que n lo seu alberch sia donada e pagada continuament la dita Almoyna e ço que deja pagar segons los capitols presents axi com si ell hi era present..."
Capítols de l'Almoina dels pellicers de Barcelona 3 de febrer de 1401. XVI; Arx. C. d'A. (reg. 2.198, f. 183 v)


CON prep.

Amb, en companyia de.

"E quan son cuytas las peras salvadges con los boletz no fan mal..."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 41, b


CON QUE loc.

Encara que.

"... que aixi con havets la decima de vostres prelats, que nos la us darem de nostra terra, e creats que con que y metam mes no y metrem mens."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 531


CONC, [CONCH] s.

Depressió del terreny en forma de conca.

"... del terme que es a XX. canes de Montpeller sobre I. gran quer que ha en lo conch de Vingrau riba lo cami rial a part de jos..."
Alart, Julià Bernat Docs. rossell. p. 165


CONCA, [CONCHA, CONQUA] s.

Vaixell, recipient.

"... fossen feites grans lums e grans farons e sons de conques, bacins e d altres struments..."
Manual de Consells València, setembre de 1355

"... e quan seran ben nets metras los a remullar en una bella conca plena d aygua a la serena..."
Nola, Robert de Art del coch Potatge de porrada

"... mogueran gran brogit e remor ab corns, cembes, bacins e conques."
Metge, Bernat Lo Somni lib. III

"... feu fer un bell cadafal... e lo Rey stava alt ben abillat asseyt en una bella cadira cuberta de brocat com a Rey, e una gran conca d argent plena d aygua aparellada en una part del cadafal..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCCXIV

"Item, una conqua mijancera ab sos peus de coure."
Inventari dels béns d'Ausiàs March 37. València, 3 de març de 1459

"Item una concha d aram gran."
Inventari del castell de Tous Any 1410


CONCA, [CONCHA] s.

Plana envoltada de muntanyes, de turons.

"... e no mancho reguard havem del castell de Claramunt lo qual es clau e cap de tota aquesta concha, que si s trobava stablit seria metre en gran trantoll tota aquesta part..."
Guerra de Joan II Docs. Arx. C. d'A. v. 20, p. 356


CONCAGAT, ADA adj.

Sollat, embrutat.

"Tres coses fan dona sutze: camisa trapada, de tres cuncagada e pixar al lit banyada."
Llibre de tres 211, d.


CONCANVIAR, [CONCAMBIAR] v. a.

Canviar, bescanviar.

"Apres es stat supplicat al senyor Rey que seria menys dampnos concambiar lo Comtat Dempuries ab los dessus dits lochs, axi que lo senyor Rey tornas los dits lochs e la Ciutat li traspostas lo Comtat Dempuries..."
Novells ardits 11 de maig de 1456


CONCASSAMENT, [CONQUASAMENT] s.

Mixtura, unió, mescla.

"Item, a .xxv. per un conquasament fet de diverses flors e semenses..."
Compte d'un especier de Cervera Arx. hist. Cervera. Fons notarial: plec juheus n. 24


CONCASSANT adj.

Que concassa o trenca.

"... ab las spasas concassants aquell de molts colps aqui feriren..."
Constitucions de Catalunya lib. novè, tit. II. De crim de sacrilegi, I


CONCASSAR v. a.

Unir, lligar una cosa ensems amb una altra; connectar.

"De dos grats componen / un grat tan unit,
Que may per disgrat / pot esser diforme,
Ans liga tan fort / oneix hi concassa
Que s inseparable / la tal unio,"

Procés de les olives 1.835


CONCASSAR, [CONQUASSAR] v. a."Arrancar, comoure o conquassar: Deducere, Eradicare, Protrahere."
Esteve, Joan Liber elegantiarum f. sign. b7


torna a dalt