Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 400    (4797 registres)
veure  Acorroçar
veure  Adomesticar-se
veure  Adreça
veure  Adreçat, ada
veure  Adunança
veure  Advocació
veure  Advocada
veure  Advocador, a
veure  Advocar
veure  Advocar
veure  Advocat
veure  Advocat

ACORROÇAR v. n.

Encoleritzar.

"Si s comensan a acorroçar,
Tant be ls manassa
I de tacanys vo ls vos repassa,
Ingrats e vils,"

Col·loqui de dames 628, Jardinet d'orats


ADOMESTICAR-SE v. refl.

Familiaritzar-se.

"...e cercant troba la anima de Sanct Johan Babtista, e per ço com no y avia gayre conexença no s feren gayre, e en aço que parlaren ells se adomesticaren e fou per amistat de Jesu Christ..."
Pasqual, Pere (atribució falsa) Història de Sant Llàtzer 23


ADREÇA s.

Endreça, ordre.

"Creents que vos podets molt profitar o en altra manera donar bona adreça que les asignacions dels nostres palaus Reyals d aquexa Ciutat sien prestament pagades..."
Lletra del rei Martí A Antoni Çaplana (21 d'abril de 1402)


ADREÇAT, ADA adj.

Dreçat, endreçat; guarnit, arnesat.

"E l altre jorn lo Comte ab tota la noblea del seu comtat, cavalcants ab bons cavalls be adreçats, va partir de Barcelona e pren la via de Gerona."
Boades, Bernat Feyts d'armes de Catalunya (falsificació) cap. 20


ADUNANÇA s.

Acció i resultat d'adunar; unió, reunió, aplec, assemblea.

"Senyor! lo stol que vos me havetz tor
Ira vers vos a metra sotterrats nats
Dins los inferns dels maures l adunança."

Llull, Ramon Lo conqueriment de Mallorca IX


ADVOCACIÓ s.

Funció, càrrec, exercici d'advocat.

V.
avocació.

"... e com jo, Senyor, tingue aci lo offici de la advocacio fischal vostra, en lo qual cascun jorn ocorren negocis molts..."
Lletra de Pere Becet al rei (29 d'octubre de 1414) - Ed. Martorell, doc. VI

"... e prestets a n Johan del Postigo, nostre procurador fiscal, patrocini de advocacio, en tal manera que dels dits mals sia feta la justicia que s pertany..."
Orde del rei Ferran a P. Becet (19 de novembre de 1414) - Ed. Martorell, doc. VII

"Lo dit XVIIII die del dit mes de maig lo honorable misser Bonanat P. advocat de la Ciutat qui havia lexada dita advocacio per algun temps fou admes per los honorables Consellers a la dita advocacio."
Novells ardits Any 1439


ADVOCADA s.

Intercessora, mitjancera.

"Es dita mater misericordiae de bens temporals, car si algu ha fretura de pavi, e de semblants coses haje a ella en advocada, e reclamada no haura freytura."
Ferrer, Vicent Reportationes Sermonum III, 20 v

"... e la dita vostra e nostra santa advocada prech tots temps Deus per la vostra prosperitat e de tots vostres affers..."
Itinerari de Joan I n. 367

"Digna d onor, de Deu molt amada,
Dels peccadós sian advocada,"

Cançoner de Nadal xix

"Yo recorrech a tu, humil e piadosa dels pecadors advocada, que no permetes que yo perda lo cors e l anima."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCLXXVII

"Mare de Deu / e advocada mia,
fes ab ton Fill / que piados me sia."

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March 421, CXII


ADVOCADOR, A s.

Advocat, ada.

"En nom de Deu e da Madona santa Maria governadora e advocadora de tota crestiandat, tu qui est mare del Salvador eternall, vulles illuminar l enteniment a mi en aquesta obra..."
Anònim Tractat de la sangnia MS. n. 1.292, Bib. Capitular de la Seu de Saragossa


ADVOCAR v. a.

Defensar plets o causes judicials.

"Un advocat dix a un altre advocat: -Quant te donaren per tal que advocasses aytal plet?"
Recull d'eximplis e miracles XXXIII

"Item, que ls dits clavaris en les conduccions que faran dels dits doctors, licenciats et aprovats, facen et hayen a fer jurar aquells que no advocaran... en qualsevol questio que haien lo senyor Bisbe e l Capitol de la Seu de Leyda..."
Villanueva (editor) Jurament dels clavaris de l'Estudi general Lleida, 1369. Arxiu de Lleida

"Tres coses fan mal advocat: dues part advocar, los drets no gardar e gran salari demanar."
Llibre de tres f. 210-c


ADVOCAR v. a.

Met. Intercedir, intervenir a favor d'algú.

"Tots los meus drets / mare de Deu serena
Tinch ia perduts / si vos no m advocau,
Ab vostre fill / Senyora m concordau,"

Moreno, Joan Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria


ADVOCAT s.

Aquell qui fa professió d'advocar en judici.

V.
avocat.

"Licita cosa es als advocatz vendre la justa advocacio et al jurista lo conseyll."
Doctrina de ben parlar MS. Acadèmia de Bones Lletres

"... a offici de qualsevol dels altres ajudants, pertany ordinariament execucio dels actes d aquell offici, axi com l Advocat ordenar en escrits e rahonar de paraula en los plets e affers de la universitat de la Ciutat..."
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa 2.412, segona partida, XV


ADVOCAT s.

Intercessor, patró, protector.

"... e lo martir glorios mossenyer Sent Jordi es collocat en gloria eterna, e advocat special per los cavallés virtuosos."
Ferrer, Vicent Panegíric de Sant Jordi 187


torna a dalt