Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (5 registres)
veure  Cobertàs
veure  Cobertera
veure  Cobertor
veure  Cobertora
veure  Cobertorat, ada

COBERTÀS s.

Augmentatiu de cobert.

"Item tres cobertaços de fferre."
Inventari d'una especieria Cervera, 1373


COBERTERA s.

Cobertora.

"... e cobri la ab una escudella o ab una cobertera de terra en la olla..."
Llibre de Sent Soví MS. n. 216, f. cxxv, c. Bib. Univ. València


COBERTOR s.

Llenç, drap, teixit, pell, que serveix per a cobrir; cobrellit, cobretaula.

V.
cubertor.

"Item cobertor de salvazina... IIII. dr.
Item cobertor de lops................II. dr."

Tarifa del dret de reva de Perpinyà Any 1284

"E anam hi: e haguem tortes e candeles, e trobam lo que jahia en almatrachs, e .j. cobertor que tenia dessus..."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 67

"E atroba en la tenda lo cors d en G. cubert d un cobertor, e el rey posa s de costa lo cors e, los uyls girats sobre eyl, plora..."
Marsili, Pere Crònica (Marsili) cap. XXIII


COBERTORA s.

Tota cosa que cobreix o tapa.

V.
cubertora.

"Si vols fer panades d auçells ho de perdius ab ceba, pren una ceba la pus gran que tropies... e mit hi los oçells ho perdius o qualque volateria, e ages llaunes de carn salada grassa e magra e mit ne per lo sol de la ceba e los costats... e puys torna y la cobertora de la ceba..."
Llibre de Sent Soví MS. n.216, f. cxxvij, c. Bib. Univ. València

"E can la volen coure deu esser be molta e pastada ab aiga e feita paneletz, e messa a sechar en .jª. cobertora de ferre sobre l foch tro que torne vermeylla."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 100, b.


COBERTORAT, ADA adj.

Aplicat a un vaixell tapat, clos, amb una cobertora; dotat de cobertora.

"Manam vos que encontinent sens tota falla comprets un bell petxer e una bella copa cobertorada d argent daurat, los quals volem donar a la comtesa de Trastamara, apres que son fill sera batejat, del qual nos devem esser padri..."
Arxiu Corona d'Aragó (reg. 1.137, f. 19) Sigilli secreti 25, reg. 1.137, f. 19 r, § 2, l. 2 (Pere III, 1349/58)


torna a dalt