Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 2    (24 registres)
veure  Amar
veure  Amar
veure  Amar
veure  Amar
veure  Amar, a
veure  Amar, a
veure  Amarar
veure  Amarcar
veure  Amarg, a
veure  Amarg, a
veure  Amargament
veure  Amargar

AMAR s.

Acte d'amar; amor.

"En aquest membrar, entendre e amar son beutats, segons que nostre Senyor Deu, home fill de nostra Dona, es bell a esser membrat, entes e amat."
Llull, Ramon Llibre de Santa Maria 4, cap. 14

"E encara, tots los membrars, entendres e amars dels sants e de les santes de gloria, e encara de justs e de peccadors qui en est mon membren e entenen e amen nostra Dona, tots son afayçonats e illuminats en beutat per lo membrar, entendre e amar de nostra Dona."
Llull, Ramon Llibre de Santa Maria 4, cap. 14


AMAR v. a.

Voler, afeccionar, desitjar, preferir.

"Ja sol no te m cal mes parlar,
Que mes me am perdre que salvar."

Disputació d'En Buch ab son cavall 211

"... mes per mi vos dich que mes ame la lissa en pa, o en cassola, o en graelles que no en altra manera, e no crech que nengu gose dir lo contrari."
Nola, Robert de Art del coch De lissa bullida

"E si per ventura lo dit sclau havia muller ja ho amariem mes per ço que puxen estar abduy pus asseguradament en la dita torra..."
Epistolari del rei Martí 60

"E tantost en l altre jorn Faraig se n tornava a Tuniç, de que elles havien gran goig, car mes amaven veure li les espatles que la cara..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. III, 47

"E jo, qui so m envelehit per que vehes aquests mals, mes am morir que contra ma lig asso sufferir..."
Marsili, Pere Crònica (Marsili) cap. XXXI

"si no, al pou me trobarets
e certes jamay no m veurets,
car mes am esser nagada
que si era ahontada."

Llibre dels Set Savis de Roma 1.390

"E En Ramon de Cardona ama mes ajudar al comte de Ampurias, que era son cunyat, que En Ferran Sanches."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. LXIX

"... una letra havem vista... en la qual los fets saber que lo senyor Rey se n deu anar en Arago, e si u fahia nos iriem nos ne a Barchinona, que mes hi amariem estar que aci."
Itinerari de l'infant En Joan Any 1379, n. 451

"... e prenien la dita aygua, e mes amen que gran part d aquella se perda e vaja o discorrega per citges o alballons que si servia a regar la dita orta..."
Llibre d'en Çagarriga per les aigües de la Sèquia f. lxxix. Mallorca, 1381

"Dix Galien e l Rrazim el ssemblant de la meliça que es apelada tarongea.
E dix Diazcoridoz que aquesta herba amen molt les abelles e ss i posen volenteres..."

Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 21, d

"...los dessus dits me hagueran ginyat per ventura a asso que volgueran car vexat per la malaltia, mes lurs amara complaure que si continuament me anuyassen ab lur importunitat..."
Metge, Bernat Lo Somni 1.203, lib. segon


AMAR v. a.

Sentir amor, haver amistat, voler bé, tenir afecció.

"O caritat encin e escalfa m tot a tu per ço que tot sol ami a tu tot sol, car menys te ama aquell qui ama alguna cosa tota la qual no per tu ama. Amar t e, senyor, per ço cor tu primer me has amat."
Llull, Ramon Llibre appellat Soliloqui MS. A- 275, cap. XIX. Bib. comunal de Bolonya

"Ne ame ço que no deu amar, o desame ço que amar deu, ne ame menys ço que deu mes amar."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 819, primer punt, cap. vintè

"... lo qual senyor Primogenit, axi com aquell qui ama e te en gran reputacio la present ciutat, rebe aquells ab alegra, cerena e rient cara..."
Comes, Pere Joan Llibre de coses assenyalades cap. 102


AMAR v. n.

Estimar, estar enamorat.

