Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 3    (26 registres)
veure  Amor
veure  Amor
veure  Amor
veure  Amor (Fer ___)
veure  Amor (Per ___ de)
veure  Amor conjugal
veure  Amor de Déu (Per ___)
veure  Amor de l'hortolà
veure  Amor mundà
veure  Amorar
veure  Amorar
veure  Amorar

AMOR s.

Sentiment d'afecció pregona.

"Aquella es vera amor que es fundada en caritat, per la qual Deu es amat sobre totes coses e lo prohisme per amor de Deu."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCCLXIII

"E no t prens esment com ha gran differencia entre la amor que han lo pare e la mare als fills?"
Canals, Antoni De Providència cap. segon

"... ni vulles fer coses per les quals ton marit e Senyor degues esser gellos de tu, com aço sia cosa que tol tota amor e dileccio e en special entre marit e muller."
Consell de bones doctrines que una reina de França donà a una filla sua MS. Acadèmia de Bones Lletres

"... e veurem dins lo seu cor, axi com en spill sobres bell, la amor que ns porta..."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 1.775, tercer punt

"com he mudat
hoy en amor,
pena n dolçor,
e, consellat,
he areglat
los meus darres
anys, vint o mes,
tots servint Deu,"

Roig, Jaume Spill 784

"E si l teu cor es amor ni te n plau saber la manera, lig lo libre de Ovidi qui es dit de arte amandi."
MS. n. 216, f. lxxxxiiij, b. Bib. Univ. València

"... feu resposta al dit Illustre Primogenit regraciant li las effables e amoroses paraules ab que ab son rahonament havie comensades... comendant aquell de la gran voluntat e bona amor que lo dit Senyor en son rahonament mostra..."
Comes, Pere Joan Llibre de coses assenyalades cap. 102


AMOR s.

Sentiment de viva preferència que hom experimenta per una cosa.

"... nengu no l volia confessar, pensant que no se n aproffitarien en res; ell vench a hun maestre en taulegia, e mostra li hun flori, e aquell tantost li dix que li plahie, empero per amor del flori, e dada la absolucio, ell diu al flori:
-Honor me havets fet, en flori;
Tornats vos ne ab mi."

Ferrer, Vicent Quaresma 129, X

"Amor sua carnal malvada, oblidant la sua anima. Amor folla e desordonada de aquest segle miserable e transitori..."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 762, primer punt, cap. dissetè


AMOR s.

Desig de les femelles de certs animals pel mascle; zel.

"-Barons, la truga me amenats,
aquella qui es en amor
car yo us dare de mon trasor"

Llibre dels Set Savis de Roma 1.039

"Lay quant los gats van en amor,
Cridant e faent gran remor
Per los taulats,
Que par sien endiablats,
Tant son calents,"

Francesc de la Via Llibre de Fra Bernat 1

"Capitol .xxv. qui parla de les mules qui van en amor ni s escalfan."
"A aso matex preneu un troset de plom tant com una avellana poch mes o menys, e meteu lo y dins la natura en guissa que s cal dins, e no hira pus en amor ni s escalfara."

Dieç, Manuel Llibre de Manescalia cap. XXV


AMOR (FER ___) loc.

Fer gràcia, dispensa o remissió; no exigir una cosa deguda; perdonar.

"E si nagun obrira cano, do per pena .lx. sous qui en aquella manera sien partits: en axi que l vaguer ni l cequier no pusquen fer amor dels demunt dits bans, e si u feya en lo doble composen."
Còdex Lagostera p. 27; ed. Mallorca, 1898


AMOR (PER ___ DE) loc.

Per causa de; per raó de.

"... e passa la semula entre dues scudelles passant de una escudella en altra, e aço se fa per amor de la terra..."
Nola, Robert de Art del coch De semola

"Lo Rey respos que era molt content per amor d ell, anadint que per amor d ell l avia fet venir, e, si a ell playa, se treballaria en fer matrimoni d ell ab la Guelfa."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. III, 103

"E Paris, ans de descavalcar, ana veure lo Dalfi, mes per amor de sa filla que d ell."
Paris e Viana

"E dix a l abat: -Per amor de caritat vos prech que vos que menjets ab mi de la carn..."
Recull d'eximplis e miracles IX

"... solie en aquesta manera entrar en aquell flum per amor de castiguar son cors, e moltes veguades en les hondes cabuçar e somorgoyllar, e axi en aquella aygua, tan longuament com sostenir podie, estave ficat, ab psalms e ab oracions; ..."
Visió de Trictelm 291, f. 53 v. Llegendes de l'altra vida


AMOR CONJUGAL

Amor entre esposos.

"E com la dita istoria sie fundada en virtuts de paciencia, obediencia e amor conjugal, e a mi sie cert que entre les altres virtuts vos, senyora, siats dotada d aquestes singularment..."
Metge, Bernat Història de Valter i de la pacient Griselda 10


AMOR DE DÉU (PER ___) loc.

Per caritat.

"Major te dona lo pobre qui t demana per amor de Deu que aquell que tu li dones."
Proverbis de Salamó MS. n. 216 [Varios] f. lxxxx, b. Bib. Univ. València


AMOR DE L'HORTOLÀ

Nom vulgar de la lappa major, planta composta.
El mateix nom és donat al galium aparine, L. planta rubiàcia.

"Lapa. Herba amor del hortela, dicitur & lapatium."
"Lappa .x. per la herba amor del ortola."

Nebrija Lexicon Latino Catalanum Barcelona, 1560


AMOR MUNDÀ un. pluri.



"Apostotant, / seguint he lo diable,
cegat d amor / munda temporal;"

Martines, Pero Poesies de Pero Martines 13, [III]


AMORAR v. n.

Procedir, actuar amorosament; demostrar amorositat.

"A tres anys que haje, la mare deu dir axi, amorant: -Mon fillet, veus aci raymet e panet, o cireretes o figuetes; ara di la Ave Maria..."
Ferrer, Vicent Reportationes Sermonum t. VI, f. 6 v


AMORAR v. a.

Amoixar, amorosir.

"A tres anys que haje, la mare deu dir axi, amorant: -Mon fillet, veus açi raymet e panet, o cireretes o figuetes: ara di la Ave Maria."
Ferrer, Vicent Reportationes Sermonum t. VI, f. 61 v


AMORAR v. a.

Afalagar, acariciar.

"La rao ni la occasio per que hom amora l infanto poc qui plora com hom li dona alcunes de pruscalles, es per so car no ha gran remembrament ni enteniment ni voler a asso per que plora. On, axi com per poca cosa plora, axi per poca cosa que hom li do se n amora."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 25, cap. 349


torna a dalt