Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (10 registres)
veure  Cobrir
veure  Cobrir
veure  Cobrir
veure  Cobrir
veure  Cobrir
veure  Cobrir
veure  Cobrir, [cubrir]
veure  Cobrir-se
veure  Cobrir-se
veure  Cobrir-se

COBRIR v. a.

Posar, posar-se una cosa en gran quantitat damunt una altra.

"Car la mar vaserets alsar
Tan alt, que la rocha cobria,"

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 199


COBRIR v. a.

Tecn. Posar cobertes al llibre relligat.

"... com nos vullam lo dit libre per fer lo ligar e cobrir, la qual cosa pensavem ja fos feta..."
Rubió i Lluch (editor) Docs. cult. cat. med. I, CCCLVII

"... que en Barchinona faça ligar, cobrir e illuminar un libre appellat Paulus Europius e altre anomenat Paparius..."
Rubió i Lluch (editor) Docs. cult. cat. med. I, CCCLVIII


COBRIR v. a.

En els animals, acostar-se el mascle a la femella per a fecundar-la.

"Car, si tot aço aura, ab maior voluntat se acostara a la eguo e mills cobrira tot lo cors d ella, e maior sement scampara e maior cavall engenrara en lo ventre de la mare."
Dieç, Manuel Llibre dels cavalls Com deu esser engendrat lo cavall


COBRIR v. a.

Enterrar.

"... que pusquen fer almoynes a pobres que sien de la dita Almoyna o Confraria, axi com es provehir pobres e cobrir morts qui n agen necessari, e aço pusquen fer a tota lur bona coneguda."
Capítols de la Confraria d'espasers i llancers de Barcelona Monestir de Valldonzella, 8 de maig de 1401. Arx. C. d'A. (reg. 2.196, f. 103 v)


COBRIR v. a.

Met. Dissimular, fingir, amagar; excusar, justificar.

"Fatima no pensava que Cammar se enamoras de Johan, mas que sabent lo fet de Berenguer e d ella, per fer li plaer s estava ab los catius, de que la mare havia no poch plaer, ans los confortava molt a allo per cobrir sos mals fets."
"Empero com Faraig venia, elles se cobrien tan fort que no mostravan que james parlaven ab los catius."

Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. III, § 47

"suposa part,
ab sos malts tractes
e pigos pactos,
ab la madrina
e la padrina
(cert no po fembres)
les males fembres
elles ordiren
ffals part cobriren."

Roig, Jaume Spill 4.774


COBRIR v. a.

Posar una cosa sobre d'una altra per a amagar-la, conservar-la; tapar.

"... e cobri la ab una escudella o ab una cobertera de terra en la olla..."
Llibre de Sent Soví MS. n. 216, f. cxxv, c. Bib. Univ. València


COBRIR, [CUBRIR] v. a.

Posar coberta, teulada o tot altre sostre a una casa.

"Item compre... per fer los pilars de la teulada de la torra .xxiiij. filades de palm e mig... per pilars ops de cubrir la torra principal."
Llibre de despeses de l'Almoina del pa de la Seu Girona, 1429

"... e es bo a comprar e a totes coses que sien de greu natura axi com ferre, aram, plom e totes coses que pertanyen a cobrir alberch o cases..."
Almanach perpetual MS. n. 216, f. cxj, b. Bib. Univ. València


COBRIR-SE v. refl.

Amagar-se, dissimular-se.

"E entre don Pero Corneyl e don Exemen Dorrea acordaren se que combatessen la torra que es a la porta de la Boatela en la carrera de sent Vicent, e d aço cubriren se de nos e de tots los altres de la ost."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 267

"Tu saps be que los homens viuen ab continua suspita e gelosia, be, pero, que se n saben mils cobrir que les dones..."
Metge, Bernat Lo Somni 3.508, lib. quart

"Ay! e com cuyda morir Laquesis ferida de tres enveges, ço es del marit, de la bellesa, e de la festa! Mirau la, mudava lo color en mil maneres e per molt que s volgues cobrir..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. III, 105


COBRIR-SE v. refl.

Protegir-se, defensar-se, guardar-se, preservar-se, salvaguardar-se.

"Lo scut del cavaller, ab que s cobre dels colps, significa que deu cobrir lo cavaller la santa ffe catholica, e la deu deffendre de tot malvat colp, com son fill qui es..."
Guillem de Vàroich 14, ed. E. N. C., p. 68


COBRIR-SE v. refl.

Amagar-se, dissimular.

"Deus aci saber que los reguaters e revenedors si s volen cobrir en los lurs mals, dient: que si ells compren en gros, si s fan los mercaders..."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 4.223, cap. XXXV


torna a dalt