Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 2    (22 registres)
veure  Tornar
veure  Tornar
veure  Tornar
veure  Tornar
veure  Tornar
veure  Tornar
veure  Tornar
veure  Tornar
veure  Tornar
veure  Tornar
veure  Tornar
veure  Tornar a

TORNAR v. n.

Esdevenir.

"E axi menjant lo viu crexer e tornar molt bell home e gran de la persona..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 25

"... e quasi morint de fam era tornada tan magra que entre los ossos e la pell no havia carn alguna..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 25

"Ffi del que am, / ma pensa vos implora,
siau mitja / d espiritual salut,
car per mos mals / so tornat com a mut
considerant / la pena que m acora."

Martines, Pero Poesies de Pero Martines 89, IV


TORNAR v. n.

Desdir-se, retractar-se.

"Si testimonis seran en carta o menys de carta, no sien tornats per batalla ni per ferre calt, ni per ninguna altra guisa. Empero si l demanador no pora provar, l altra part, ço es aquell qui sera demanat, jur e sia cregut per son sagrament e no puxca esser tornat."
Furs de València (ed. Pastor, València 1547) fur 44, De test., f. 101, 3


TORNAR v. a.

Traduir, traslladar.

"Empero yo vull seguir la manera d aquells cathalans qui trasladaren los libres de Tristany e de Lançalot, e tornaren los de lengua francesa en lengua cathalana..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. II, 2


TORNAR v. a.

Restituir, fer devolució.

"... e Viana li dix que algunes joyes eren stades levades de algun loch e ella sabia que eren de Paris, tenie se n de consciencia e volien las hi tornar..."
Paris e Viana 489

"... que tot hom qui haia comprat alcuns blats ultra lo for que fon taixat per lo dit senyor Rey, que ho vinga manifestar als Jurats de la Ciutat, certificant los que ls ho faran tornar dels venedors."
Manual de Consells València, 29 de maig de 1364

"... per profit de la cosa publica, la qual molts naffren... si donchs lo princeps, qui deu esser lo bon metge, no s studia que ab bones leys e ab bones costumes la torne en sanitat, ço es, en bon stament."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 1.492, cap. VIII


TORNAR v. n.

Recaure.

"-Ay catius! e com som malanats, que los peccats de nostres pares sien tornats sobre nos?"
Pasqual, Pere (atribució falsa) Llibre de Gamaliel 9, XXIX


TORNAR v. a.

Fer recobrar els sentits perduts per accident.

"... e al menejar que l fahien Tirant se smorti tres voltes e cascuna vegada ab aygua ros lo havien de tornar."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCXXI


TORNAR v. a.

Repetir (un acte).

"-Senyora, totes les coses que yo veig en Laquesis son les pus belles del mon, empero los seus ulls son tan bells que yo no crech que Deu sapia tornar altre volta a fer ne altres tals..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 24

"... que los divenres lo mestre e batxeller facen declinar una comparacio e interroguar los scolans per orde de la dita comparacio... e tornar les liçons de la setmana..."
Capítols de les escoles e estudi de la vila de Cervera Any 1442


TORNAR v. n.

Anar vers el lloc d'on hom era partit, regressar.

"... ell fahia metre en scrit tot so que ell avia vist d aquells que hy eren intratz en aquella fossa, car alcuns hy anaven que no tornaven, e per so eran perdutz..."
Viatge del vescomte de Perellós al purgatori de St. Patrici 141

"E l infant torna a la porta e dix al rey que lo senyor de l hospital no volia que hom li obris."
Història de la filla de l'Emperador Contastí cap. IV


TORNAR v. n.

Retornar, recobrar els sentits perduts per accident.

"E axi mateix deu tenir en una escudella una poca de aygua ros ho de altra aygua, per raho que si lo pacient se esmortia, li fos lançada de aquella aygua en la cara e donar li a menjar de la torrada del pa e a beure fins que fos tornat e hagues cobrat lo sentiment."
Granollachs, Bernat de Llunari f. sig. fij


TORNAR v. n.

Restituir, fer devolució.

"... reebi .xvij. solidos barchinonenses d en Berenguer Formos, los quals dix que era tengut de tornar a la Cort del Senyor Rey cor eren sobrats d una cullita que havia fet per part de la Cort de les cenes de partida de Cathalunya..."
Llibre de comptes de Pere Boyl 869


TORNAR v. a.

Mudar, canviar, transformar una cosa d'un estat en altre nou.

"Mas les avelanes son auls a l estomag... E, quan son cremades e picades e mesclades ab l oly, tornen los ulls que son gaços negres e ls cabells atretal."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 48, c


TORNAR A v.

Tendir, conduir, portar a, encaminar a.

"... e es bon a la sagnia pus que pas tercia,... per anar en tot loch e entrar en religio... e a totes coses que a religio tornen es bo..."
Almanach perpetual MS. n. 216, f. cxj, a. Bib. Univ. València


torna a dalt