Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 8    (91 registres)
veure  Aicell, a
veure  Alcellet
veure  Alcellets
veure  Aucell
veure  Aucellet, [auselet]
veure  Aucelló, [auselo]
veure  Barcella
veure  Barcella (No cabre en la ___)
veure  Bocell
veure  Bocellat, ada
veure  Bocellat, ada
veure  Bracellet

AICELL, A pron.

Aquell, a.

V.
cell, que és la sincope d'aicell.

"E cant lo vent era lauger
E l temps adonos e temprat
La mar estave n son stat
Que nulh anuig ne dan fasia
En aycelh loch..."

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 189


ALCELLET s.

Ocell petit, ocellet.

V.
aucellet, aucellet.

"E, com tot sia pastat, fer n as les casquetes, ho redones, ho en manera de alcellets, ho pexos, ho tortugues, ho largandaxs, ho tot so que n volras ffer."
Llibre de totes maneres de confits cap. xxxiij per fer casquetes


ALCELLETS s.

Aucellets.

V.
ocellets [xiprians].

"Item una altre capseta domesquina veylla dins la qual havia alguns perfums de alcellets."
Inventari del rei Martí 17, f. 138 v


AUCELL s.

Ocell, au.

"... e fou axi gran lo crit que gita la host romana, e tant temoros, que tot lo cel ne resona e l aer se n umpli, e fo axi terrible e spaventable que ls aucells qui volaven caygueren sobre la host."
Canals, Antoni Scipió e Aníbal cap. onzè


AUCELLET, [AUSELET] s.

Ocellet, ocell menut.

V.
alcellet.

"E vayrets ballester que l murets combatran
Que de l ayre abatrion un auselet volan."

Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CCLXXII, § IX


AUCELLÓ, [AUSELO] s.

Ocell menut.

"... e viu .j. gran ausel volar dasus .j. arbre vel... e cant l aucel ach gran pesa volat antorn, si s asech dasus l arbre... e si s feri de son bech qui era agut en mig son pits tan durament que l se n feu axir la sanch de son cos, e axi con los auselons sentiren axir la sanch, els revengueren en vida, hi el mori entre els. Axi prangueran los auselons comansament de vida per la sanch del gran ausel."
Sant Grasal MS. de G. Reixach, f. 82 v


BARCELLA s.

Mesura de capacitat per àrids (a València és equivalent a dos mois).

V.
barça.

"E si l mercader dara tant poch nolit, ço es a saber si va en Acre, o en Alexandria, o en Armenia... si dona de vint barcelles en ius de nolit, no li deu esser tengut lo senyor de la nau de portar caxa, ne servicial ne companyo menys de nolit..."
Consolat de Mar tit. VIII, cap. LXXVI

"Era la roba de ceti carmesi tota brodada de perles, sens que altra cosa no y havia, que dues barcelles de perles entraren entre la roba e la gonella..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCLXII

"Item, huna barcella."
Inventari de la casa i església de N. D. de Lluch Mallorca, 20 de juliol de 1478


BARCELLA (NO CABRE EN LA ___) fr.

Estar ple d'orgull, de goig.

"Quatre coses son que donen a cavallers superbia e vanitat: ... E no dich totes quatre, mas per una, lo que la ha, no cap en la barcella."
Ferrer, Vicent Quaresma 30, LII


BOCELL s.

Arg. Motllura en forma de mitja canya; toro.

"... per preu de M. CCC. panys d or que compra e mes per ordinacio llur en daurar los bocells dels flasquions, lates e cimals."
Llibre de clavaria Arxiu Municipal de Barcelona, any 1401, f. 19

"Item una copa ab sobrecop d argent daurat... la qual seu sobre .j. peu hon ha .j. sercla de bocell smaltat de vermell, del qual sercla hixen fulles d argent blanch..."
Inventari d'Alfons el Magnànim 9; anys 1412-1424

"... per hun retaule que he pintat en lo qual es la imatge del Deu ab los Evangelistes, en drap guarnit de ffusta ab sos bocells..."
Àpoca signada pel pintor Francesc Joan a València, el 3 de juliol de 1487 Pergamins comprovants dels comptes de la Batllia, Arx. Gral. del Regne de València


BOCELLAT, ADA adj."Item una caxa gran nova bocellada de alber..."
Inventari de la casa prioral de Sant Vicent València, 1466

"Item sobre lo portal una imatge o retaulet de nostra Senyora, bossellat y daurat, ab un vel denant."
Inventari de madona Millars Arx. parroquial d'Igualada, 1537


BOCELLAT, ADA adj.

Que és a forma o ornat de bocell.

"Item una caxa gran nova bocellada de alber; costa en Barchinona setanta sous."
Inventari de la casa prioral de Sant Vicent València, 1466


BRACELLET s.

Braçalet, ornament de braç.

"Item .j. bracellet d aur, qui es fet axi com a cadena de treça qui s porta en lo braç."
Inventari d'Alfons el Magnànim 206; any 1413


torna a dalt