Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 4    (38 registres)
veure  Cala
veure  Cala
veure  Cala
veure  Çalabre, [zalabre]
veure  Calabrès, esa
veure  Calabrí
veure  Calabriar
veure  Calabruixó, [calabruxo]
veure  Calabruixonar, [calabruxonar]
veure  Calada
veure  Caladís, issa
veure  Calador

Fitxa Dubtosa CALA s.

Manyoc de desfiles per a introduir-les en una ferida o plaga per mitjà d'una sonda.

"Item si les morenes son dintre lo budel que no s puxen veure, pren estopa e fes una cala banyada ab holi blanch que la puxes metre per lo budel e unta ls del engüent..."
Micer Johan Receptari de Micer Johan CI

"feren li beure
mil beurajades
prou mal forjades,
en banys, untures
e faxadures,
perfums e cales;"

Roig, Jaume Spill 4.630

"Aquesta es cala ab que hom cura la fistola: armoniach, bdellium, de carcu .i. argens e solva hom en orina de fadri... e git hi hom lo bdellium e l armoniach entro que sia espes, fassa n cales, e sien meses en la fistola."
Joan Jacme Alcoatí f. lxxxij, b

"Item cala de plom posada dins la fistula per .xiij. dies no treyta d aqui, sana la fistula."
Tresor de pobres (MS. 216 de la Bibl. Univ. de València) cap. LII

"... coven que sia fes desotz les pastanyes, e que departa entre la .i. Tranc (?) e l altre, axi com avem dit, .i.ª cala."
Joan Jacme Alcoatí f. xlix v, b


torna a dalt