"... tot hom conegue ubertament que eren namorats, car Laquesis torna tota vermella e tremolosa axi com aquella que nulls temps havia amat."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 27

"-Certament vull que sapias que yo am e son coralment amat -digui yo- per una dona que eguala o sobrepuja, en saviesa, bellesa e graciositat, tota dona vivent."
Metge, Bernat Lo Somni 1.873, lib. terç

"Puys no pot fer / que amant amat sia,
lexe m en pau; / no torb la vida mia."

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March 19, CXV


AMAR, A adj.

Amarg, amargant.

V.
amarg, a.

"Item prenets cogombres amars / e coets los ben en vinagre..."
Receptari de la Universitat de València f. XXVIII

"Item prenets amelles amares e picats les ben, e ab vinagre no massa fort destemprats les..."
Receptari de la Universitat de València f. xcix v

"Leu las mans e los uylls al cel
Ab cor amar pus que feel
Consiran que vos sots ahon
A tot home qui de pregon
Suspira e plany son peccat,"

Llull, Ramon Medicina de pecat IIa part, XIX

"Item prenets amelles amares e picats les ben e ab vinagre no massa fort destemprats les..."
Receptari de la Universitat de València f. xcix, v

"Item prenets dels cogombres amars, no de les fulles ne dels raels mas dels cogombres que fa, e abans que no sien medurs collits los..."
Receptari de la Universitat de València f. CI v

"... mas are pots ver per dret con tu est pus dur que pedra e pus amar que fel, vol dir pus pecador que altra qui sia en aqest segle."
Sant Grasal MS. de G. Reixach, f. 35 v

"Mas, en lo principi, aquestes viandes son amares, quan hom les comence a menjar, mas quan son dintre, que ja les ha hom mengades, son molt dolces."
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer XXVIII


AMAR, A adj.

Dolorós, angoixós, trist.

V.
amarg, a.

"Aquest es lo mes piados loch... en lo qual estant lo nostre Redemptor alt en la creu cruelment clavat, en suprema agonia de mort plora agrament y amara..."
Ferrer de Blanes, Jaume Sentències catòliques f. sign. Fvj


AMARAR v. a.

Amerar.

"Item .j. tinell de amarar vi."
Inventari de la galera de la Diputació Arxiu Municipal de Barcelona. Any 1460


AMARCAR v. n.

Aturar, detenir.

"... per que encontinent amarcaren e cridaren a aquells de la nau. E aquells de la nau, vahent que de terra los cridaven, gitaren la barcha en mar e exiren en terra..."
Història de la filla de l'Emperador Contastí cap. II


AMARG, A adj.

Que té un cert sabor desagradable, així com la del fel o de la quina.

V.
amar, a.

"... ho d aloe cicotri sobtilment pulveritzat, ho polvora de lopins amarchs aytal emplaustre serie molt pus forts."
Jaume d'Agramunt Regiment de preservació a epidímia e pestilència e mortaldats art. V, IIa part, cap. VII

"... hoc encara que si entra en fama lo peix de no sostenir port per mala sal o esser amarch per sal neulada, seria cosa que ls mercadres no l volrien comprar per navegar..."
Capítols del comú de pescadors de l'Albufera València, 10 de juny de 1393. Arx. C. d'A. (reg. 1.905, f. 126)


AMARG, A adj.

Dolorós, trist, penós.

V.
amar, a.

"... ell fon posat en tan gran agonia que s esmorti per la molta dolor e compassio que hague del Emperador, e de la sua Princesa, e de les lamentacions de aquella, car en aquell instant li fon presentat en lo conspecte seu los grans e amarchs infortunis en que eren posats..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCCLXXXIV

"Amarchs sospirs / sanglots ab molta pena
senti fferir / lo dolç pits virginal,
de plors cubert / gemechs e aspre mal,
per lo turment / del ffill estava plena."

Martines, Pero Poesies de Pero Martines 25, [V.]


AMARGAMENT adv.

Amb pena i aflicció, dolorosament.

"he, com a Deu
negua greument,
amargament
plora com Pere."

Roig, Jaume Spill 12.564


AMARGAR v. n.

Fer sabor amarg.

"E que d aci avant yo sia amada per Curial, posat que ell sia vencedor, certes no n crech ni la raho... car çucre tots dies amarga."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. I, § 41


torna a dalt