Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (9 registres)
veure  Aicest, a
veure  Cest
veure  Cest, a
veure  Cestó
veure  Claucestre
veure  Incest
veure  Incestuós, osa
veure  Sesta, [ceste]
veure  Sester, [cester]

AICEST, A pron.

Aquest, a.

V.
cest variant d´aquest.

"Al pus alt d aycest loch havia
Un gran boscatge tot plenat
D arbres diversos..................."

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 213


CEST s.

Cistell.

"Segons que en ay vist de vos,
En .i. cest vos tenits abdos."

Disputació d'En Buch ab son cavall 53

"... e lo senyor rey de Mallorques me trames a la galea LX cests de pa e molt vi e formatges..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CCLV


CEST, A pron.

Aquest, a.

V.
aicest, a.

"-Cest viatge sera yvas
Ffinit -dix yeu- segons que m par."

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 124


CESTÓ s.

Gran cistell.

"Item iiij cestons o bauts cuberts de cuyro negre."
Inventari del príncep de Viana Any 1461


CLAUCESTRE s.

Gloucester, vila i comtat d'Anglaterra.

"... alargant los hulls viu altre angles, qui Mosen de Claucestre havia, nom..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. II, § 50


INCEST s.

Unió carnal il·lícita entre persones emparentades en grau prohibit per la llei.

"ni cometé
de vi torbat
e crapulat
com Lob incest."

Roig, Jaume Spill 11.224

"Item, en peccat de luxuria has a devallar a les especies. E com? -Pecqui per luxuria, fent incest ab ma parenta en lo quart grau, o cunyada..."
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer LII

"E aci deus dir clarament si has comesa fornicacio, adulteri, incest o sacrilegi ab monja o ab dona dada a Deu,..."
Eiximenis, Francesc Tractat de Confessió Del .vj. manament

"Es donchs amor una pasio disipadora de la anima... causadora d incests, consertadora de dulteris, abraçadora de fornicasions e contraria de la bondat inclusivement."
Franch, Narcís Corbatxo f. 27


INCESTUÓS, OSA adj.

Relatiu a l'incest; entacat d'incest.

"Los fills qui no deuen succeir a lur pare ni a lur mare, ja s sia ço que sien establits hereus... e la heretat los deja esser tolta... si son aquests adulterins e incestuoses..."
Costums de Tortosa lib. sisè, rúbr. VIII, IV


SESTA, [CESTE] s.

El compàs nàutic, la brúixola. El compàs geomètric.

V.
sest.

"Axi perlant / jo viu pendra la sesta
Al timoner / qui james no menti
La carta tench / en l altra ma ben presta."

Lleonard de Sors Cançoner de Saragossa f. 128 v

"Item una carte de navegar conservada en un sach de canamas vert ab unes sestes."
Inventari del rei Martí 106, f. 79

"Item un compas de lauto e un regle e .jª. ceste e un compas petit, tot dins un stoix de fust vermey: en lo cap ha senyal Reyal."
Inventari del rei Martí 358, f. 91 v


SESTER, [CESTER] s.

Mesura de capacitat per a àrids i líquids.

V.
sister.

"Item una tona de capacitat de .XVIII. sesters."
"Item .IIII. tones de fusta grossa de capacitat de .X. en .XII. sesters cascuna poch mes o menys."

Inventari del castell de Tous Any 1410

"... lo cens que Na Berenguera Beleixa fasia... la terssa part de .VIIII. cesters d ordi a mesura censal..."
Alart, Julià Bernat Docs. rossell. p. 179

"... als quals piquers fo promes de loguer sengles sesters de forment que valien .ij. sols mig lo sester tro a .ij. sols .viij. diners..."
Capítols d'inculpació contra Pere de Palau 202; Camarasa, any 1293


torna a dalt